Kur nenaudojami daiktai virsta pinigais

Daž­nai net nesusimąs­tome, kad papil­domų pajamų gal­ime gauti tiesiog apsidairę savo namu­ose — riedučiai, kny­gos, vaik­iškas dvi­ratukas, nenešio­jami rūbai ir taip toliau. Negana to, nebe­nau­do­jamų daiktų laiky­mas sandėliuku­ose, balkon­u­ose ar palėpėse atneša vien rūpesčius. Par­duo­dami nenau­do­ja­mus daik­tus gal­ime ne tik papil­do­mai (ir be vargo) užsidirbti, sutaupyti vietos namu­ose, bet ir labiau rūpin­tis gamta — senas daik­tas suteiks daug dži­augsmo nau­ja­jam šei­mininkui be papil­do­mos taršos gamtai.

Prarasto laiko negrąžin­site, tačiau dalį pinigų — verta

Viena iš priežasčių, kodėl žmonės plan­uoja, tačiau taip ir neat­sikrato senų ir nenau­do­jamų daiktų yra ta, kad vis prisi­me­nama, kiek daug laiko sug­aišo ir kiek pinigų išleido įsi­gy­dami daik­tus. Sprendi­mas par­duoti senus daik­tus nepadės susi­grąžinti prarasto laiko, tačiau dalį pinigų — tikrai. Pini­gus, gau­tus už nenau­do­ja­mus daik­tus, gal­ima skirti koky­biškam poil­siui su šeima ar drau­gais, naujų įspūdžių kūrimui, poil­siui gam­toje ar kelionėms.

Kaip ir ką parduoti

Par­duoti gal­ima nau­do­tus ir niekada nenau­do­tus daik­tus. Išaugti vaikų rūbe­liai, namų apy­vokos daik­tai (tau­rės, lėkštės, buities tech­nika), kom­pak­tiniai diskai, kny­gos, rūbai, meno kūriniai, asmeniniai daik­tai ir papuošalai. Sąrašą gal­ima tęsti, tačiau pagrind­inė sėk­mingo par­davimo taisyklė — konkurencinga kaina. Stenkitės ne uždirbti, bet min­i­maliai kom­pen­suoti išlaidas.

 5 būdai užsidirbti par­duo­dant senus ir nenau­do­ja­mus daiktus

Sendaikčių tur­gus. Sendaikčių turgūs – tikri loby­nai, kuri­u­ose atr­a­site keisči­ausių daiktų. Preki­auti sendaikčių tur­guje gali kiekvienas nor­in­tis, tereikia iš anksto užsireg­istruoti. Preki­auti lei­džiama beveik viskuo – rankdar­biais, dėvė­tais drabuži­ais, ava­lyne, kny­gomis, muzikos įrašais, žais­lais. Į turgų kvieči­ami ir rankdar­bių gam­into­jai. Ypatin­gas sendaikčių išskirt­inu­mas – draugiška atmos­fera. Čia ne tik par­du­osite, bet ir sur­a­site naujų bičiulių.

Inter­neto sve­tainės. Preki­au­jant inter­net­inėse sve­tainėse svar­biau­sia — aiški, ryški ir infor­matyvi daikto fotografija. Nepat­ingėkite ir skirkite dau­giau laiko fotogra­fuo­dami, parinkdami gerą apšvi­etimą. Nes­lėp­kite trūkumų, taip negaišite laiko pirkėjui graži­nant nau­dotą prekę. Nesidrovėkite ir aiškiai išvardinkite par­duo­damo daikto pri­val­u­mus, tech­ninius duome­nis, išmatavimus ir visą kitą būt­iną infor­ma­ciją. Par­duo­dant nau­dotą tech­niką svarbu pabrėžti par­davimo priežastį, tai padidins pasitikėjimą jumis. Venkite kvi­esti nepažįs­ta­mus pirkėjus namo.

Socialiniai tin­klai. Jūsų nenau­do­ja­mas daik­tas naują šei­mininką gali surasti ir pasi­dal­i­jus infor­ma­cija socialin­i­u­ose tin­klu­ose. Drau­gus daž­nai sieja ben­dri hobiai: fotografija, buri­av­i­mas, dvi­račiai ar kiti pomė­giai. Todėl dal­i­jan­tis skel­bimu socialin­i­u­ose tin­klu­ose gali padėti par­duoti ir greičiau, ir patogiau.

Mainų vakarėliai. Orga­nizuokite mainų vakarėlius į kuri­uos kviesite savo drau­gus ir pažįs­ta­mus. Tok­i­u­ose vakarėli­u­ose patogu ne tik par­duoti, bet ir mainyti. Mainų vakarėli­u­ose daž­nai užsimezga ir nau­jos pažin­tys, susi­pažįs­tama su įdo­mi­ais žmonėmis. Svarbu, kad vakarėlio dalyvių ratas nebūtų uždaras — juk negal­ime kiekvieną sezoną siū­lyti pirkti tą patį pus­paltį jei jo niekas nepirko prieš metus. Tokie vakarėliai turi didesnį pasisekimą, kai į juos kvieči­ami nauji žmonės.

Atnau­jinkite ir par­duokite. Senas plas­tikines dėžutes atnau­jinkite deku­pažo tech­nika. Deku­pažo pagrindu gali būti stik­las, medis, akmens, met­alo ar plas­tiko paviršius. Nau­do­jant nesudėt­ingą tech­niką sena kremo dėžutė virs orig­i­naliu daiktu, kuris papuoš naujo šei­mininko namus. Deko­ruoti gal­ima senus nuo­traukų rėmelius, indus, vei­drodžius, laikrodžius ar dėžutes.

SVARBU: Geri­au­sias būdas taupyti savo pini­gus ir laiką ir gamtą — pirkti mažiau.

##

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Tavo gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

Scroll to Top