8 patarimai, kaip valgyti sveikesnį maistą ir išleisti mažiau

Po to, kai preky­bos cen­trai tapo sav­i­tarnos par­duo­tu­vėmis, o atsiskaitymą gry­naisi­ais pini­gais pakeitė gre­ites­nis atsiskaity­mas kred­it­inėmis kor­te­lėmis, preky­bos įmonių apy­varta žen­kliai išaugo. Preky­bininkai dži­au­giasi, kad kiekvien­ais metais pirkė­jai, nesug­e­bė­damas teisin­gai pasirinkti ir plan­uoti, maisto prodyk­tams išlei­džia vis dau­giau. Kaip per­gu­drauti preky­bos cen­trus, val­gyti sveikesnį maistą ir išleisti mažiau?

Dali­namės pirkimo rekomen­daci­jomis, kurios padės prisi­jungti prie atsak­ingų var­to­tojų būrio ir sutaupyti:

1.Planuokite iš anksto. Jei preky­bos cen­tre perkate be sąrašo, tai jau žen­klas, kad švais­tote pini­gus. Apgal­vokite savaitės meniu ir skirkite laiko pirkinių sąrašo sudarymui.

2. Skaiči­uokite ir sekite išlaidas. Laikas, praleis­tas skaiči­uo­jant išlaidas mais­tui gali pasirodyti bepras­mis, tačiau tai padės sutaupyti iki 30 pro­centų namų ūkio išlaidų. Sekti išlaidas mais­tui padeda ir išman­io­sios pro­gramėlės tele­fone. Jei tokios netu­rite, maisto ček­ius dėkite į atskirą vietą, o pasi­bai­gus mėne­siui, susumuokite. 

3. Apsipirkte kartą per savaitę. Kuo daž­niau užsuk­site į par­duo­tuvę (ir juo labiau nepasiruošę), tuo didesnė tikimybė, jog išleisite dau­giau ir įsi­gysite neplan­uotų pirkinių. Nus­tatykite pirkinių dieną, pavyzdžiui, ketvir­ta­di­e­nis. Taip bus lengviau plan­uoti ir šeimos meniu, ir pirkinių sąrašą.

4. Rinkitės sveikesnį maistą — jis piges­nis. Vyrauja mitas, kad sveikes­nis mais­tas yra branges­nis. Tačiau tyri­mai rodo, kad šeimos, kurių pri­or­ite­tas yra sveikas mais­tas, mais­tui išlei­džia mažiau. Jie atsisako saldžiųjų gėrimų, bul­vių traškučių, sulčių iš kon­cen­tratų, sal­dumynų ir taip sutaupo koky­biškam mais­tui: daržovėms, vaisi­ams, kruopoms ir kt.

5. Pirkite sezoninius ir vietinius pro­duk­tus. Sezoninių pro­duktų pasi­ūla yra didžiau­sia. Remi­antis ekon­i­mini­ais dės­ni­ais,  pro­duk­tai, kurių rinkoje yra dau­giau­sia, daž­ni­au­siai būna pigiausi. Sezono metu vaisiai ir daržovės yra patys ska­ni­ausi ir vertin­giausi mais­tine prasme.

6. Dau­giau daržovių. Mėsa yra bran­gus pro­duk­tas. Užuot val­gius mėsą kiekvieną dieną, į savo meniu įtraukime dau­giau daržovių.  Labai vertin­gos mūsų pigio­sios daržovės – kopūs­tai, morkos, burokėliai, taip pat pupelės, žir­niai. Ypač naudingi raug­inti kopūs­tai – juos raug­i­nant bak­ter­i­jos prigam­ina daug B grupės vitaminų.

7. Nepermokėkite už žymius prekės žen­klus. Gyve­name reklamos amži­uje, taigi nen­u­ostabu, jog kar­tais neat­sispiri­ame prekių žen­klų ir etikečių vil­ionėms. Užuot permokėję už gar­sių firmų pro­duk­ciją, rinkimės analogiškas, mažiau žinomų gam­intojų prekes. Žinokite – papras­tai skiri­asi ne kokybė, o etiketė.

8. Medži­aginiai pirkinių maišelis padės sutaupyti. Išmesti plas­tikiniai maišeliai ne tik teršia aplinką, bet ir savo spalvomis bei maisto kvapu vil­ioja gyvūnus, paukščius ir juos žaloja. Medži­aginius maišelius visuomet turėkite po ranka — auto­mo­bi­lyje, namu­ose, rank­inėje, prie namų durų — taip sutaupysite apie 20 eurų per metus.    

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas.

Scroll to Top