Gyvenimas BE plastiko (I)

Rasa Barčaitė

Vir­tu­vės kar­a­lystėje lanks­tu­sis plas­tikas tapo nepakeiči­amu mūsų draugu. Pabandykite suskaiči­uoti, kiek į plas­tiką įpakuotų pro­duktų kas dieną nusiperkate par­duo­tu­vėje, kiek plas­tikinių šiukšlių maišų kas savaitę išmetate. Net būdami ekologiškai sąmoningais pilieči­ais ir rūši­uo­dami šiukšles padid­i­name besaikio plas­tikinių maišų ir šiukšlių dėžių vartojimą.

2011 metais „Envi­ron­men­tal Health Per­spec­tives“ žur­nalas pub­likavo tyrimą, kuri­ame buvo tyrinė­tos penkios San Fran­cisce gyve­nančios šeimos. Joms tris dienas buvo paskirta spe­ciali dieta: neb­uvo gal­ima val­gyti jokio maisto, esančio plas­tik­inėje pakuotėje. Kai mok­slininkai paly­gino šeimų narių šlapimo rezul­ta­tus prieš ir po tyrimo, jie buvo išties nuste­binti jų skir­tumu. Bisphe­no­lio A (BPA, chemikalas, nau­do­ja­mas plas­tiko kietėjimui) lygis jų kūne po tyrimo sumažėjo vidu­tiniškai treč­daliu, o phtha­late DEHP (chemikalas, plas­tikui suteikiantis lanks­tumo) sumažėjo dau­giau nei pusę. Visgi straip­snyje nebus įrodė­jama, koks blo­gas yra plas­tikas, nes jis nekaltas, kad žmonės nemoka juo nau­do­tis saikingai. Tur­būt ne vienas priekaištin­gai pak­lausite — kaip išmesti atliekas be plas­tikinių maišų, kur sudėti pomi­dorus ar kaip nusipirkti tualet­inį popierių — ir būsite visiškai teisūs. 

Nuo teori­jos pere­iti prie prak­tikos išties sunkoka. Todėl pakalbi­nome Aus­tral­i­joje gyve­nančią Giną, kuri pasiryžo metus gyventi be jokių plas­tikinių pro­duktų. Turime ir lietu­višką įrodymą, jog pirkti maisto pro­duk­tus be plas­tiko – beveik realybė. Bent jau to siekia Šarū­nas Velykis, nor­in­tis įsteigti unikalią Lietu­voje bepakuočių pro­duktų parduotuvę.

Metai be plastiko

Aus­tral­i­joje, Mel­burne, gyvenanti Gina Pren­der­gast pirmą 2011 metų dieną nus­prendė, jog metus gyvens be jokių plas­tiko pro­duktų. Ir ne tik gyvens, bet ir rašys savo tin­klaraštį bei įvairi­ais šal­tini­ais platins šią žinią visiems. Netrukus prie Ginos prisi­jungė ir jos vyras su savo 5-erių metų sūn­umi. O vasarą ir ką tik gimusi dukra. Atrodo, jog šis pasirinki­mas niekuo ypatin­gas? Pabandykite aug­in­dami mažus vaikus išgyventi be plas­tiko pro­duktų. Moteris pabandė ir ne tik ištvėrė metus, bet ir nus­prendė savo mis­iją pratęsti toliau.

Giną atsisakyti plas­tiko inspi­ravo doku­men­tiniai fil­mai „The Garbage Patch“ (BBC, 2008) ir „A Sea Change“ (Niigii Films), plati­nan­tys plas­tiko daro­mos žalios mas­tus. Moteris taip pat aktyviai daly­vauja aplinkos apsau­gos pro­gramose, pati dirba su aplinkosauga susi­ju­sioje sfer­oje bei nuo­lat visuomenei viešai pris­tato plas­tiko žalos padarinius bei savo šeimos pavyzdį. Visa tai dar spėja užfik­suoti savo tin­klaraš­tyje „PlasticFreeLifestyle.com“.

Pagal savo sukur­tas taisyk­les, metus Gina negalėjo įsi­gyti jokių plas­tiko pro­duktų ar pakuočių. Jei ji neranda plas­tiko pakaitalų, turi pirkti jau kažkieno panau­dotą gam­inį, pavyzdžiui, drabužius. Jei ji visgi ir panau­doja kokį plas­tik­inį pro­duktą, jis pri­valo būti saugo­ja­mas visus metus ir vėliau trans­for­muo­tas į meno kūrinį. Nau­jam Ginos įpročiui sufor­muoti prireikė maž­daug 21 dienos.

Gina pasakojo, kaip jos šeima rea­gavo į apsis­prendimą metams atsisakyti plas­tiko: „Mano vyras buvo labai supratin­gas, kartu vaikščio­jame po preky­bos cen­trus, ūkininkų turgelius. Jis pats į darbą nešasi neplas­tik­inį kavos puodelį, ir mielai ben­dradar­biams aišk­ina, kodėl tai daro. Jo sūnui Tyleriui, kuomet pradė­jau šį pro­jektą, buvo vos 5-eri, tačiau jis irgi buvo supratin­gas, į mokyklą neš­davosi met­al­inę priešpiečių dėžutę, draugams steng­davosi dovan­oti dovanas, įpakuo­tas neplas­tik­inėje pakuotėje“.

