9 ekonomiško vairavimo taisyklės, kurias privalo žinoti kiekvienas vairuotojas

Vairuo­to­jai pabrėžia, kad važi­uoti spaudžiant aksel­er­a­to­ri­aus ped­alą juos verčia gyven­imo tem­pas. Tačiau skuban­tis vairuo­to­jas nenu­važi­uos greičiau nei ramiai vairuo­jan­tis žmo­gus — abu susi­tiks prie to paties šviesoforo.

Ekonomiško vairav­imo kultūra kil­d­inama iš skan­di­navų šalių. Tai vairav­imo būdas, kurio metu siekiama važi­uoti ir tau­piai, ir saugiai. Taip vairuo­jant tau­so­ja­mas tiek auto­mo­bilis, tiek taupomi degalai, tuo pačiu tau­so­jama aplinka.

Eksper­tai teigia, kad vairuo­jant tau­piai auto­mo­bilis sunau­dos net 2 litrais 100 km mažiau degalų nei vairuo­jant įprastu būdu. Suskaiči­uokime, kiek tūk­stančių kilo­metrų per metus nurieda trans­porto priemonė ir suprasime, kad vairav­imo stil­ius turi milžinišką įtaką kuro sąnaudoms.

Negana to, vairav­imą paver­tus smagiu žaidimu, kuri­ame reikia pasiekti aukštesnį lygį, t.y. važi­uoti dar ekonomiškiau, sutaupysime dar daugiau.

Ekonomiško vairav­imo nauda:

–> sutaupysite degalų. Važi­uo­jant ekonomiškai degalų suvar­to­ji­mas vidu­tiniškai sumažėja nuo 10 iki 30 pro­centų, t.y. jei degalams per mėnesį išlei­dži­ate 100 eu, per metus sutaupysite — 200 eu. O tai reiškia, kad du mėne­sius važi­u­osite nemoka­mai.  

–> sumažės eismo įvykių tikimybė,

–> tau­sosite auto­mo­bilį (mažės išlai­dos auto­mo­bilio priežiūrai, detalėms),

–> mažės oro tarša ir triukš­mas.

 
9 ekonomiško vairav­imo taisyk­lės, kurias pri­valo žinoti kiekvienas vairuotojas
1. Per­junkite pavaras išmintingai.  

Ekonomiško vairav­imo prin­ci­pas papras­tas — važi­uoti kuo aukštesne pavara. Svarbu kuo mažiau nau­doti pir­mąją pavarą, nes būtent ją įjun­gus sunau­do­jama dau­giau­siai degalų. Pavaras per­jung­inėkite greičiau, varik­lio apsukoms nelei­džiant viršyti 2 500 per min­utę ribos (anksčiau dyze­lio varik­li­u­ose, vėliau – benzino).

2. Venkite be reikalo įsi­bėgėti, stab­dyti ir vėl įsibėgėti. 

Didži­ausią įtaką auto­mo­bilio sunau­do­jamų degalų kiek­iui daro vairuo­to­jo pasirenka­mas vairav­imo stil­ius. Pasirinkite pas­tovų gre­itį nau­do­jant mak­si­maliai aukštą pavarą. 

Pasirinkite opti­malų (leistiną) važi­av­imo gre­itį. Maži­au­sios kuro sąnau­dos, kai vairuo­jate iki 80 – 90 km/h greičiu. Nuo­lat sekite auto­mo­bilio kuro sąnaudų rodik­lius, anal­izuokite didži­ausių sąnaudų priežastis.

Išjunkite variklį, jei sus­to­jote ilgiau nei vienai minutei.

3. Atlikti tech­n­inę auto­mo­bilio patikrą bent kartą per metus.

Atlikti tech­n­inę auto­mo­bilio patikrą patartina bent kartą per metus. Peri­odiškai atvykite į autoservisą patikrinti, kaip veikia svar­biau­sios auto­mo­bilio sis­te­mos: važi­uok­lės ir amor­ti­za­torių, stab­džių, išmetamųjų dujų, apšvi­etimo, elek­tron­ikos sistemos.

Reg­u­liariai tikrinkite ir pakeiskite fil­trus auto­mo­bi­lyje — užsiteršęs oro fil­tras padid­ina kuro sąnau­das 0,7 l šim­tui kilometrų.

4. Važi­uo­dami dideliu greičiu uždarykite auto­mo­bilio langus. 

Važi­uo­jant uždarykite auto­mo­bilio lan­gus. Uždar­ius lan­gus, ypač jei važi­uo­jama didesniu greičiu, aero­d­i­naminis pasi­priešin­i­mas bus gerokai mažesnis.

