5 žingsniai siekiantiems sutaupyti daugiau

Pirk­dami žmonės patenk­ina galybę savo por­eikių. Vie­niems pirki­mas yra laiko pralei­dimo būdas, kitiems — būtinybė, tretiems — atpil­das už nudirb­tus dar­bus. Tyri­mai rodo, kad dau­giau nei 50 pro­centų žmonių pri­pažįsta, kad nuo­lat įsi­gyja jiems nereikalingų daiktų, o du treč­daliai mano, jog perka per daug. Įsi­gy­dami nereikalin­gus daik­tus, ne tik nepa­jun­tame pasitenk­in­imo, bet ir patiri­ame įtampą bei nusivylimą.

Pateiki­ame keturias rekomen­daci­jas, kurios ne tik padės atsispirti pirkimo mani­jai, geriau jaustis, bei ir sutaupyti bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

1.Skaičiuokime kiek išleidžiame.

Atrodo neįtikėtina, tačiau vien tik užsir­ašant savo išlaidas atsir­anda aiškus suvoki­mas, kur dingsta pini­gai. Nus­pren­dus sekti finansines išlaidas svarbu fik­suoti, kiek išlei­dži­ame ir vesti išlaidų žur­nalą. Pato­giausi pasirinki­mai: mobil­io­sios pro­gramėlės (pvz. Spend­ing tracker, Mint ar kt.), excel pro­grama, išlaidų sąsi­u­vi­nis. Rinkite ček­ius ir po to reg­u­liariai susumuokite išlaidas.

Žin­odami, kiek, kur ir kam išlei­dote pini­gus galėsite sumažinti spon­taniškų pirkinių kiekį, efek­tyviau taupyti, atskir­site troškimus nuo por­eikių. Anal­izuo­dami išlaidas, gal­ime daryti pasver­tus pasirinkimus atsižvel­gdami į gyven­imo pri­or­ite­tus. Pavyzdžiui, užuot kas mėnesį mokėję už kabelinę tele­viz­iją, nus­prendži­ate šiuos pini­gus taupyti ir skirti atostogoms.

Sunki­au­sios yra pir­mo­sios savaitės, kol susi­for­mu­osite įprotį kiekvieną dieną susir­ašyti savo išlaidas. Tačiau per­lipti šį įpročio bar­jerą tikrai verta, mat žin­odami, kad išlai­dos neviršija plano, o san­tau­pos nuo­lat didėja, būsime ne tik motyvuoti, bet ir negalėsime abejin­gai leisti pinigus.

2. Pirkime tai, kas tar­naus 100 metų

Patir­tis rodo, kad tele­fonas, šaldy­tu­vas ar tele­vi­zo­rius sug­enda vos tik pasi­bai­gus jo galio­jimo laikui. Suplan­uo­tas sis­tem­inis senėji­mas paste­bi­mas tada, kai gam­into­jas sąmoningai sutrump­ina gaminių tar­nav­imo laiką arba tyčia atima senes­nių gaminių remonto galimybę.

Trumpes­nis daiktų galio­jimo laikas did­ina mūsų var­to­jimą ir norą pirkti. Rinkoje pasirodžius nau­jiems tele­fon­ams, gro­tu­vams, rūbams, kitiems buityje nau­do­jamiems pro­duk­tams mes juos keiči­ame nau­jau­si­ais, dėl por­eikio atrodyti ne tik madin­gai, bet ir demon­struoti savo statusą.

Užuot pirkus daik­tus ar drabužius, kuri­uos po keleto metų išmes­ime, rinkimės koky­biškus daik­tus, kurie turi pvz. 100 metų garan­tiją. Šiuo­laik­inės techonologi­jos padeda sukurti ilgaamžius rūbus, kurie tar­nauja daug ilgiau nei pigūs jų prototipai.

3. Vadovaukites 24 valandų taisykle.

Apsipirk­dami vadovaukimės 24 val. taisykle, kuri padės ne tik sutaupyti, bet ir sumažinti spon­taniškų pirkinių kiekį.

Nus­tatykite sumą, pvz.50 Eu. Ši suma reiškia, kad jei norime įsi­gyti daiktą, kurio kaina yra virš 50Eu, jį galėsime nusipirkti po 24 val. Jei praėjus parai, mums vis dar atrodys, kad pirkinys pagrįs­tas, taip ir padarykime (patir­tis rodo, kad po dienos nenorėsime vėl vykti į preky­bos cen­trą, gaišti laiką eilėse ir emo­ci­joms nus­lū­gus, atsisakome tai, kas nėra svarbu).  

Ši taisyklė tinka ir vaikams (sumą sumažinkite pvz., iki 5Eu) ir jei jie preky­bos cen­tre pamatę naują žaislą nori jį iš karto įsi­gyti ir prašo jį nupirkti. 

4. Prak­tikuokite Nieko nepirkimo dieną.

Nors ofi­ciali nieko nepirkimo diena švenčiama lap­kričio mėnesį, tačiau nieko nepirkti gal­ime kiekvieną mėnesį  ar savaitę. Užuot pirkus, dau­gumą ne kas­di­eną reikalingų daiktų gal­ima tiesiog pasiskolinti, išs­in­uo­moti, pasigam­inti pačiam ir taip žen­kliai sutaupyti.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Tavo gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas!

Scroll to Top