Lietuviškos gamtos magija arba kaip teisingai pailsėti šią vasarą

Kiekvieno iš mūsų vasara neį­si­vaiz­duo­jama be atostogų gam­toje. Lietuvą aplankan­tys užsienio svečiai lyg susi­tarę pabrėžia — Lietu­vos gamta yra nuostabi, nepakar­to­jama ir ste­bina savo aut­en­tiškumu. Tačiau ar pakanka­mai verti­name gam­tos teiki­a­mus mal­on­u­mus gyven­dami čia, Lietuvoje?

Užsienio šal­yse vis labiau ribo­jama gal­imybė nemoka­mai statyti palap­inę gražioje vietoje prie ežero, tačiau šiuo kom­fortu vis dar gal­ime mėgautis Lietuvoje.

Šian­di­ena paneigsime mitą, kad poil­sis ir Lietu­voje jau neį­manomas be krūvos pinigų — mokame už auto­mo­bilio stovėjimo vietą, švaros moke­stį, nakvynę sody­boje, prisiperkame per daug maisto, permokame už retai nau­do­ja­mus daik­tus (kep­sninė, palapinė).

Užuot poilsį paver­tus triukšmingu pasisėdėjimu gam­toje, atrask papras­tus gam­tos mal­on­u­mus. Skaidrus ežeras, sausos malkos, suolelis, kvapni žuvienė ir pavės­inė — visa tai gali surasti Lietu­voje nemoka­mai. Įsilipk į aukšči­ausią medį ir mėgaukis nuostabiu vaizdu iš aukšči­au­sios viršūnės, irstykis gumine val­tele ežeru, mešk­e­riok ir uogauk. Vakare susior­ga­nizuokite daug įspūdžių žadantį nak­t­inį žygį. Penktą valandą ryte nepamiršk mėgautis nuostabi­aisi­ais miško gyvūnų ir paukščių balsais.

Tuo tarpu kelionei nebūtina pirkti maistą mieste — šviežias kaim­iškas pienas iš bobutės Tau kain­uos 1,5 Lt, juodųjų ser­bentų nam­inė uogienė apie 5 Lt, švieži kiaušiniai — keli litai, o gardžiai kvepi­ančios žemuogės — tiesiog nemokamos.

Šian­dien dali­namės rekomen­daci­jomis, kurios padės praleisti nepakar­to­jimą laiką gamtoje.

Kaip įsirengti laužavietę

Laužą geri­au­sia kurti tam spe­cialiai skir­toje laužavi­etėje, kiek atokiau nuo palap­inių ir sausų spygli­uočių, kad kylančios žar­i­jos neuždegtų palap­inės ar šakų ir nesukeltų didži­ulio miško gaisro. Laužavi­etę apva­lykite nuo sausų šakų, žolių ir spyglių ter­i­toriją aplink laužavi­etę, kad ugnis neiš­plistų. Einant miegoti ar išvaži­uo­jant, būtina laužą visiškai užgesinti dideliu kiekiu van­dens ar žemių. Toliau deginti reikia ir nuo neaukštų medžių, krūmų. Rekomen­duo­jama laikytis 5 metrų ats­tumo, nors kar­tais laužavi­etės įren­giamos ir arčiau. Viskas prik­lauso nuo konkrečios situaci­jos ir vietos. Netoli laužavi­etės reikia turėti bent kibirą van­dens, kad esant reikalui būtų gal­ima gre­itai užgesinti.

Ką verta žinoti apie palapinę

Užuot pirkęs palap­inę, kuria greiči­au­siai pasin­au­dosi tik keletą kartų, pasiskolink ją iš keli­auti mėgstančio draugo. Tačiau jei ketini laiką gam­toje leisti dau­giau nei 3 kar­tus per vasarą, rekomen­duo­jama įsi­gyti koky­bišką palap­inę, turėtų nuo lietaus apsaugantį prieangį, kur patogu bus susidėti savo daik­tus. Statant palap­inę, svarbu gerai išsirinkti ne tik lygią vietą, bet įvert­inti, kuri­oje pusėje kyla saulė. Tikrai nėra mal­onu, kai ryte prabundi nuo per aukš­tos tem­per­atūros. Aplink palap­inę padaryk van­dens nubėgimo griovelius.

