Daiktai, kurie keičia įpročius ir taupo pinigus

Dau­guma iš mūsų nau­jus daik­tus įsi­gy­jame kone kiekvieną dieną, tačiau yra tokių daiktų, kurie padeda mums taupyti. Dali­namės ekorekomendacijos.lt skaity­tojų pasiū­lytu daiktų sąrašu, kuri­uos nau­do­damas žmo­gus TIKRAI keičia gyven­imo būdą ir REALIAI taupo pini­gus, ištek­lius bei tau­soja aplinką.

Nau­do­damas šiuos daik­tus ir keis­damas senus įpročius nau­jais, per metus sutaupysi apie 2000 Eur!

Ger­tuvė van­de­niui. Ekologiškos ger­tu­vės van­de­niui, kuri­oms gam­inti neb­uvo nau­do­jamos kenksmin­gos medži­a­gos. Van­dens pirki­mas plas­tikini­u­ose buteliu­ose, keičia­mas įpročiu gerti valdenį iš čiaupo.

Nauda Tau –  per metus sutaupysite apie 100 Eur.

Nauda Gam­tai  – nebus neišmetama apie 150 plas­tikinių butelių..

Išvykų indai – daugkar­tinio nau­do­jimo indai kelionių, žygių ar išvykų gam­toje metu. Vienkar­tinių indų nau­do­ji­mas kelionių metu keičia­mas į daugkar­tinius, spalvo­tus ir patogius koky­biško plas­tiko indus.

Nauda Tau – per metus sutaupysite apie 5 Eur.

Nauda Gam­tai –  atsisakęs nau­doti vienkar­tinius indus, neišmesi apie 10 vienkar­tinių indų kom­plektų per metus..

Daugkar­tiniai sve­ri­amo maisto (vaisiai, daržovės) maišeliai. Plas­tikinius maišelius vaisi­ams, daržovėms pakuoti preky­bos cen­tru­ose ar tur­gu­ose keiči­ame į medžiaginius.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 6 Eur.

Nauda Gam­tai — nebus išmesta apie 200 litrų plastiko.

Daugkart­inė (stik­linė) tara pienui. Užuot pirkus pieną plas­tikini­u­ose buteliu­ose, kai kuri­u­ose preky­bos cen­tru­ose Lietu­voje jau gal­ima šviežią pieną pilti ir į savo tarą.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 6 Eur.

Nauda gam­tai – nebus išmesta apie 150 plas­tikinių pieno butelių.

TENUGUI — tradici­nis japoniškas, medvil­ni­nis rankšlu­ostėlis (35×90 cm). Rankoms šlu­ostyti nau­do­ja­mas ne popieri­nis rankšlu­ostis, o pato­gus, drėgmę sug­e­ri­antis rankšluostėlis.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 15 Eur.

Nauda Gam­tai — nebus išmesta apie 50 kg popieriaus.

Rūši­av­imo dėžės namu­ose. Užuot atliekas metus į ben­drus kon­teiner­ius, jas pato­giai rūši­uoji namu­ose. Rūši­uo­jamų žali­avų išveži­mas yra nemoka­mas, o išrūši­uo­tos žali­avos bus perdirbtos.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 25 Eur.

Nauda Gam­tai — mažiau teršiama gamta plas­tiku, stiklu ar kt.

Prausi­mosi duše laik­ma­tis. Trump­ina laiką praleistą duše ir padeda sutaupyti van­denį ir energiją.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 70 Eur.

Nauda Gam­tai — tau­so­jami van­dens ištekliai.

Eko vir­dulys. Užuot kiekvieną kartą kai­tus pilną vir­dulį, eko vir­dulys užvirs tik nurodytą kiekį van­dens  (pvz. vieną ar du puodelius).

Nauda Tau – per metus sutaupysite apie 10 Eur.

Nauda Gam­tai — tau­so­jami van­dens ištek­liai, maži­na­mas CO2 išmetimas.

