Jubiliejinis OZONAS jau čia!

2014-07-07

Su dideliu dži­augsmu pris­tatome nau­jausią žurnalo OZONAS numerį. Kadangi tai ne tik nau­jau­sias, bet ir jubilieji­nis lei­dinys ypatin­gai dėko­jame visiems skai­tantiems žurnalą, auto­ri­ams bei idėjos palaiky­to­jams, kurie dali­nasi savo žiniomis bei verčia kalnus ini­ci­atyvomis mūsų šalyje.

8 metai, tačiau pir­mojo žurnalo nume­rio ragin­i­mas vis dar aktualus

Nepaisant to, kad nuo lei­dinio gim­imo pradžios praėjo 8 metai, pir­mojo žurnalo nume­rio ragin­i­mas vis dar lieka aktu­alus – norė­dama išlikti žmonija turi ori­en­tuo­tis į tau­so­jantį vartojimą.

Nau­jausią OZONO numerį apiben­d­rina Hol­ger Lahayne išsakyta mintis: „Žmonėms nereikia nei pra­bangių auto­mo­bilių, nei gremėzdiškų drabužių spintų, bet pagar­bos ir supra­timo, jiems reikia įspūdingumo, ir ne tik išoriško. Žmonėms reikia ini­ci­atyvos ir įvairumo. Jiems ne nuo­la­ti­nis elek­tron­i­nis ben­drav­i­mas būti­nas, bet jaus­mas, kad jie gali ką nors padaryti. Žmonės nori tap­a­tumo, ben­drumo, paskatų ir pri­pažin­imo, taip pat meilės ir mal­on­umo. Jei visa tai ban­doma patenk­inti mate­ri­ali­ais dalykais, nenumal­do­mas troškulys išspręsti visas prob­le­mas nuo­lat auga. Taip atsir­adusi tuš­tuma yra varo­moji mate­ri­alinio augimo jėga.“

Jubilieji­nis žurnalo numeris skir­tas atliekų kiekio augimo prob­le­mai spręsti

Jubilieji­nis „Ozonas“ kviečia susi­pažinti su sparčiai augančio atliekų kiekio prob­lema ir jos sprendimo būdais. Švaros visuomenė turi pakanka­mai jėgų pakeisti gam­tos resur­sus siur­biantį ir teršiantį sudaik­tėjusį pasaulį. Tereikia įvardinti savo gyven­imo prioritetus.

Nau­jau­si­ame lei­dinyje taip pat skaitykite apie eko mies­tus (20 psl), kaip sujungti aplinkosaugą ir gamybą (4 psl), kaip nus­tatyti laimės indeksą (16 psl), apie dvi­račių erą, atsak­ingų įmonių patirtį Lietu­voje ir užsienyje ir kitus straip­snius. Lei­d­inį nemoka­mai galite skaityti čia.

Scroll to Top