5 eteriniai aliejai pavasarine švara kvepiantiems namams

Preky­bos cen­tru­ose gausu namų švarin­imui ir kvėpin­imui skirtų priemonių, tačiau jų sudė­tyje gal­ime rasti ne tik sin­te­tinių kvapų, bet ir chem­i­nių medži­agų, kurios gali sukelti alergi­jas ar kitaip neigia­mai paveikti mūsų orga­nizmą. Todėl renkan­tis valymo priemones svarbu atsižvel­gti ne vien į pro­dukto kainą ar pakuotę, bet į jo poveikį sveikatai. Beje, didžiąją dalį namų švarai palaikyti reikalingų priemonių su natūraliu aro­matu gal­ime pasigam­inti namuose.

Pasak aro­mat­er­api­jos ekspertės Rober­tos Bulotaitės, užuot namus švar­i­nus chem­ini­ais preparatais, kurių aštrų kvapą jausime kone visą dieną, gal­ime pavasar­inį namų valymą paver­sti mal­o­niu užsiėmimu. Įlaši­nus keletą natūralių eterinių aliejų lašų  į leng­vai namu­ose pagam­i­na­mas valymo priemones, dži­augsimės ir švara, ir natūralia gaiva. Spe­cial­istė pabrėžia, kad ter­ap­inės klasės eteriniai alie­jai ne tik dez­in­fekuoja, naik­ina virusus ir bak­ter­i­jas, valo patalpų orą, bet ir gerina mūsų nuotaiką.

Natūralioms švarin­imo priemonėms pasigam­inti mums reikės: sodos, acto, druskos ir natūralių eterinių aliejų.

5 eteriniai alie­jai namų švarai ir gaivai:

cit­rina — tai yra vienas iš įvairi­a­pusiški­ausių eterinių aliejų, kuri­uos verta turėti savo namu­ose. Cit­rinų eteri­nis aliejus šalina nemalo­nius kva­pus, dez­in­fekuoja patal­pas, naik­ina bak­ter­i­jas, virusus, gry­be­lius. Gerina nuo­taiką, stip­rina atmintį ir imuninę sis­temą. Puikiai šalina gumos, tepalo, klijų, riebalų dėmes.

arbatmedis — aktyviai veikia visas tris mikrobų gru­pes: bak­ter­i­jas, virusus ir gry­be­lius. Veikia antiparaz­i­tiškai, priešuždegim­iškai. Gerina kvė­pavimo takų veiklą, namams suteikia švaros pojūtį.

 

levanda – visame pasaulyje pri­pažįs­tama kaip vienas uni­ver­sali­ausių augalų iš kurio gam­i­na­mas eteri­nis aliejus. Levandų eteri­nis aliejus ne tik dez­in­fekuoja, naik­ina įvair­ius mikroor­ga­niz­mus, paraz­i­tus, veikia priešin­fek­ciškai, antibak­ter­iškai, bet ir atpalaid­uoja, suhar­mo­nizuoja žmo­gaus emocinę būseną.

cit­rinžolė — švaros ir oro grynin­imo eteri­nis aliejus, tur­in­tis stiprų antivirus­inį, antibak­ter­inį, antiparaz­it­inį ir anti­navikinį poveikį. Stipriai veikia gry­be­lius (Salmonela, Can­dida). Aro­matas stiprus prieskoni­nis, pri­menan­tis cit­rinų aromatą.

pušis — gaiv­inan­tis, suteikiantis entuzi­azmo, žval­umo aro­matas, šalina nuo­vargį, stresą. Veikia anti­sep­tiškai, antiparaz­i­tiškai, dez­in­fekuo­jančiai, dezodor­uo­jančiai, bak­te­ri­cidiškai.  Namu­ose jun­ta­mas pušų kva­pas padės atsi­palaid­uoti ir pasi­justi lyg miške.

Kaip nau­doti eterinius aliejus namų švarinimui?