Įkrau­nami gal­vaniniai ele­men­tai. Užuot kiekvieną kartą pirkus nau­jas bater­i­jas, pato­giai pakrau­name jau turimas.

Nauda Tau – per metus sutaupysite apie 10 Eur.

Nauda Gam­tai — nenau­do­jamos vienkart­inės bater­i­jos, neteršiama gamta.

Prisuka­mas LED žib­in­tu­vas. Prisuka­mas mechaniškai, nenau­do­jamos bater­i­jos, patiki­mas ir pato­gus keli­au­jant bei išvykų gam­toje metu.

Nauda Tau – per metus sutaupysite apie 10 Eur.

Nauda Gam­tai — nenau­do­jamos vienkart­inės bater­i­jos, neteršiama gamta.

Dvi­ratis. Užuot trumpas dis­tan­ci­jas važi­avęs auto­mo­biliu, šil­tuoju metų sezonu rinkis dvi­ratį.

Nauda Tau – sezono metu sutaupysite apie 200 Eur.

Nauda Gam­tai — maži­na­mas CO2 išme­ti­mas į aplinką.

Eko vairav­imo kur­sai– keičia vairav­imo įpročius iš skuboto į ekonomišką.

Nauda Tau – per metus sutaupysite  800 eur.

Nauda Gam­tai – maži­na­mas CO2 išme­ti­mas į aplinką.

Kom­posto dėžė. Užuot organ­inės medži­a­gas metus į ben­drus kon­teiner­ius, jos kom­pos­tuo­jamos ir nau­do­jamos daržui tręšti.

Nauda Tau — sezono metu sutaupysite apie 20 Eur.

Nauda Gam­tai — pačių pasigam­intas kom­postas bus tik­slin­gai panaudotas.

Daugkar­tiniai vystyk­lai (sauskel­nės) vaikams. Užuot nau­do­jus vienkartines sauskelnes, nau­do­jamos daugkart­inės. Vienkart­inėse sauskel­nėse gal­ima rasti šių chem­i­nių medži­agų: poli­etileno (kad neperšlaptų), poli­es­te­rio (aky­tas sauskel­nių paviršius), polipropileno (įklotas) ir kt.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 600 Eur.

Nauda Gam­tai — nebus teršiama gamta.

“Išeini? Išjunk mane” — linksmi lipdukai, pri­menan­tys išjungti šviesą.  Ugdo­mas įpro­tis išjungti šviesą, net trumpam išėjus iš patalpos.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 30 Eur.

Nauda Gam­tai — maži­na­mas CO2 išme­ti­mas į aplinką.

Eko myg­tukas kom­pi­u­teriui.  Pato­gus kom­pi­u­te­rio išjungi­mas su eko myg­tuku. Ugdo­mas įpro­tis atsakingai taupyti elek­tros energiją.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 4 eur.

Nauda Gam­tai – maži­na­mas CO2 išme­ti­mas į aplinką.

Dėžutė mais­tui sudėti. Užuot kiekvieną dieną pietavę kav­inėse, renkamės val­gyti iš namų atsineštą, sveiką ir koky­bišką maistą.

Nauda Tau — per metus sutaupysite apie 150 Eur.

Nauda Gam­tai – nebus išmetami vienkar­tiniai, plas­tikiniai indai, mais­tui kavin­inėse pakuoti.

Daik­tai su 100 metų garan­tija. Užuot pirkus rūbus, kuri­uos po keleto skalbimų teks išmesti, rinkis koky­biškus rūbus ir daik­tus pvz. su 100 metų garan­tija! Šiuo­laik­inės techonologi­jos padeda sukurti ilgaamžius rūbus, kurie tar­nauja daug ilgiau nei pigūs jų prototipai.  

Nauda Tau — kiekvien­ais metais sutaupysite vis dau­giau, nes nepirksi nekoky­biškų daiktų.

Nauda Gam­tai — mažiau teršiama gamta.

Scroll to Top