Naujas įprotis, kuris padės sutaupyti ir gyventi gerai

Mėne­sio pabaigoje pritrūk­sta pinigų, o sva­jonių atosto­gas atide­date jau ne viener­ius metus? 

Teigiami atsaky­mai rodo, kad atėjo laikas pakeisti pirkimo įpročius. 

Per­skaitę šį straip­snį, suži­nosite apie taupymo įpročius, kurie padės sutaupyti ir padės pirkti sąmoningai.

Regis, nieko negal­ime pakeisti — gyve­name augančio var­to­jimo visuomenėje, kuri­oje viskas sukurta taip, kad išleisti pini­gus būtų lengva. Bankai dalina kred­i­tus, didesnius daik­tus siūloma įsi­gyti lizingu, preky­bos cen­tru­ose pato­giai atsiskait­ome kred­i­tine kor­tele net nepaste­bė­dami išlei­dži­amos sumos.

Tačiau var­to­to­jiškumą skatina ne tik ver­slininkai, bet ir visuomenė. Siek­dami išlaikyti social­inį sta­tusą, neat­si­lik­tume nuo draugų ir nejaus­tume diskon­forto, esame priver­sti rengtis madin­gai, turėti nau­jau­sio mod­e­lio tele­fono aparatą ir t.t.

Atrodo neįtikėtina, tačiau vien tik ste­bint ir užsir­ašant savo finansines išlaidas atsir­anda tam tikra dis­ci­plina, aiškus suvoki­mas ir sąmoningumas.

Kas­dien užrašo­mos išlaidos:

  • padeda sumažinti spon­taniškų pirkinių kiekį. Dauge­lis išlaidų kiekvieną mėnesį yra panašios (pasko­los ar moke­stis už tele­foną), tačiau asmeninės išlai­dos gali keisti. Todėl sek­dami kas­di­enes išlaidas ne tik geriau suvok­sime, kur išlei­dži­ame dau­giau­siai, bet ir galėsime sumažinti spon­taniškų ir neap­galvotų išlaidų skaičių.
  • padeda taupyti. Kai išlaidų apskaitą vedate patys, kiekvieną dieną esate priver­sti prisim­inti, kur išlei­dote pini­gus, susimąstyti ar pirkiniai buvo protingi ir reikalingi ir kaip galėjote sutaupyti. O sutaupy­tus pini­gus galite skirti ne nereikalingiems daik­tams įsi­gyti, o savo hobiui ir ben­driems pomė­giams su šeima.
  • padeda atskirti troškimus nuo por­eikių. Išlaidų anal­izė padės objek­tyviai įvert­inti mėne­sio išlaidas ir pasverti, ar prekė, kurią įsigi­jote, buvo apgalvotai įsigyta.
  • padeda įgyvend­inti sva­jones. Anal­izuo­dami išlaidas, gal­ime daryti pasver­tus pasirinkimus atsižvel­gdami į gyven­imo pri­or­ite­tus. Pavyzdžiui, užuot kas mėnesį mokėję už kabelinę tele­viz­iją, nus­prendži­ate šiuos pini­gus taupyti ir skirti atostogoms.

Nus­tosite abejin­gai leisti pinigus

Nus­pren­dus sekti finansines išlaidas svarbu pasirinkite kur rašysite išlaidas. Pato­giausi pasirinki­mai: mobil­io­sios pro­gramėlės (pvz. Spend­ing tracker ar kt.), excel pro­grama ar išlaidų sąsi­u­vi­nis. Rinkite ček­ius ir po to reg­u­liariai susumuokite išlaidas.

Sunki­au­sios yra pir­mo­sios savaitės, kol susi­for­mu­osite įprotį kiekvieną dieną susir­ašyti savo išlaidas. Tačiau per­lipti šį įpročio bar­jerą tikrai verta, mat žin­odami, kad išlai­dos neviršija plano, o san­tau­pos nuo­lat didėja, būsite ne tik motyvuoti, bet ir negalėsite abejin­gai leisti pinigus.

Apkarpykite išlaidas. Peržiūrėkite mėnesinę išlaidų lentelę, ir nus­pręskite, ko visgi galite atsisakyti. Gal­būt per daž­nai užsukate į kav­inę puodeliui kavos? Gal­būt galite dau­giau vaikšči­oti pėsčiomis ir taip sumažinti išlaidas parkav­imui ir kurui.

Kas­di­enės išlai­dos mais­tui sudaro bene didži­ausią dalį išlaidų. Pirkite vieną kartą per savaitę susi­dar­ius savaitės pro­duktų sąrašą. Taip išvengsime netinkamo pro­duktų panau­do­jimo. Apsipirkimo sąrašą pradėkite nuo vir­tu­vinių spin­telių ir šaldy­tuvo apžiūros, įsi­tikinkite kokių pro­duktų dar turite, tik tuomet pradėkite sudar­inėti sąrašą. Atsisaky­mas spon­taniškų pirkinių, kurie tikrai suryja nemažą biudžeto dalį, padeda sutaupyti, tačiau tam reikalin­gas tin­ka­mai suplan­uo­tas biudžetas.

Net jeigu ir nepavyktų išlaidas sekti kas­dien ar padary­tumėte nedidelę pauzę, vistiek rekomen­duo­jame bent išlaidas skaiči­uoti bent vieną mėnesį tam, kad pajus­tumėte pinigų srautą. Finansini­ams planui sudaryti užtruk­site valandą, o kiekvienos dienos išlaidų surašy­mui — penki­o­lika min­učių. Tačiau tai bus geri­au­sia inves­ti­cija, padedanti daryti sąmoningus pasirinkimus, suteikianti dau­giau aiškumo, pasirinkimo laisvės bei vidinio pasitenkinimo.

 

SVARBU: Klausi­mas, kurį verta užduoti sau prieš įsi­gy­jant kiekvieną pirk­inį: kas nutiks, jei šio daikto (paslau­gos) nepirk­siu? Patikėkite, tai veikia.

Scroll to Top