Apsipirk­inėji­mas – tai pakanka­mai daug laiko ati­man­tis proce­sas, nes šeima gyvena nau­jai pas­taty­tame rajone, kuri­ame tėra vien­in­telis preky­bos cen­tras. „Tad iki kito tenka kar­tais važi­uoti ir apie valandą. Kadangi tokie ieško­ji­mai auto­mo­biliu ne ką mažiau kenkia gam­tai, prie namų įkūriau nedidelį darželį, kuri­ame paso­d­inau uogų bei žolelių“, — teigė moteris. Kai kuri­uos pro­duk­tus, kaip kad druską ar cukrų (kurio Gina teigė beveik nevar­to­janti), ji perka did­menėse spe­cial­izuo­tose par­duo­tu­vėse, kuriose jas gali susi­pakuoti į jai tin­ka­mas pakuotes.

Pirk­dama sve­riamas daržoves, Gina jų nepakuoja į jok­ius maišelius, tiesiog nuneša prie kasos ir pasver­tus par­davėjos susideda į savo pakuotes. Tačiau keblumai atsir­anda perkant minkštą maistą, pavyzdžiui, sūrį ar viš­tieną. „Jei turiu atsinešusi savo indelius, prašau juos sudėti ten, tačiau kar­tais pamirštu. Tuomet prašau viską supakuoti į popierių, tačiau par­davė­jai visaip bando įtik­inėti, kad taip pro­duk­tai prilips. Manęs tai nejau­d­ina, juk lengva nuplauti popierių nuo maisto“, – apie pak­i­tusį apsis­prendimą kalbėjo moteris.

Gina paneigia mitą, kad gyven­i­mas be plas­tiko yra daug branges­nis nei papras­tas. „Pris­taty­dama savo pro­jektą per viešas prezentaci­jas, visus nuste­bin­davau, kaip mūsų šeima pigiai gyvena. Nors perkant mėgstamą sūrį ne plas­tik­inėje pakuotėje jis tampa daug branges­nis, tačiau kartu daug koky­biškes­nis. Val­gome jo rečiau, tačiau dėl to tik dar labiau verti­name. Ir, svar­biau­sia, nevar­to­jame jokio gre­ito maisto. Mūsų šeimos sug­e­bėji­mas gam­inti išties pato­b­ulėjo ir dėl to labai džiaugiamės“.

Kai Gina pirmą kartą pas­tojo, jos pus­bro­lis pajuokavo, jog tai gyven­imo be plas­tiko pasek­mės. „Tačiau juk dau­guma prez­er­vatyvų gam­i­nami iš latekso“, — juokėsi Gina.

Kos­metiką ir grožio priemones Gina sug­eba pasigam­inti pati. Daž­nai ji tiesiog nau­doja tiesioginius pro­duk­tus, esančius buityje. Alyvuogių, kokosų aliejus puikiai atstoja kūno kremą, maki­ažo nuėmėją ir kaukę plaukams. „O pasigam­inti šam­pūną – labai paprasta. Roz­marino šam­pūnui užkait­inu van­denį, vėliau jį užpilu ant sode surinktų roz­mar­inų. Tenka palaukti apie 10 valandų ir tuomet pusę šio mišinio sunau­doju iškart, o likusį – kitą kartą“, — pasakojo Gina, pridūrusi, jog ros­mar­inų van­duo puikiai išvalo plaukus ir atstoja šam­pūną bei kondi­cionierių. Jei plaukai labai susiriebalu­oja ties šakn­imis, moteris papil­do­mai juos per­plauna su kepimo soda.

Visgi, ne viskam dabar įmanoma rasti plas­tikinių pakaitalų. Sunki­au­sia būna perkant drabužius, nes net ir prie šimtu pro­centu natūralios medži­a­gos drabužio, būna prik­abinta plas­tik­inė etiketė su kaina. „Perkant apat­inį triko­tažą, tenka susidurti su elastinu, nilonu ar polis­teriu. Tačiau visgi šių pro­duktų pirkti padėvėtų drabužių par­duo­tu­vėse nesiryžtu“ — vieną iš pagrin­dinių trukdžių vykdyti planą įvardino Gina.

Pasak mot­ers, didži­au­sias plas­tiko kiekis suvar­to­ja­mas nau­do­jant plas­tikinius maišus ir butelius. Ir nėra pateisi­namos priežasties, kad jų pakeisti į kitą tarą neį­manoma. „Tad jei dar netu­rite daugkar­tinio var­to­jimo prekių maiše­lio arba daug kartų nau­do­jamo van­dens bute­lio, paprašykite jo Kalėdų proga. Kitas žings­nis – atsisakyti plas­tikinių puodelių perkant kavą išsinešti. Taip pat – dušo kremo, kurio plas­tik­inės pakuotės mikro­dalelės nusėda ant mūsų odos“.

Šiuo metu Ginos šeima neb­e­gyvena griež­tai ribo­dama plas­tiko, gimus antram kūdik­iui nau­doja įpras­tas sauskelnes ir kai kuri­uos kre­mus. „Šiais metais 2-ojo dukros gim­ta­di­enio proga lei­dau sau nupirkti plas­tike supakuoto rudojo cukraus — to niekada nebūčiau dar­iusi per pir­mu­o­sius savo neplas­tik­inės kelionės metus.

Mažiau perku ir var­toju. Nebėra jokios neplan­uo­tos pirkimo mani­jos. Mūsų šiukšlių dėžės niekuomet nebūna pil­nos ir aš dži­augiu­osi žin­odama, kiek mažai mūsų šeima teršia plan­etą. Turė­dama mažiau jauči­u­osi daug dau­giau laiminga“, — apiben­drino Gina.

Scroll to Top