22 būdai taupyti pinigus ir gamtos išteklius įmonėje

„Harvard Business Review“ tyrimas atskleidė, kad įmonės, kurios investuoja į tvarumą, pasiekia geresnių finansinių rezultatų. Jis taip pat parodė, kad efektyviai išteklius naudojančios įmonės paprastai užtikrina didesnę investicijų grąžą nei jų konkurentės. Taupant išteklius mažėja veiklos kaštai, peržiūrėjus veiklas ir procesus, ieškoma efektyvesnių sprendimų. Taigi, įmonė, vadovaudamasi atsakingo verslo principais, įgyja išskirtinumą ir tampa lydere bei geba generuoti naujas verslo idėjas.

Dalinamės 22 būdais, kurie padės taupyti ir pinigus, ir gamtos išteklius įmonėje:

 1. Biuras be popieriaus – jei įmanoma, spausdinimą ant popieriaus pakeiskite elektroninėmis laikmenomis. Pagrind­inės biuro atliekos yra popieri­aus atliekos. Vienas europi­etis per mėnesį vidu­tiniškai sunau­doja apie 20 kg popieri­aus, viena tona popieri­aus išsaugo apie 17 didelių medžių. 
 2. Spasudinimui rinkitės perdirbtą, sertifikuotą popierių.
 3. Spausdinkite tik tai, kas būtina. Spausdinkite ant abiejų lapo pusių.
 4. Pasirinkite mažesnį spausdinamo teksto raidžių dydį.
 5. Nespausdinkite paveikslėlių tamsiu fonu.
 6. Sveikinimus, linkėjimus ar kvietimus siųskite elektroniniame formate.
 7. Papildykite spausdinimo kasetes. Rašalinis spausdintuvas sunaudoja mažiau elektros energijos nei lazerinis.
 8. Reikalaukite, kad visos sąskaitos jums būtų siunčiamos elektroniniu formatu. Sąskaitos elek­tron­iniu for­matu ne tik tau­soja gamtą, yra ne taip leng­vai pameta­mos, bet ir taupo jūsų laiką.
 9. Pasinaudoję kopijavimo aparatu, įjunkite jį budėjimo arba energijos taupymo režimu.Vienas įjung­tas ir nenau­do­ja­mas kopi­jav­imo aparatas nau­doja nuo 2 iki 6 vatų elek­tros energijos. Įjungtas per naktį kopi­juok­lis sunau­doja tiek energi­jos, kiek jos užtektų padaryti 1500 kopijų.
 10. Naudokite elektrą taupančias, diodines lemputes. Sistemingai valykite šviestuvus.
 11. Vietose, kur reikalinga kryptinė šviesa, naudokite reflektorines lemputes.
 12. Naudodamiesi kompiuteriu, įjunkite energijos taupymo funkcijas, venkite budėjimo režimo. Taip galite sutaupyti apie 20 procentų elektros energijos. Kom­pi­u­te­rio budėjimo reži­mas sudaro 3 % metinio elek­tros energi­jos sunau­do­jimo, per mėnesį nebus išmesta į atmos­ferą 1,123 kg CO2. Darbo pertraukų metu (pvz., 10 min­učių) išjunkite mon­i­torių, 30 minučių pertraukos metu – išjunkite kom­pi­uterį. Taip sumažin­site CO2 emisi­jas 8,723 kg kas mėnesį.
 13. Užuot pirkus vandenį plastikiniuose buteliuose, naudokite ąsočius, kuriuos pripildykite vandeniu iš čiaupo.
 14. Geriamam vandeniui rinkitės daugkartines gertuves.
 15. Kiekvieną kartą įsitikinkite, ar vandens čiaupas yra sandariai užsuktas.
 16. Patikrinkite ar vandens maišytuvai turi aeratorius (aeratorius sumaišo vandenį su oru). Taip galima sutaupyti iki 50 proc. vandens.
 17. Esant galimybei, įrenkite į rankos judesį reaguojančius vandens maišytuvus.
 18. Vietoje vienkartinių servėtėlių bei popierinių rankšluoščių, rinkitės medžiaginius rankšluostėlius. Medži­aginiai rankšlu­ostėliai yra draugiški aplinkai, gali būti nau­do­jami daugelį kartų, geriau sug­e­ria drėgmę bei nuvalo nešvarumus.
 19. Šaltuoju metų sezonu patalpas rekomenduojama vėdinti trumpai — atidarant kelis langus ir sukuriant skersvėjį, nei nuolat laikyti vieną pravirą langą.
 20. Naudokite rašymo priemones, kurias galima papildyti. Nenaudokite vienkartinių rašiklių. 
 21. Rūšiuokite atliekas: popierius, plastikas, stiklas, metalas ir organinės atliekos metamos atskirai. Rūši­uo­jant atliekas, gal­ima mažinti į sąvar­tynus patenkančių atliekų kiek­ius ir taupyti gam­tinius bei ener­ge­tinius ištek­lius. Pas­tatykite atski­ras šiukšlių dėžes popieriui, plas­tikui, stik­lui ir kit­oms atliekoms.
 22. Inicijuokite kūrybišką antrinių žaliavų panaudojimą darbovietėje.

Kiekvienais metais sekite ir palyginkite sunaudojamų kanceliarinių prekių kiekį, ne kainą.

Scroll to Top