Efektyvus ĮSA veiklų viešinimas (II)

Apie įmonėje vykdomas socialinės atsakomybės veiklas (toliau ĮSA) rekomenduojama informuoti ne tik įmonės vadovus ar akcininkus, bet ir kitas suinteresuotas grupes: partnerius, tiekėjus, investuotojus, nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenę, klientus bei darbuotojus.

Viešinant įmonės socialinės atsakomybės veiklas svarbiausias tikslas turėtų būti ne marketingo tikslai ar pardavimų skatinimas, bet noras dalytis gerąja patirtimi.

Prieš viešinant socialinės atsakomybės veiklas, rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus:

Kokie įmonės socialinės atsakomybės politikos tikslai ir misija?

Kokie įmonės veiksmai, siekiant realizuoti šią politiką?

Kokie yra įmonės pasiekti rezultatai ir ateities planai?

Turėkite viešinimo planą. 

Siekiant efektyviai komunikuoti rekomenduojama iš anksto pasiruošti viešinimo planą. Turimus kontaktus suskirstykite į atskiras kategorijas: tiekėjai, partneriai, subrangovai, akademinė bendruomenė, žiniasklaida. Kartą per mėnesį kiekvienai grupei siųskite žinutes apie įmonėje vykdomas socialinės atsakomybės ir aplinkosaugines veiklas, dalykitės ne tik pasiektais rezultatais, statistika, bet ir nuotraukomis, dalyvių atsiliepimais ir raginimu prisijungti prie vykdomų veiklų.

ĮSA veiklų skiltis įmonės interneto puslapyje. 

Įmonės interneto puslapyje ĮSA veiklų viešinimui sukurkite atskirą skiltį. Šioje skiltyje informuokite apie organizacijoje vykdomas išorines ir vidines iniciatyvas, pateikite  įmonės vadovo poziciją socialinės atsakomybės politikoje, pasakokite apie įmonės atsakingo verslo strategiją, kryptis ir vertybes, atskleiskite įmonės misiją ir viziją. Šioje skiltyje rekomenduojama pateikti ir ĮSA veiklų ataskaitas, kurių viešinimas didins pasitikėjimą įmone, užtikrins didesnį veiklos skaidrumą, skatins gerosios praktikos sklaidą bei formuos teigiamą įmonės įvaizdį.

Socialiniai tinklai.

Apie įmonės vykdomas socialinės atsakomybės veiklas visuomenę informuokite socialiniuose tinkluose. Įmonės Facebook puslapyje  rekomenduojama talpinti informaciją apie įmonėje vykdomas iniciatyvas, kviesti prisijungti partnerius, dalytis informacija, pasakoti apie savo patirtį.

Žiniasklaida, spaudos konferencijos, seminarai, mokymai.

Rekomenduojama inicijuoti atviras diskusijas aktualiomis aplinkosauginėmis, socialinėmis temomis į kurias bus kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, partneriai, vietos bendruomenės nariai. Sukaupta patirtimi dalykitės su partneriais, akademine bendruomene, organizuokite seminarus ir mokymus, platinkite spaudos pranešimus žiniasklaidai.

Atsakingo verslo konkursai. 

Į viešinimo planą rekomenduojama įtraukti ir dalyvavimą bent keliuose socialinės atsakomybės konkursuose. Taip ne tik didinsite įmonės vardo žinomumą, įgysite patirties rengiant ataskaitas, bet ir galėsite palyginti jūsų įmonės įsitraukimo lygį į socialinės atsakomybės veiklas, susipažinsite su lyderių patirtimi ir praktika.

Ataskaitų rengimas. 

Atsakingas veikla vykdančios įmonės kasmet teikia Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo Pažangos ataskaitas (angl. Communications on Progress for UN Global Compact). Tai Jungtinių Tautų pasaulinė ĮSA savanoriška iniciatyva – tinklas, jungiantis organizacijas, kurios prisiima įsipareigojimą laikytis 10 Pasaulinio susitarimo principų, apimančių žmogaus ir darbuotojų teises, aplinkos apsaugą, antikorupciją. Šis susitarimas skatina įmones nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis bei NVO dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. Įmonės, organizacijos tapusios Pasaulinio Susitarimo tinklo narėmis, įsipareigoja kasmet rengti Pažangos ataskaitas apie 10 principų įgyvendinimą ir taikymą savo veikloje.

Įmonės darbuotojų informavimas.

Dažnai nutinka taip, kad apie įmonės socialinės atsakomybės veiklas ir rezultatus žino tik vadovai ir ataskaitas rengę darbuotojai. Daugumoje tokių įmonių darbuotojai apie vykdomas ĮSA veiklas nėra informuojami (arba  informuojami formaliai ir nepatraukliai). Siekiant ne tik teikti ataskaitas, bet realiai vykdyti socialinės atsakomybės veiklas, svarbu į socialinės atsakomybės veiklas įtraukti kuo daugiau įmonės darbuotojų. Pristatant įmonės ataskaitą darbuotojams, padėkokite aktyviai dalyvavusiems ir parodykite, kiek daug galima nuveikti, turint motyvuotą komandą.

Viešinant socialinės atsakomybės veiklas įmonės neturėtų vengti eksperimentuoti, ieškoti jų veiklos sričiai labiausiai tinkamų ir efektyvių ĮSA veiklų viešinimo būdų.

SVARBU. Siekiant viešinti socialinės atsakomybės veiklas, svarbu nepamiršti tausoti gamtos išteklius, t.y. vengti popierinių ataskaitų, skrajučių ir lankstinukų spausdinimo. Jeigu vis dėlto popierinės versijos išvengti nepavyks, spausdinkite ant perdirbto popieriaus ir abiejų lapo pusių.

Scroll to Top