13 Efektyvių Būdų Sumažinti Šildymo Išlaidas 20%

1. Sek ir paly­gink energi­jos var­to­jimo kiekį (ne kainą!).

Pradėk ste­bėti ir paly­gink suvar­to­jamos energi­jos kiekį (ne kainą!) su praėjusių metų, mėne­sių, savaičių. Anal­izuok dėl ko jos padidėjo/sumažėjo. Daryk išvadas ir imkis veiksmų. Nus­tatyta, kad pradėjus ste­bėti suvar­to­jamos energi­jos kiekį, sutaupysi iki 10 proc.

2. Užk­lok Grindis.

Kil­im­inė danga ar kil­i­mas namams suteikia ne tik jaukumą, bet šilu­mos pojūtį. Namu­ose, kuri­u­ose yra kil­i­mai, jausiesi ir jaukiau, šilčiau.

3. Tem­per­atūrą didink iš lėto.

Jei namu­ose yra ter­mostatas, tem­per­atūrą didink iš lėto, venk didelių tem­per­atūrų svyravimo.

4. Radi­a­torių neuž­denk bal­dais ir užuolaidomis.

Radi­a­torių neužs­tatyk bal­dais, deko­ratyv­inėmis grotelėmis, užuo­laidomis — tai trukdo šilumai sklisti į kam­barį. Didelių gabar­itų bal­dus statyk prie išorinių sienų.

5. Leisk saulei šildyti Tavo namus.

Saulė­tomis dienomis atidaryk užuo­laidas ir pasin­au­dok natūralia saulės energija, kuri Tavo namų tem­per­atūrą pakels keli­ais laip­s­ni­ais. Tokiu būdu gausi „nemokamos“ saulės šilu­mos. Naktį užuo­laidas ar žal­i­uzes užtrauk —  taip sumažinsi šilu­mos išspin­du­li­av­imą pro lan­gus (neuž­denk šildymo prietaisų).

6. Išsi­trauk šiltą megztinį.

Užuot namu­ose vaikščio­jus trumpomis rankovėmis ir šildžius patal­pas pilnu pajėgumu, dėvėk šil­tus megz­tinius ir mažink tem­per­atūrą — gal Tu ir neatrodysi labai sek­su­aliai, bet šildymo sąskaita sumažės.

7. Sumažink šildymą išvykus.

Kai nesi namu­ose (ilgesnį laiką ar savait­galį), buto ar namo tem­per­atūrą sumažink iki minimumo.

8. Nus­tatyk “prot­ingą” temperatūrą.

Norint išmintin­gai taupyti tereikia nus­tatyti radi­a­torių ter­mostatą: 20°C sve­tainėje, apie 17°C mie­ga­ma­jame. Namu­ose nelaikyk pas­tovios tem­per­atūros 24 valan­das per parą. Dauge­lis žmonių naktį geriau išsim­iega prie 2–4 laip­s­ni­ais žemes­nės tem­per­atūros. Šildymo nakčiai sumažin­i­mas 2–4 laip­s­ni­ais gali sutaupyti nuo 5 proc. iki 10 proc. šilu­mos energi­jos.

9. Izoli­uok plyšius.

Užsan­darink lan­gus. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo bei tarp lango rėmo ir sienos užsan­darink silikon­inėmis ar kit­o­mis izo­liac­inėmis medži­agomis. Jei tin­ka­mai san­dar­inti lan­gai, būs­tas bus geriau apsaugo­tas nuo šalčio, skersvėjų ir gatvės triukšmo, o kam­baryje tem­per­atūra pak­ils. Pašal­i­nus nesan­daru­mus gal­ima sutaupyti iki 10 proc. šilu­minės energijos.

10. Vėdink trumpai.

Rekomen­duo­jama patal­pas vėd­inti trumpai — ati­darant kelis lan­gus ir sukuri­ant skersvėjį, nei nuo­lat laikyti vieną pravirą langą. Geriau vėd­inti inten­syviai, bet trumpai, negu vėd­inti ilgą laiką.

11. Įstik­link balkonus.

Balkonų stik­lin­i­mas sumažina šalto oro skver­bimąsi į butą, todėl oro tem­per­atūra gre­ti­mame kam­baryje lieka nor­mali ir vėjuotą dieną, be to, pagerėja ir garso izoliacija.

12. Už radi­a­torių įrenk šilumą atspindinčius ekranus.

Už radi­a­torių įrenk šilumą atspindinčius ekranus, kurie atspindi iki 90 % infra­raudonųjų spin­dulių ir sąly­goja patal­pos oro tem­per­atūros padidėjimą 1 – 2ºC. Pritvirt­i­nus lentyną virš radi­a­to­ri­aus, šilto oro srautas nukryps į kam­bario vidų, užuot kilęs tiesiai iki lubų.

13. Rečiau nau­dok elek­trinius radiatorius.

Jie yra puikūs trumpam šildy­mui, tačiau nau­do­jant juos daž­nai, sąskaitos žen­kliai išauga. Šildytis elek­tros energija Lietu­voje — vienas iš bran­giausių būdų.

Scroll to Top