Kaip pasigam­inti palap­inę iš tento rasi čia.

Kokį maistą gam­inti gamtoje

Gam­toje paprasči­au­sia gam­inti daržoves. Paprikos, pomi­do­rai, cukini­jos, bak­lažanai įgauna puikų skonį, padegę ugnyje. Tiesiog per­mauk daržoves iešmeliu ir kepk atvi­roje ugnyje (priešin­gai nei kep­s­niai, daržovės mėgsta atvirą liep­sną). Po 4–8 min­učių (bak­lažanas trumpiau, paprika ilgiau) ištrauk iš ugnies, nulupk apde­gusią juodą žievę (atsar­giai, karšta!), Jei turi pagardink druska, pipi­rais, svi­estu. Valdyk po vieną arba sumaišyk nuostabias laužo salotas.

Vienas paprasči­ausių val­gių, kuri­uos gal­ima paruošti gam­toje – žar­i­jose kep­tos bul­vės. Lauže kepamų bul­vių kva­pas vil­ioja ir žad­ina apetitą. Jas gal­ima paruošti įvairiai: su priesko­ni­ais, sūriu, lašinukais, ar tiesiog kepti vienas. Laužo dūmų ir medžio anglių aro­matas bul­vėms suteiks ypat­ingą ir su niekuo nesu­ly­gi­namą skonį. Bul­ves patogu kepti foli­joje, tačiau jos iškeps ir tiesiog žar­i­jose. Skanaus!

Kaip pasigam­inti sėd­maišį iš lazdų ir maišo

Pato­giai sėdėti norisi ir gam­toje. Tačiau tam, kad pato­giai sėdėti prie laužo gam­toje visai nebūtina švaistyti pini­gus įsi­gy­jant nau­jas kėdes. Sėd­maišiui pasigam­inti Tau prireiks tik kelių lazdų, seno maišo, kanko­riežių ir virvelės.

Keisk triukšmą į paukščių čiulbėjimą

Tiesa yra ta, kad į gamtą vyk­stama pail­sėti ir ištrūkti iš miesto triukšmo. Daž­nai nutinka ir taip, kad triukšmą į gamtą atsinešama su sav­imi. Triukš­mas gam­toje ne tik trikdo kitus poil­si­au­to­jus, bet kenkia ir pačiai gam­tai. Nereikėtų ste­bėtis, kad gro­jant gar­siai muzikai aplink stovyklavi­etes nepa­matysite daug gyvūnų ir paukščių. Mažesnė blo­gybė yra kai triukš­mau­jama ofi­cialiose stovyklavi­etėse. Jų gyvū­nai pradeda vengti jau vasaros pradžioje, nes žino, kad ten lankosi žmonės. Daug blo­giau kai imama triukš­mauti neįprasto vietose, pavyzdžiui išli­pant bet kur plaukiant baidarėmis ar suma­nius stovyk­lauti viduryje miško. Be to, aplink triukšmo šalt­inį, gamt­inė įvairovė visada būna mažesnė. Užuot klausęsi gar­sios muzikos gam­toje, sąmoningai pasirink išk­lausyti tikrą gam­tos kon­certą (nemoka­mai), kurio pradžia papras­tai būna prie patekant saulei. Spausk nuorodą ir pažink paukščių balsus.

SVARBU. Stovyklavi­etėse galioja viena ner­ašyta taisyklė — palik gamtą švaresnę nei radai. Būti­nai išvežk išrūši­uo­tas šiukšles.

Scroll to Top