Kviečiame mažinti šiukšlių kiekį lankomose Lietuvos vietose

2016-09-05

Praėjus nesudėt­ingą atranką asmenims, ugdymo įstaigoms, ver­slo įmonėms spalio mėnesį bus padovan­ota 50 ženklų “Nešiukšlink”. Pro­jektą ini­ci­juoja VšĮ “Rūpi” (nevyr­i­ausy­binė orga­ni­zacija, kuri vykdo veik­las social­inės atsakomy­bės, švietimo, aplinkosau­gos sri­tyse). Ženklo “Nešiukšlink” tik­slas — ugdyti aplinkosaug­inį sąmoningumą, švar­inti aplinką ir kurti teigia­mus pokyčius.

“Ženklas “Nešiukšlink”, kaip 25 kadras, kuris kviečia keisti įprastą elgseną. O svar­biau­sia, kad tokie pokyčiai, atve­ria kelią nau­jiems gyven­imo prin­ci­pams. Jei žmogus pakels ant žemės gulinčią šiukšlę, tai reiškia, kad jo ver­ty­bių laukas įgaus teigiamą krūvį ir jo veiks­mai bei pasirinki­mai tamps sąmoningesni” — sako VšĮ “Rūpi” įkūrė­jas Auri­mas Stabingis.

VšĮ “Rūpi” kviečia asme­nis, ugdymo įstaigas, ver­slo atstovus did­inti žmonių sąmoningumą ir skat­inti teigia­mus pokyčius. Esame įsitik­inę, kad pri­m­in­i­mas išsaugoti švarią aplinką užsi­fik­suos praeivių pasą­monėje ir duos mato­mus rezultatus.

Ženklus kvieči­ame statyti gerai mato­mose vietose su dideliu žmonių srautu. Pavyzdžiui, žmonių pamėg­tose poil­sio, susi­būrimų vietose, prie ugdymo įstaigų, įmonių ir tt.

Kas gali kreip­tis: asmenys, įmonės, ugdymo įstaigos.

Kaip teikti prašymą: elek­tron­iniu adresu rupi@rupi.lt siųskite trumpą vietos fotografiją ir aprašymą. Laiške nurodykite vietos aprašymą, žmonių srautą, atsakingo asmens tele­fono nr. vardą ir pavardę, pris­tatymo vietos adresą. Trumpai apibūdinkite, kodėl šioje vietoje reikalin­gas ženklas “Nešiukšlink”,

Įsipareigo­ji­mas: gavus ženklą, per tris­dešimties dienų, atsiųskite mums nuo­trauką su pak­abintu ženklu.

Svarbu: prieš pateik­dami prašymą, įsitikinkite, kad numato­moje vietoje ženklui statyti nėra reikalin­gas savi­valdy­bės lei­di­mas.

Jei kiltų klausimų arba norė­tumėte gauti dau­giau infor­ma­ci­jos, kreip­kitės el.paštu rupi@rupi.lt.