Devynios taisyklės, padėsiančios namus sutvarkyti efektyviai ir greitai

Didelis gyven­imo tem­pas mažina laiką, kurį skir­tume namų švarin­imui ir tvarkai. Tačiau yra žmonių, kuriems savait­galį nereikia kelias valan­das tvarkyti namų, tačiau jų namai visuomet atrodo nepriekaištin­gai. Efek­tyviai tvarkyti namus gali išmokti visi — svarbu išmanyti šias efek­ty­vaus namų tvarkymo taisykles.

Taigi, kaip tvarkyti namus efek­tyviai ir greitai:

1. Kas­di­eną tvarky­muisi skirkite vos 5, 10 ar 20 min­učių.

Tai ypatin­gai naudin­gas meto­das, kai nežinote nuo ko pradėti. Kas­dien skirkite 5, 10 ar 20 min­učių, tuomet nereikės skirti begales laiko savait­galį švari­nant savo namus. Daž­nai įsi­vaiz­duo­jame, kad lentynų tvarky­mas užims tam tikrą laiką, tačiau tik pradėjus tvarkytis paste­bėsime, kad vienai spin­telei sut­varkyti prireikė vos dešimties min­učių, o pasiruošimui ją tvarkyti — viso mėnesio.

2. Tvarky­damiesi namus turėkite dvi dėžes (šiukšlių maišus).

Į vieną dėkite tai, ką išme­site, į kitą — tai, ką dovanosite, atid­u­osite lab­darai ar parduosite.

3. Palaikykite tvarką vir­tu­vėje.

Indų kri­auklė visuomet turi būti ne tik švari, bet ir išsaus­inta. Švari vir­tuvė padės kurti jaukią ir švarią namų atmosferą.

4. Pasi­likite TIK mėgia­mus daik­tus.

Tvarkan­tis išimkite visus daik­tus (drabužius, kny­gas, kos­metiką) ir palikite tik tuos daik­tus, kuri­uos mėgstate. Nepasi­likite nemė­giamų daiktų, pavyzdžiui, atsikratykite rūbais, kurie dėvėti netinkami, tačiau juos išmesti gaila, todėl nus­prendėte juos dėvėti namu­ose. Jei daik­tas nepatinka, nedėkite jo į spintą. Tok­ius daik­tus atid­uokite lab­darai arba parduokite. 

5. Paste­bėkite, kur jūsų namu­ose daž­ni­au­siai kar­ali­auja net­varka. 

Paste­bėkite vietas, kuriose jūsų artimieji yra linkę palikti daik­tus ne savo vietose. Šias vietas tvarkykite bent keletą min­učių  kasdien.

6. Visi daik­tai turi rasti savo vietą.

Išsi­ugdykite įprotį, pasin­au­do­jus daiktu, padėti jį iš karto į jam skirtą vietą. O jei daik­tas savo vietos neturi, būti­nai ją suraskite.

7. Užuot tvark­iu­sis kam­bar­ius, tvarkykite daik­tus. 

Nesit­varkykite kam­barių “šian­di­ena turiu sut­varkyti vaikų kam­barį, o ryt — mie­gamąjį”. Geriau tvarkykite daiktų rūšis, pavyzdžiui, šian­di­ena tvarkau kny­gas, ryt — kos­metiką. Tvarky­damiesi daik­tus pradėkite nuo lengves­nių ir apači­uopi­amų užduočių: pirma — kny­gos, DVD, po to sen­ti­men­talūs daik­tai, suvenyrai, nuo­traukos ir t.t. Toks meto­das daug efek­tyves­nis, duoda greičiau mato­mus rezul­ta­tus, nevargina ir dži­ug­ina gre­itai pasiekiama švara. 

8. Ugdykime įprotį nevaikšči­oti tuščiomis rankomis.

Einant iš kam­bario į kam­barį paimkite bent vieną nevi­etoje numestą daiktą ir pas­tatykime jį į tin­kamą vietą.

9. Nepirkite dau­giau daiktų tam, kad sumažinti daiktų kiekį.

Užuot įsigi­jus dar vieną spe­cialią dėžę doku­men­tams laikyti, doku­men­tus ir nuo­traukas dėkite į seną batų dėžę, panau­dokite namu­ose esamas dėžes ir maišus. Daž­nai pasitaikanti klaida — dėžių daik­tams laikyti pirki­mas. Jos trukdo atsikratyti nereikalingų daiktų, be to, nere­tai jų yra įsigi­jama per­ne­lyg daug ir taip atsir­anda dar viena papil­doma prob­lema.

 

Nereikalingų daik­tus atid­uokite draugams, dovanokite, aukokite lab­daros cen­trams. Daly­damiesi daik­tais ne tik švarin­site savo namus, bet ir suteik­site dau­giau dži­augsmo tiems, kam šių daiktų iš tikrųjų reikia. Jei daik­tai netinkami nau­do­jimui, nepamirškime juos rūšiuoti.

Švarūs namai mums padovanos teigia­mas emo­ci­jas, gerą energiją, skaidrias mintis, ramų miegą ir kūrybiškumą.

Scroll to Top