Įsimintiniausi gimtadieniai — BE dovanų!

Laukiant gim­ta­di­enio didži­au­sias iššūkis — dovanos rinki­mas. Užuot skyrę vienas kitam dau­giau dėme­sio, bėgio­jame po preky­bos cen­trus ieško­dami mate­ri­alių dovanų (kurių jubil­ia­tui greiči­au­sia nereikia).

Gim­ta­di­enio esmė — šil­tas ben­drav­i­mas su Tau bran­giais žmonėmis, laikas praleis­tas kartu, o ne pasikeiti­mas daik­tais. Štai kelios gim­ta­di­enio idėjos, kurios padės sustiprinti tar­pusavio ryšį bei sukurti nepakar­to­jimus potyrius.

 

– Suau­gu­siojo Gim­ta­di­e­nis Be Dovanų –

 

Orga­nizuoji savo gim­ta­di­enį be dovanų.

Kvi­etime į gim­ta­di­enį pabrėžk, kad svečių daly­vav­i­mas ir jų šypsenos yra geri­au­sia dovana Tau, todėl jokių dovanų nelauki.

Gim­ta­di­e­nis gali pakeisti pasaulį.

Nori surengti įspūd­ingą gim­ta­di­enį ir padėti kitiems? Isišrink sau artimą lab­daros orga­ni­zaciją ir pakviesk svečius aukoti. Tavo gim­ta­di­e­nis taps gal­imybe padėti kitiems, o geri dar­bai  bus mielesni net už pra­ban­giau­sias dovanas (lab­daros orga­ni­zaci­jos Lietu­vojeužsienyje).

 Eini į draugo gimtadienį.

Užuot drau­gui dovano­jęs mate­ri­alias dovanas, dovanok potyrius. Štai kelios įsim­intinų “dovanų” idėjos:

• bili­etas į kon­certą;
• Tavo iškep­tas firminis patiekalas;
• vakarienė restorane kartu;
• pasi­vaikščio­ji­mas be plano;
• rankų darbo dovanėlė;
• links­mas gim­ta­di­enio žaidi­mas;
• mini kon­cer­tas jubil­ia­tui;
• mede­lio sodin­i­mas kartu gražioje vietoje;
• jod­inėji­mas žir­gais;
• šaudy­mas iš lanko;
• Tavo dėmesys ir laikas.

 – Vaiko gim­ta­di­e­nis be dovanų –

Vaikai, pak­lausti kokių gim­ta­di­enio dovanų  norėtų, su dideliu mal­on­umu išvardins ko jiems būti­nai reikia. Tačiau tiesa yra ta, kad praėjus vos savaitei po gim­ta­di­enio, išs­va­jo­to­sios dovanos būna pamirš­tos ir tyliai nuke­li­auja į gili­ausią nereikalingų daiktų stalčių.

Per­rinkite senus žaislus.

Prieš kiekvieną vaiko gim­ta­di­enį drauge per­rinkite žais­lus, kuri­ais jau nežaidžiama, ir atid­uokite juos draugams ar socialiai remt­inų šeimų vaikams. Taip sukur­site nau­jas šeimos tradi­ci­jas, mokysite vaiką dalytis ir suteik­site dži­augsmo kitiems.

Skatinkite dži­augtis drau­gais, o ne dovanomis.

Kvi­etime į vaiko gim­ta­di­enį sveči­ams mal­o­niai praneškite, kad šis gim­ta­di­e­nis vyks be dovanų. Smal­siai ir suner­imu­siai kaimynei paaiškinkite, kad vaikas tikrai nebus nuskri­aus­tas, nes viską ko jis trokšta, padovanos tėvai ir seneliai. O drau­gus kvieči­ate švęsti, pažaisti ir pabūti drauge. Tokie vaiko gim­ta­di­eniai ugdys norą ben­drauti, o ne įprotį vert­inti savo gim­ta­di­e­nius kaip į pajamų šalt­inį (kai vaikui dovano­jami pinigai).

Skatinkite dalytis.

Gim­ta­di­enio metu vaiką skatinkite  dalytis savo turi­mais žais­lais, suor­ga­nizuokite ben­drus žaidimus, prisiminkite senus žais­lus. Dalyji­ma­sis savo žais­lais ugdys nesa­vanaudiškumo jausmą, o drau­gai bus patenk­inti galė­dami pažaisti nau­jais, dar nematy­tais žaislais.

Suor­ga­nizuokite skaitytų knygelių pasikeitimą.

Kvi­etime į gim­ta­di­enį paprašykite atsinešti per­skaitytą knygelę, o ne įprastą dovaną. Gim­ta­di­enio metu visi vaikais pasikeis knygelėmis — jokių papil­domų išlaidų ir daug gerų emo­cijų. Taip gal­ima pasikeisti ir dėlionėmis.

Einant į vaiko gimtadienį.

Būkite orig­i­nalūs ir nuste­binkite jubil­i­atą savo rankų darbo dovanomis — balion­ais su palinkėji­mais viduje, rankų darbo atviruku, pačių gam­intais pyra­gaiči­ais ar namini­ais ledais, sumeis­trautu lėlių nameliu ar pri­ju­oste su išsi­u­vinėtu jubil­i­atės vardu, rankų darbo stalo žaidimu ar lobių žemėlapiu.

Gim­ta­di­eniai be dovanų — tai:

mažiau streso ir dau­giau dži­augsmo,

mažiau išleistų pinigų ir dau­giau sąmoningumo,

mažiau bėgio­jimo po par­duo­tuves ir dau­giau laiko ben­drauti,

mažiau var­to­jimo, šiukšlių ir dau­giau nuošir­dumo bei potyrių.

Scroll to Top