Geriausia 0,49 Eur investicija jūsų virtuvėje

Reklam­ose siūlomų popierinių rankšlu­osčių pri­val­umai — patogu, gre­ita, visuomet po ranka,   panau­do­jus išmeti ir imi naują. Tačiau ar tikrai vienkar­tiniai rankšlu­osčiai tokie nepakeičiami?  

Švara namu­ose suteikia ramy­bės ir koky­bės jausmą. Jauki­ais namais besirūpinan­tys žmonės vis daž­niau ieško paprastes­nių ir sveikatai mažiau žal­ingų sprendimų švarai namu­ose palaikyti. Vietoje stiprų poveikį ir kvapą tur­inčių chem­i­nių valymo priemonių renkasi natūralias, gam­tai ir žmogui mažiau žalin­gas valymo priemones.

Popieri­nis rankšlu­ostis yra viena iš tų švaros priemonių, kuri turi ir ištikimų pirkėjų ir tokių, kurie niekuomet į savo pirkinių krepšelį neįdeda vienkar­tinių popierinių rankšluosčių.

Inter­net­inės apklau­sos metu respon­dentų pasiteiravus, kok­ius rankšlu­ostėlius (popierinius ar medvil­ninius) kas­dien nau­doja vir­tu­vėje, išsiskyrė trys grupės. Viena grupė atsakė, kad be popierinių rankšlu­ostėlių negali išsiver­sti nei dienos, kita grupė popierinius rankšlu­osčius vir­tu­vėje nau­doja retai (nebent riebalu­o­tai kep­tu­vei ar kitiems neš­variems pavirši­ams valyti), o trečioji pabrėžė, kad niekuomet neš­vaisto pinigų tokiam pirkiniui.

Gal­ima sakyti, kad popierinių rankšlu­osčių nau­do­jam retai, jie mums praverčia kelionėse, išvykose, na gal kar­tais ką nors pav­a­lyti ar nusaus­inti, o vir­tu­vėje visada yra pak­abinta maži­au­siai du medži­aginiai rankšlu­osčiai, kuri­uos keičiam labai dažnai.

Pasaulyje ir Lietu­voje yra įvairių pavyzdžių, kuomet ban­doma sulaužyti įsišakni­jusį įprotį. Vis dau­giau žmonių renkasi natūralesnius ir paprastes­nius būdus namų švarai palaikyti. Tokių pokyčių imasi pasisakan­tys už var­to­jimo mažin­imą, sveikesnį požiūrį į aplinką ir save arba tie, kurie nori var­toti sąmoningai.

7 priežastys, sug­rąžinti medvil­ninius rankšlu­ostėlius į virtuvę

Medvil­niniai vir­tu­vės rankšluostėliai:

1. Taupo pinigus. 

Atsisakę (sumažinę jų kiekį) vienkar­tinių rankšlu­ostėlių gal­ime žen­kliai sutaupyti. Paskaiči­uokime. Išleis­dami penkis eurus per mėnesį vienkar­tini­ams rankšlu­osči­ams, per metus išlei­dži­ame net 60 eu, kuri­uos galė­tume skirti savo pomė­giams ar pramogoms su šeima.

Negana to, kad popieri­nis rankšlu­ostis yra brangi prekė, daž­nai užuot paėmę vieną lapelį, nejučia atsi­plėši­ame du arba tris. Pato­gus būdas atsi­plėšti dau­giau nei tuo metu reikia, skatina pirkti daž­niau. Popier­inį rankšlu­osti panau­do­jame tik kartą, jam pasi­bai­gus vėl turime pirkti naują ritinėlį.

Tačiau nau­do­jant medži­aginius rankšlu­ostėlius sutaupysime ne tik dėl to, kad jie kain­uoja pigiau, bet ir todėl, kad juos gal­ime nau­doti ilgą laiką. Išskalbus, juos gal­ime nau­doti vėl ir vėl. Svarbu atminti, kad medži­aginius vir­tu­vės rankšlu­ostėlius reikėtų keisti ir skalbti dažnai.

2. Taupo laiką.

Pirkti, trans­portuoti, sandėli­uoti popierinius rankšlu­osčius reikalauja ne tik papil­domo laiko, vietos, bet ir nemažai mūsų energi­jos. Tuo tarpu medži­aginių rankšlu­ostėlių priežiūra paprastesnė — išskalbti ir išdžiov­inti, jų nereikia taip daž­nai pirkti.

