Gėlių vanduo (hidrolatai) — grožiui ir jaunystei

Norint turėti sveiką ir gražią veido odą, nebūtina išleisti dau­gybę pinigų brang­iems kre­mams — natūrali­ais pro­duk­tais gal­ima ne tik atgaiv­inti veido odą ir plaukus, bet ir mėgautis puiki­ais aro­matais. Žvil­gtelėk į žyd­inčias pievas — rugiagėlės, erškėtrožės, mėtos, melisos — visus šiuos kva­pus gali sutalpinti savo kosmetinėje.

Hidro­latai – tai natūralus gėlių ar augalų van­duo, gau­na­mas dis­til­i­uo­jant pasirink­tus augalus. Hidro­latai atgaiv­ina, drėk­ina, stan­g­rina veido odą, mažina paraudimus, sudir­gimus, suteikia odai sveikesnę ir jaunesnę išvaizdą, pake­lia nuo­taiką. Puikiai tinka gam­i­nant natūralią kos­metiką – kre­mus, pienelius, emul­si­jas, losjonus, plaukų priežiūros priemones. Hidro­la­tus gal­ima nau­doti vienus arba maišyti juos su kitais gėlių van­den­imis. Juos paprasta pasigam­inti namu­ose, tačiau tam prireiks ir kantry­bės, žinių apie augalus.

Pas­inėrę į užburi­ančią hidro­latų gamybą, dau­giau laiko praleisite gam­toje, mėgausitės nuostabi­ais kva­pais visus metus, aplink save bur­site gamta besidom­inčių žmonių ben­druomenę. Tuo tarpu nus­prendę ant savo kos­me­tinio stale­lio skirti vietos ir hidro­latams, ne tik mėgausitės natūrali­ais kva­pais, bet ir saulės sub­rand­inta kos­metika be chemijos.

Kodėl verta odą gaiv­inti natūraliu gėlių vandeniu:

 • hidro­la­tus nesudėtinga pasigam­inti namuose,
 • hidro­latai gam­i­nami iš vietinių augalų yra švel­nūs, todėl puikiai tinka ir vaikams,
 • sudė­tyje nėra jokios chemijos,
 • gaiv­ina, drėk­ina, stan­g­rina veido odą,
 • mažina odos paraudimus, sudir­gimus, suteikia odai sveikesnę ir jaunesnę išvaizdą,
 • tinka po skutimosi,
 • tinka nau­doti natūralios kos­metikos gamy­bai, šampūnams,
 • padeda atsi­palaid­uoti ir mėgautis natūrali­ais kvapais,
 • tinka gaiv­inti patalpų orą, pir­tims, pilti į vonią, nau­doti inhaliacijoms,
 • skatina kūry­biškumą — gal­ima kurti (maišyti) įvair­ius derinius.

  Kaip rinkti augalus hidro­latams?
  Hidro­latams gam­inti nau­do­jama tiek sausa, tiek šviežia žali­ava. Rekomen­duo­jama išbandyti jon­ažoles, krau­jažoles, vaistines ramunes, mede­tkas, pipir­mėtes, erškėčių žiedus, pelkines vin­gio­rykštes, čio­bre­lius, lauk­inės morkos sėk­las, kaš­tonų žiedus, beržų pumpu­rus. Svarbu atminti, kad žali­avos kokybė labai prik­lauso nuo to, kokiu oru ji renkama. Lapus ir žiedus rekomen­duo­jama rinkti saulėtą dieną, rasai nudži­u­vus, nes surinkti po lietaus arba rasoti gre­itai pūva, pak­inta jų natūrali spalva ir vertin­go­sios savybes.

  Kaip hidro­la­tus pasigam­inti namuose?

Hidro­la­tus gal­ima pasigam­inti namu­ose dviem būdais: gari­nant įpras­tame puode arba spe­cialiai tam skir­tame inde — alem­bike. Jei tik prade­date ir nesate tikri, ar žiedų ir žolelių rinki­mas jums — pradžioje išbandykite garin­imą puode.

1. Būdas — garin­i­mas puode Reikė: dide­lio puodo su dan­gčiu, puode­lio, indo plači­ais kraš­tais, poros švarių rankšlu­osčių ir ledo. Į didelį puodą sudėkite augalus. Viduryje puodo statome apver­stą puodelį, o ant jo indą, plači­ais kraš­tais. Augalus užpilkite van­de­niu taip, kad juos apsemtų ir dar šiek tiek būtų dau­giau. Ant puodo kraštų uždėkite šlapius susuk­tus rankšlu­osčius ir labai san­dariai uždenkite indą apver­stu dan­gčiu. (video nuoroda — Kaip pasigam­inti hidro­lato namu­ose).

2. Būdas. Hidro­lato gamyba alem­bike Dis­til­i­av­imo proce­sas alem­bike yra paprastes­nis, nėra pavo­jaus, kad kuri nors detalė nuo karščio suskils. Gam­i­nant hidro­latą namu­ose opti­malus yra 5l tal­pos alem­bikas. Į alem­biką van­dens pilkite tiek, kad jis tik apsemtų puode esančia žali­avas. Surinktą žali­avą dedame į alem­biką, užpil­ame van­de­niu ir iš lėto kaiti­name. Nepamirškite sekti pro­cesą ir ste­bėti kada van­duo išgaruos. Baigti dis­til­i­uoti tuomet, kai didžioji dalis van­dens išgaruos, bet žali­ava dar bus drėgna. Jei viskas pavyks gerai, turėsite nuostabaus kvapo gėlių vandens.

Kaip laikyti hidro­la­tus:
Hidro­la­tus rekomen­duo­jama laikyti nedideli­u­ose indeli­u­ose, saugoti nuo 3 mėne­sių iki 2 metų (prieš purkš­dami pau­ostykite). Rekomen­duo­jama mažą, nau­do­jamą kiekį laikyti kam­bario tem­per­atūroje, tą kurio šiuo metu nenau­do­jate — šaldytuve.

Kaip išsirinkti sau tin­kamą hidro­latą?
Norint išsirinkti sau tin­kamą hidro­latą rekomen­duo­jama vadovautis uosle ir širdimi. Jei kva­pas jums patinka, jus traukia, vad­i­nasi hidro­latas tin­ka­mas. Renkant augalų žiedus ar jų dalis, klausykite savo širdies, kas jus tuo metu žavi. Gėlių van­duo, kuris buvo pagam­intas iš nuostabioje pievoje surinktų augalų dži­u­g­ins ne tik kūną, bet ir jaus­mus. Nepamirškite eksper­i­men­tuoti, rinkite ir kos­metikoje nau­dokite skirtin­gus augalus. Žino­vai pastebi, kad tik eksper­i­men­tuo­jami atranda neįtikėt­i­nus kva­pus, pvz. — lauk­inės morkos sėklų kvapas.

Scroll to Top