Dėmesio — Paroda Ant Ratų

2013-10-10

vsi rupi

Jau ket­vir­tą kar­tą so­cia­li­nis pro­jek­tas – vai­kų pie­ši­nių par­oda „Ant ra­tų“ – ke­liauja po Lie­tu­vą. Par­odo­je „Ant ra­tų“ vai­kai kvie­čia­mi pieš­ti, kur­ti ir iš­reikš­ti sa­ve. Vaikų pie­ši­niai ke­liaus į San­ta­riš­kių kli­ni­kų Vai­kų li­go­ni­nę pas ma­žuo­sius pa­cien­tus.

Projekto metu ma­žie­ji ne tik dalyvaus gru­pi­nia­me pie­ši­me, bet ir pa­si­da­lys sa­vo min­ti­mis apie lai­min­gą vai­kys­tę, klausysis žinomų atlikėjų kon­cer­tų. Pa­grin­di­nis šių me­tų pro­jek­to tiks­las – svei­kos ir sau­gios ap­lin­kos kū­ri­mas. Ren­gi­ny­je vai­kams ir juos at­ly­dė­ju­siems su­au­gu­siems bus pa­sa­ko­ja­ma, kaip su­kur­ti sau­gią vai­kys­tę, apie svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius ir jų puo­se­lė­ji­mą.

Kū­ry­bin­gų vai­kų ug­dy­mą per so­cia­li­nius pro­jek­tus pa­lai­ko ir prie pro­jek­to pri­si­jun­gia VšĮ „Rū­pi“.

Pro­jek­tas šiais me­tais lan­ky­sis 3 di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se:

rug­sė­jo 28 d. – 16 val., pre­ky­bos cen­tre „O­zas“, Vil­niu­je,

spa­lio 6 d. – 15 val., pre­ky­bos cen­tre „Me­ga“, Kau­ne,

spa­lio 12 d. – 16 val., pre­ky­bos cen­tre „BiG“, Klai­pė­do­je.

Paroda ant ratu Rupi (audio)