Ar verslas gali tapti darnia aplinkos dalimi?

Tiek verslo, tiek visuomenės susidomėjimas verslo atsakomybės veiklomis kiekvienais metais pastebimai auga. Įmonės Lietuvoje ne tik finansiškai remia socialines iniciatyvas, tačiau pačios imasi veiklų, kurios keičia juos supančią aplinką — savo rankomis įrengia vaikų globos namus, valo pelkes ar net rūpinasi augalų sodinimu Afrikoje. Kaip ir kodėl verslo atsakomybė šiandiena svarbi kviečiame skaityti jubiliejiniame ekologinio švietimo žurnale Ozonas

Žurnale Ozonas nauja rubrika atsakingam verslui

Nepaisant to, kad nuo lei­dinio gim­imo pradžios praėjo 8 metai, pir­mojo žurnalo nume­rio ragin­i­mas vis dar lieka aktu­alus – norė­dama išlikti žmonija turi ori­en­tuo­tis į tau­so­jantį vartojimą. Todėl nuo šiol žurnale bus galima rasti ir skiltį, kurioje bus rašoma apie atsakingo verslo veiklas Lietuvoje, dalinamasi prakiškais patarimais bei realiais atsakingo verslo pavyzdžiais Lietuvoje.

Nau­jausią OZONO numerį apiben­d­rina Hol­ger Lahayne išsakyta mintis: „Žmonėms nereikia nei pra­bangių auto­mo­bilių, nei gremėzdiškų drabužių spintų, bet pagar­bos ir supra­timo, jiems reikia įspūdingumo, ir ne tik išoriško. Žmonėms reikia ini­ci­atyvos ir įvairumo. Jiems ne nuo­la­ti­nis elek­tron­i­nis ben­drav­i­mas būti­nas, bet jaus­mas, kad jie gali ką nors padaryti. Žmonės nori tap­a­tumo, ben­drumo, paskatų ir pri­pažin­imo, taip pat meilės ir mal­on­umo. Jei visa tai ban­doma patenk­inti mate­ri­ali­ais dalykais, nenumal­do­mas troškulys išspręsti visas prob­le­mas nuo­lat auga. Taip atsir­adusi tuš­tuma yra varo­moji mate­ri­alinio augimo jėga.“

Jubilieji­nis žurnalo numeris skir­tas atliekų kiekio augimo prob­le­mai spręsti

Jubilieji­nis „Ozonas“ kviečia susi­pažinti su sparčiai augančio atliekų kiekio prob­lema ir jos sprendimo būdais. Švaros visuomenė turi pakanka­mai jėgų pakeisti gam­tos resur­sus siur­biantį ir teršiantį sudaik­tėjusį pasaulį. Tereikia įvardinti savo gyven­imo prioritetus.

Nau­jau­si­ame lei­dinyje taip pat skaitykite apie eko mies­tus (20 psl), kaip sujungti aplinkosaugą ir gamybą (4 psl), apie atsak­ingų įmonių patirtį Lietu­voje ir užsienyje (48 psl) ir kitus straip­snius. Lei­d­inį rasite čia.

Scroll to Top