Leng­vai pagam­i­na­mas uni­ver­salus valik­lis.

4 lašai pasirinkto eterinio aliejaus,

2 val­gomi šaukš­tai sodos,

1–2 šaukš­tai vandens.

Nau­do­ji­mas: sumaišykite ir valykite met­alą, keramiką. Paviršius nepamiršite nuplauti. Uni­ver­salus mišinys taip pat tiks šaldy­tuvo kva­pui pager­inti, indaplovei ar skalbinių kvėpinimui.

Natūralus oro gaiviklis.

Turėkite purški­amą 100 ml buteliuką,

van­dens,

10 ml spir­ito,

jūsų mėgiamo eterinių aliejų. 100 ml buteliukui pakaks 20–40 eterinio alie­jaus lašų (cit­rusinių eterinių aliejų gal­ima lašinti dau­giau, aštres­nių — reikės mažiau).

Svarbu: eterinius aliejus pirma laši­name į spir­itą ir tik po to pil­ame į buteliuką su van­de­niu. Prieš purškiant supur­tykite. Šis oro gaiviklis tinka mažoms patalpoms, auto­mo­bilio salonui, yra puiki alter­natyva sin­te­tini­ams oro gaivikliams.

Vonios paviršių (plytelių, vonios) valymui.

Trys dalys sodos,

viena dalis vandens.

Į pastą įlašinkite kelis lašelius cit­rinų eterinio aliejaus.

Grindų plovimui.

Į dubenį su van­de­niu įpilkite nedidelę saują druskos, kuri­oje jau prieš tai ištir­pinote 3–6 eterinio alie­jaus lašus. Grindų plovimui tinka arbatmedžio, levan­dos ar eukalipto eteri­nis aliejus.

Grindis gal­ima plauti ir švel­niu acto bei van­dens mišiniu. Actas turi kvapą, kuris dar ilgai išlieka patalpoje, todėl į valymo skystį įlašinkite kelis mėgiamo eterinio alie­jaus lašus. Eterinio alie­jaus kva­pas netik neu­tral­izuos acto aro­matą, bet ir dez­in­fekuos patalpą.

Langų valy­mui.

Actas puikiai tinka ir stik­lini­ams pavirši­ams valyti – jie tampa skaidrūs ir blizgūs. Tereikia į van­denį įpilti šlakelį balto acto ir kelis lašelius eterinio aliejaus.

Nau­do­ji­mas: lan­gus nuplaukite ir nuva­lykite šiurkščia medži­a­gos ski­aute. Jei norite gaivaus kvapo – įlašinkite keletą cit­ri­nos eterinio alie­jaus lašų. Cit­rina puikiai tinka riebalų valy­mui, ji naik­ina riebalus, kli­jus, gumą ir netgi tepalą.

Kil­imų valyvui.

Siur­bliams su van­de­niu nau­dokite sodos ir eterinio alie­jaus mišinį. Į žiup­snelį sodos įlašinkite 4–6 lašus norimo eterinio alie­jaus, prieš siur­biant įberkite į siur­blio vandenį.

Net jei namu­ose netu­rite sodos, eterinių aliejų galite įlašinti tiesiai į van­denį ir pamaišyti, kad jis bent šiek tiek pasiskirstytų van­denyje ir paskleistų puikų aromatą.

Medinių paviršių poliravui.

20 lašų cit­ri­nos eterinio alie­jaus sumaišykite su 6 šaukš­tais acto ir vienu arba­tiniu šaukšteliu augalinio alie­jaus. Prieš nau­do­jant suplakite, purškite medinius paviršius ir poliruokite.

Gyvūnų švarai.