3. Taupo vietą.

Ne paslap­tis, kad popieri­nis rankšlu­osčiui sandėli­uoti reikia daug papil­do­mos erd­vės. Tuo tarpu medvil­niniai rankšlu­osčiai užima labai nedaug vietos. Medži­aginiai rankšlu­osčiai padeda išlaikyti švarią erdvę vir­tu­vėje neap­sikrau­nant daiktais.

4. Geresnė valymo kokybė.

Visuomet švarūs ir kvepi­antys medži­aginiai rankšlu­ostėliai padės palaikyti švarą vir­tu­vėje — dėl savo sudėties jie sug­e­ria dau­giau skysčių ir neš­varumų nei popieriniai. Medži­aginiu rankšlu­ostėliu blizginti tau­res, nušlu­ostyti drėgnus paviršius, nuv­a­lyti vai­sius bus ne tik greičiau, bet ir maloniau.

5. Mažiau šiukšlių.

Popierinių rankšlu­osčių negal­ima perdirbti, todėl nuo­lat juos nau­do­jant didėja šiukšlių kiekis ne tik mūsų šiukšli­adėžėje, bet ir aplinkoje. Panau­dotą popier­inį rankšlu­ostį turime išmesti į ben­drą bui­tinių atliekų konteinerį.

Medži­aginiai rankšlu­osčiai draugiški aplinkai. Medvil­ninių rankšlu­ostėlių nau­do­ji­mas vir­tu­vėje mažins ne tik šiukšlių kiekį jūsų namu­ose, bet ir neperdirbamų atliekų kiekį.

6. Niekada nesibaigia.

Turė­dami vir­tu­vinių rankšlu­ostėlių rink­inį gal­ime juos nuo­lat keisti ir nesukti galvos, kad jie kada nors baigsis.

7. Puošia namus.

Perkant jau pasiū­tus ar nus­pren­dus medvil­ninius rankšlu­ostėlius pasigam­inti patiems iš didesnio medži­a­gos kiekio juos gal­ime panau­doti ne tik indams ir pavirši­ams šlu­ostyti. Dali­namės idėjomis, kurios padės į vir­tu­vės ranšku­ostėlį pažiūrėti kūrybiškiau.

Medži­ag­i­nus rankšlu­ostėlius patogu naudoti:

Daiktų laiky­mui. Iš medvil­ninių rankšlu­osčių gal­ima pasigam­inti patogius maišelius maisto pro­duk­tams, daik­tams laikyti.

Stalo servi­rav­imui. Koky­biški medvil­niniai rankšlu­ostėliai — puiki stalo servi­rav­imo dalis, kuriems nei iš tolo nepri­lygs vienkart­inės servetėlės ar popieri­nis rankšluostis.

Pir­tyje ar sporto salėje. Medvil­ninius rankšlu­ostėlius patogu nau­doti ir pir­tyje. Juo gal­ima nusi­v­a­lyti prakaitą, nusaus­inti kūną sporto salėje.

Inter­jero dalis. Bal­tus medvil­ninius vir­tu­vės rankšlu­ostėlius gal­i­mane tik dažyti ir taip pri­taikyti prie savo namų inter­jero, bet ir siu­vinėti, tai suteiks jiems papil­domo žavesio ir išskirtinumo.

Vir­tu­vinius rankšlu­ostėlius patogu pasi­imti į gamtą, pikniko metu.

Jei vis dėlto…

Jei vis dėlto popierinių rankšlu­osčių visiškai atsisakyti neplan­uo­jate rinkitės nebal­in­tus, iš antrinių žali­avų pagam­intus popierinius rankšlu­osčius. Rekomen­duo­jama atkreipti dėmesį ne tik į popierinio rankšlu­osčio kainą, bet žen­klin­imą, kiek draugiškas aplinkai yra jūsų pasirinkimas.

Neteigiame, kad reikėtų visiškai atsisakyti popierinių rankšlu­osčių (jie puikiai praverčia žaliai mėsai nusaus­inti, kep­tu­vės riebal­ams išv­a­lyti), tačiau visais kitais atve­jais rekomen­duo­jame rink­tis medvil­ninius rankšlu­ostėlius. Tai gali būti viena geri­ausių nei euro nesiekianti inves­ti­cija jūsų vir­tu­vėje. Pakeis­dami popier­inį rankšlu­ostį medvil­niniu, ne tik sukaup­sime mažiau šiukšlių, darysime mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, bet ir sutaupysime pinigų.

Scroll to Top