10 šiaurietiško ėjimo privalumų, kurių tu iki šiol nežinojai

Šiau­ri­etiško ėjimo entuzi­as­tai, išdidžiai mojuo­dami laz­domis, skep­tikus verčia susimąstyti, kas tai – nauja mada ar efek­tyvus fizinio aktyvumo būdas?

Daž­nas, tik įsigi­jęs šiau­ri­etiško ėjimo laz­das, mano, kad prak­tikuoja šiau­ri­etišką ėjimą, tačiau tiesa yra ta, kad Tu tiesiog vaikšt­inėji su laz­domis. Teisin­gai atlik­damas šiau­ri­etiško ėjimo jude­sius — sudegin­tum du kar­tus dau­giau kalorijų!

Tyri­mai rodo, kad šiau­ri­etiškas ėji­mas, skirtin­gai nei bėgi­mas, nuima dalį krūvio, tenkančio kojų sąnar­i­ams ir nugarai, o teisin­gai atliekami jude­siai atpalaid­uoja kaklo ir pečių rau­me­nis. Šiau­ri­etišką vaikščio­jimą prak­tikuo­jantiems žmonėms pagerėja ben­dra fiz­inė būklė, aer­obinė ištvermė, krau­jo­taka. Ypač svarbu, kad į darbą įtrauki­ami viršutinės kūno dalies rau­menys, kurie dirbant sėdimą darbą ar vairuo­jant, nejuda.

»10 Šiau­ri­etiško Ėjimo Privalumų«

 

  1. Šiau­ri­etiškas ėji­mas — tai veiksminga svo­rio metimo treniruotė gry­name ore;
  2. Sudegina  40 proc. dau­giau kalorijų nei papras­tas ėji­mas tokiu pat greičiu;
  3. Įdarbinami 90 proc. kūno rau­menų (pri­lygsta plaukimui baseine);
  4. Tinka visoms amži­aus grupėms;
  5. Leng­vai išmokstama;
  6. Atpalaid­uo­jami kaklo ir sprando sri­ties rau­menys;
  7. Pagerėja orga­nizmo aprūpin­i­mas deguon­imi, širdies ir krau­jagys­lių veikla;
  8. Tinka tur­in­tiems sąnarių ir nugaros prob­le­mas;
  9. Mažina stresą, gerina miegą bei stip­rina imuninę sistemą;
  10. Gal­ima prak­tikuoti ištisus metus.
 
Ką Verta Žinoti Prieš Darant Pir­mu­o­sius Žingsnius?

Prak­tika rodo, kad daž­ni­au­siai pasitaikančios klai­dos: netaisyk­lin­gai pasirink­tos laz­dos ir tech­nikos nežinojimas.

Nor­in­tiems “ne vaikšči­oti su laz­domis”, o pajusti teigiamą šiau­ri­etiško ėjimo poveikį, rekomen­duo­jama pasikon­sul­tuoti su instruk­to­ri­umi, teisin­gai išsirinkti laz­das, palaip­sniui mokytis teisingo ėjimo tempo, nugaros padėties, tin­kamos rankų jude­sių ampli­tudės, reiki­amo žingsnių ilgio ir pėdų pas­tatymo būdo. Tik sujun­gus visus šiuos ele­men­tus gal­ima gauti teigiamą poveikį ir mėgautis rezultatais.

Kaip Pasirinkti Šiau­ri­etiško Ėjimo Lazdas? 

Dirželis. Pagrin­di­nis šiau­ri­etiško ėjimo inven­to­rius yra ėjimo laz­dos (nepainiok su slid­inėjimo ar trekingo laz­domis). Labai svarbi laz­dos dalis yra ergonom­inė rankena ir prid­eri­namo dydžio dirželis, jie turi būti patogūs ir nevaržyti judesių.

Laz­dos sudėtis. Laz­dos gali būti tiek fik­suoto ilgio, tiek sus­tu­mi­amos. Lazdų kokybę apibū­d­ina anglies plu­ošto (kar­bono) kiekis medži­a­gos struk­tūroje. Ali­u­minio laz­dos yra piges­nės, tačiau sunkesnės. Jei sportu­osi 1–2 kar­tus per savaitę, anglies plu­ošto kiekis laz­dos medži­agoje turėtų būti bent 20%, jei ketini sportuoti kas­dien — rinkis laz­das su 60–80% anglies pluošto.

Laz­dos ilgis. Laz­dos vaikščio­jimui parenkamos pagal žmo­gaus ūgį. Laz­dos galu­ose turi spe­cialias kil­pas, kurios lei­džia įmauti riešus, ir taip nereikia lazdų per daug spausti (atlaisv­inama kraujotaka).

Prieš įsi­gy­jant laz­das verta apsi­lankyti šiau­rinio ėjimo moky­mu­ose. Čia gausi vertin­gus instruk­to­ri­aus patarimus, suži­nosi kaip pasirinkti laz­das bei išbandysi šiau­ri­etiško ėjimo pri­val­u­mus praktiškai.

Iki gre­ito pasi­matymo šiau­tieškame žygyje!

Scroll to Top