Jei aug­i­nate katę ar šunį, specifiniam kva­pui pašal­inti į siur­blį įlašinkite keletą lašelių cit­rinžolės arba arbatmedžio eterinio alie­jaus. Gyvūno guolį galite skalauti su van­dens ir cit­rinžolės eterinio alie­jaus mišiniu. Cit­rinžolė yra vienas pop­u­liari­ausių eterinių aliejų, kuris nau­do­ja­mas norint gyvūnus  apsaugoti nuo alergijų, vabzdžių, blusų ar erkių. Cit­rinžolė teigia­mai veikia ir gyvūno emocinę būseną. Prau­siant gyvūną įlašinkite keletą cit­rinžolės eterinio alie­jaus lašelių — kvepės ne tik gyvū­nai, bet ir namai.

Gaiviam namų kvapui.

Namų orą atgaiv­inti padės aro­mat­er­ap­inės lem­pos (difū­zo­riai). Jos ne tik saugiai paskirsto aro­ma­tus, bet ir jonizuoja bei drėk­ina namų orą. Jei elek­trinių pri­etaisų nau­doti neketi­nate, ant nedeginto molio dirbinio užlašinkite keletą lašų eterinio alie­jaus. Kitas būdas: ant vatos diske­lio užlašinkite mėgiamo eterinio alie­jaus ir  padėkite ant šilto (dėme­sio: ne karšto) radi­a­to­ri­aus. Norint ramiai išsimiegoti gaiv­ioje ir atpalaid­uo­jančioje patalpoje, ant pagalvės užlašinkite 2–4 lašelius levan­dos eterinio aliejaus.Kvepės ne tik patalynė, bet ir visas kambarys.

Vertingi patari­mai:

Rinkitės tik natūralų eter­inį aliejų. Teigiamą eterinių aliejų poveikį pasiek­site tik su natūraliu kvapu, todėl svarbu žinoti, kad įsigi­jote natūralų, ter­ap­inės klasės, o ne sin­tet­inį eter­inį aliejų. Kri­ter­i­jai, kaip atskirti ter­ap­inės klasės (natūralų) eter­inį aliejų: 5 — 15 ml. tal­pos, tam­saus stiklo buteliukas, kaina, įpakav­ime neturėtų būti rašoma, jog negal­ima tepti ant odos (beveik visus koky­biškus eterinius aliejus gal­ime tiesio­giai tepti ant odos).

Maišykite sausus ingre­di­en­tus, o tik vėliau skieskite su van­de­niu. Svarbu atminti — eterinius aliejus visuomet maišykite sau­sai (pvz., su soda ar druska), o tik po to pilkite į van­denį. Užuot eter­inį aliejų laši­nus tiesiai į van­denį (tuomet eteri­nis aliejus lieka ant sienelių ir nepa­siskirsto toly­giai), eter­inį aliejų pirma sumaišykite su soda ar druska. Taip eteri­nis aliejus pasiskirstys toly­giai, neliks ant sienelių ir lengviau pasiskirstys skystyje.  

Mažiau yra geriau. Svarbu atminti, kad kvapo inten­syvu­mas turi būti sub­tilus, o ne erz­i­nan­tis. Nau­do­jant natūral­ius eterinius aliejus pakanka keleto lašų mal­o­niam aro­ma­tui išgauti, todėl būkite atidūs ir neper­lenkite laz­dos.

Eksper­i­men­tuokite ir gaminkite savo mišinius. Užuot nau­doję vienos rūšies eterinius aliejus, galite juos maišyti tar­pusavyje ir atrasti savo šeimos mėgsta­mus derinius. Rekomen­duo­jame išbandyti pavasar­inės miško gaivos mišinį:  eukalip­tas (2 lašeliai.), cit­rina (6 l.), pušis (2 l.), cit­rinžolė (4 l.) ir mir­tos (2 l.) eterinių aliejų lašai bei vasaros dvelksmą: apelsi­nas (5 lašeliai), laimo cit­rina (3 l.), man­dari­nas (3 l.), cit­rina (3 l.), pipir­mėtė (4 l.).

Scroll to Top