Kondi­cionierius, radijo imtu­vas, galinio lango šildy­mas – visi šie dalykai kartu sudėjus žymiai padid­ina degalų sąnau­das. Derėtų išjungti tuo metu nenau­do­jamą įrangą. Jei nėra būtiny­bės, nejunkite oro kondicionieriaus.

5. Nuo­lat sekite padangų slėgį. 

Auto­mo­bilio padan­gas pripūskite pagal rekomen­daci­jas ir reg­u­liariai tikrinkite auto­mo­bilio padangų slėgį. Taip sumažin­site degalų sąnau­das 2.5 proc. Padangų slėgį patikrinkite prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.

Jei slėgis padan­gose per mažas, jos remi­asi didesniu pavirši­umi, dėl to padidėja riedėjimo pasi­priešin­i­mas ir atitinka­mai degalų sąnau­dos. Nenau­dokite sezonui nepri­taikytų padangų, susidėvėjusių padangų, kurių pro­tek­to­ri­aus gylis per mažas.

6. Pasis­tenkite prisi­taikyti, o ne kovoti su auto­mo­bilių srautu.

Palaikykite pas­tovų gre­itį ir nes­pauskite akcel­er­a­to­ri­aus ped­alo iki dugno. Įvertinkite ir gebėkite numatyti eismo srautą. Pasis­tenkite prisi­taikyti, o ne kovoti su srautu.

Kelyje vairuokite ramiai, stenkitės nuo­lat sekti situaciją, kad galė­tumėte išlaikyti tolygų gre­itį ir išveng­tumėte staigaus pagre­itėjimo ar stab­dymo, į agresyvius kitų eismo dalyvių veiksmus neat­sakykite tuo pačiu.

7. Sumažinkite nereikalingų kelionių skaičių. 

Venkite neplan­uotų kelionių. Plan­uokite pirkinius, važi­uo­dami apsipirkti kartą per savaitę. Taip ne tik sutaupysite pinigų kurui, bet ir išleisite mažiau pinigų preky­bos cen­tru­ose. Pavyzdžiui, įsi­gykite ilgai negen­dančių daiktų didesnį kiekį (kon­servuoti gaminiai, kava, kruo­pos, tuale­ti­nis popierius, skalbimo mil­teliai ar kt.), taip nereikės vykti į par­duo­tuvę vos tik pasi­bai­gus vienai pro­duktų rūšiai.

Venkite trumpų dis­tan­cijų važi­uo­jant auto­mo­biliu. Apie 45 proc. nuvaži­uo­jamų ats­tumų mieste yra trumpesni nei 3 km. Trumpas dis­tan­ci­jas nueikite pėsčiomis – taupykite, tau­sokite ir būkite aktyvūs.

8. Nesivežiokite nereikalingų daiktų, nuimkite laikik­lius nuo stogo kai jų nenaudojate. 

Nevežiokite nereikalingų daiktų auto­mo­bi­lyje, nuimkite laikik­lius nuo stogo kai jų nenau­do­jate. Dėl padidėju­sio oro pasi­priešin­imo ir papil­domo svo­rio degalų sąnau­dos ir CO2 emisija gali padidėti iki 10 proc.

9. Jei nėra būtiny­bės, nesin­au­dokite oro kondi­cionieri­umi, šil­domų sėdynių funkcija.

Jei nėra būtiny­bės, nesin­au­dokite oro kondi­cionieri­umi ar šil­domų sėdynių funkcija. Taip pat stenkitės nau­doti kuo mažiau auto­mo­bilio elek­tros pri­etaisų vienu metu.

Šil­do­mos sėdynės padid­ina degalų sąnau­das 0,25 l šim­tui kilo­metrų, oro kondi­cionierius — net iki 2 l šim­tui kilo­metrų. Kiekvienas įjung­tas elek­tri­nis ar mechani­nis pri­etaisas (šviesos, šildy­tu­vas, oro pūtik­lis, sėdynių šildy­tu­vas, šil­domi vei­drodėliai, radi­jas ar CD/MP3 gro­tu­vas ir t.t.) did­ina degalų sąnau­das, tad visus nenau­do­ja­mus pri­etaisus išjunkite, kai jų jau nebereikia. Per valandą oro kondi­cionierius į aplinką išmeta iki 650 g. CO2, todėl kuo rečiau nau­do­dami oro kondi­cionierių prisidėsite prie aplinkos saugojimo.

SVARBUSaugu­mas svar­biau nei taupy­mas. Eisme pasitaiko situacijų, kai staiga turime padid­inti gre­itį, kad būtų išvengta pavo­jaus. Važi­av­i­mas paskui kitą auto­mo­bilį 3–5 metrų ats­tumu bus ekonomiška, tačiau ar saugus? Toki­ais atve­jais galioja taisyklė – saugu­mas pirmiausia. 

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

Scroll to Top