Mažesnis daiktų kiekis — būdas tapti laisvam

Pagal­vokite apie energiją, kurią išeikvo­jame daik­tams įsi­gyti. Dirbame, kad sukaup­tume pakankamą kiekį pinigų daik­tams įsi­gyti, vyk­stame į par­duo­tuvę, gabename daik­tus namo, ieškome jiems vietos, mokomės jais nau­do­tis, prižiūrime ir val­ome, remon­tuo­jame, sandėli­uo­jame, o kar­tais net sumokame už tai, kad galė­tume jais atsikratyti. 

Jei atidžiau pažvel­gtume į savo pirkimo įpročius, paste­bė­tume, kad daik­tus perkame spaudži­ami var­to­to­jiškos kultūros, o tai reiškia, kad dalis mūsų perkamų daiktų yra ne tik nebū­tini, bet ir nereikalingi.

Pasak spe­cial­istų, dau­guma šeimų tradi­ciškai nau­doja tik apie 20 pro­centų namu­ose laikomų daiktų. Pak­lauskime savęs, o kiek mano namu­ose yra nenau­do­jamų rankšlu­osčių, patalynės kom­plektų, drabužių? 

Gyven­i­mas su mažiau daiktų, padeda pajusti dau­giau laisvės ir dži­augsmo, yra draugiškas gam­tai ir žmogui. Min­i­mal­istinės gyvensenos esmė – atsikratyti pertek­li­aus, kad liktų kuo dau­giau vietos tam, kas mums išties svarbu. Svar­biau­sia užduo­tis elimin­uoti viską, kas mus blaško ir nelei­džia dži­augtis gyven­imu. Min­i­mal­iz­mas — tai nėra gyven­i­mas be daiktų, o gyven­i­mas tik su tais daik­tais, kuri­uos nuo­lat nau­doji ir kurie tave džiugina. 

Mažiau daiktų namu­ose tai:

🌱 dau­giau laisvo laiko ir mažiau paskolų;

🌱 dau­giau judėjimo laisvės ir mažiau suvaržymų;

🌱 dau­giau švaros ir mažiau dulkių;

🌱 dau­giau erd­vės ir mažiau išlaidų būstui;

🌱 dau­giau laiko gam­toje ir mažiau preky­bos centruose;

🌱 dau­giau laimės pojūčio ir mažiau streso;

🌱 dau­giau vietos nau­joms mintims ir mažiau vid­inės įtampos;

🌱 dau­giau mėgiamos veik­los ir mažiau darbo išlaikyti turtą.

 

Kaip sumažinti daiktų kiekį savo namuose:

 

1.Tikėkite, kad tai įmanoma.

Jei skaitote šį straip­snį, gal­ima daryti prielaidą, kad svarstote sumažinti gal­imybę turėti dau­giau erd­vės ir mažiau nereikalingų daiktų savo namu­ose. Tikėji­mas, kad gal­ima gyventi koky­bišką gyven­imą ir be daiktų pertek­li­aus, padės atsisakyti var­to­to­jiškos kultūros pagundų ir motyvuos švar­inti savo erdvę. 

Vienas esminių min­i­mal­izmo aspektų yra svar­biausių dalykų atranka. Atsirinkus mums svar­bius dalykus gal­ime lengviau atsisakyti nereikalingų daiktų bei sutelkti visą savo dėmesį ten, kur jolabi­au­siai reikia.

Nereikalingi daik­tai gali veikti ir kaip inkaras, kuris mus prir­iša ir nelei­džia domėtis nau­jais dalykais. Jei neap­sisunk­in­sime daik­tais, būsime laisvesni ir lengviau pri­im­sime nau­jas idė­jas ar potyrius.

 

2. Atsisakykite daiktų, kurių nenau­do­jate.

Išsi­aiškinkite, kokios rūšies daiktų – knygų, vir­tu­vės rakandų, elek­trotech­nikos – turite dau­giau­sia ir kurį laiką (pavyzdžiui, mėnesį, pus­metį, metus) nieko nepirkite.

Drabužius, kurių nenau­do­jate dau­giau nei metus, atid­uokite kitiems. Didelė tikimybė, kad nedėvimi drabužiai yra nepatogūs arba išėję iš mados. 

Kaskart, kai parsinešate namo naują pirk­inį, išmeskite vieną seną. Ši paprasta taisyklė daro ste­buk­lus ir padeda kon­troli­uoti daiktų kiekį namu­ose.

Daik­tus, kurių nauda abejo­jate, sudėkite į dėžę. Jei šios dėžės neatidarysite šešis mėne­sius, daik­tais atsikratykite. Svarbu atminti, kad daiktų išme­ti­mas nėra efek­tyvi­au­sias būdas. Norint sumažinti daiktų kiekį, svar­biau­sia — pirkti mažiau.

Sumažinkite indų ir val­gymo įrankių kiekį. Pasi­likite tik tiek lėkščių ir kitų vir­tu­vės rakandų, kiek reikalinga jūsų šeimai. Užuot nuo­lat pirkę smulkią buit­inę tech­niką (makaronų aparatas, vir­tu­vi­nis kom­bainas), ją pasiskolinkite iš kaimynės.

 

3. Apri­bokite naujų daiktų pirkimą.

Sekite savo įpročius ir sumažinkite daiktų pirkimą. Prieš įsi­gy­dami naują daiktą, įprask­ite pak­lausti savęs: kas nutiks jei šio daikto nepirk­siu, kur jį dėsiu, ar man jo tikrai reikia. Neįtikėtina, kiek daug gal­ima sutaupyti vien laikan­tis atokiau nuo parduotuvių.

 

O dabar peržiūrėkite savo erdvę ir užduokite sau klausimą, kas nutiks, kai mano aplinkoje liks per­pus mažiau daiktų, per­pus mažiau dulkių, per­pus mažiau sug­aišto laiko daik­tams pirkti ir prižiūrėti? Kaip išnau­do­siu atsir­adusį laisvą laiką, ką pasirink­siu patirti? 

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

Scroll to Top