Kaip kontrastonis dušas gali padėti siekti savo tikslų

Dabar yra puikus metas pasilepinti besi­baigiančios vasaros mal­on­u­mais ir sustiprinti orga­nizmą. Apsip­ilti šal­tinio van­de­niu, pabraidži­oti po rasotą žolę ar išmėginti kon­trastinį dušą – ne tik sveika, bet ir labai malonu.

Kon­trasti­nis dušas – nepa­main­o­mas sveikatos ir pasitikėjimo sav­imi šal­ti­nis. Jis ypač veiksmin­gai žad­ina orga­nizmą ryte, stip­rina imu­nitetą, gražina odą, gerina sav­i­jautą bei ugdo valią. Užsi­grūd­inę žmonės išlei­džia mažiau pinigų vais­tams ir skiepams, nebijo peršalti, jauči­asi energin­gesni ir atkak­liau siekia savo tik­slų.

Grū­din­i­ma­sis yra visiškai nemoka­mas, viskas ko tau reikia — van­duo ir valia. Pradėti grūd­in­tis gal­ima bet kur – sode, kaime, pajūryje ir, žinoma, vonioje.

Pradėk grūd­in­tis šil­tuoju metų laiku. Pradėti rekomen­duo­jama bet kuriuo metų laiku, tačiau paste­bėta, kad pradėjus grūd­inti šil­tuoju metų laiku, rezul­tatai yra geresni. Nereikia pamiršti, kad geri­au­sias laikas — šiandien.

Svar­biau­sia — nusiteiki­mas. Prieš pradedant grūd­in­tis reikia nusiteikimo, pasitikėjimo sav­imi. Būtina laikytis laip­sniškumo prin­cipo, t. y. ilginti poveikio trukmę ir sieti ją su malonumu.

Kon­trastinį dušas ryte. Kon­trastinio dušo pro­cedūrą geri­au­sia atlikti ryte, po mankštos.

Pradėk karštu van­de­niu. Įšilk po karštu (arba nelabai) dušu. Šaltą van­denį reikia paleisti tik tada, kai paju­tai, kad kūnas gerai įšilo. Jokiu būdu negal­ima sušalti.

Kaital­i­oti karštą ir šaltą van­denį pakaks tris kar­tus. Po karštu dušu stovėk 30–40 sekundžių. Paskui 15–20 sekundžių pabūk po šalto van­dens srove. Pro­cedūrą pakar­tok 3 kartus.

Užbaik šaltu van­de­niu. Kon­trastinio dušo pro­cedūrą rekomen­duo­jama užbaigti šaltu van­de­niu, tačiau per­ne­lyg sušalti nereiktų. Jei kūno oda labai paši­urp­sta, vad­i­nasi, pro­cedūrą reikia baigti.

Po dušo apsitrink rankšlu­osčiu. Naudinga smarkiai ištrinti visą kūną šiurkščiu rankšlu­osčiu — tai ir masažas, ir kapil­iar­inės krau­jo­takos aktyvavimas.

Jei kon­trastinio dušo pro­cedūras atliksi teisin­gai, paste­bėsi, kad tapai energin­ges­nis, žvales­nis, Tavęs neaplei­džia lengvumo pojūtis, labiau pasitiki sav­imi. Šalto van­dens teigia­mas poveikis sveikatai — tai tik viena  grū­din­i­mosi pri­val­umų pusė. Sėk­mingi sportininkai ir ver­slininkai, pri­pažįsta, kad grū­din­i­mosi iššūkiai padėjo jiems  pasiekti savo tik­slus bei pri­imti svar­bius gyven­imo sprendimus. (TEDx video).

Grū­din­i­mas — tai ne laik­i­nas sveikatos gerin­i­mas, o gyven­imo būdas.

If you’re like most peo­ple, your daily rou­tine includes a steam­ing hot shower. But you could be gain­ing remark­able health ben­e­fits of cold water ther­apy by turn­ing the water dial to cold instead.

As one form of hydrother­apy, the health ben­e­fits of cold water ther­apy are numer­ous. Cold show­ers pro­vide a gen­tle form of stress that leads to ther­mo­ge­n­e­sis (inter­nal gen­er­a­tion of body heat), turn­ing on the body’s adap­tive repair sys­tems to strengthen immu­nity, enhance pain and stress tol­er­ance, and ward off depres­sion, over­come chronic fatigue syn­drome, stop hair loss, and stim­u­late anti-tumor responses.

Entre­pre­neurs, ath­letes and other pro­fes­sion­als may con­sider cold shower ther­apy triv­ial when pur­su­ing their goals, but don’t miss out on the big pic­ture. It isn’t about the cold water. It’s about the dis­com­fort asso­ci­ated with cold show­ers, which you can over­come every day towards a greater goal in life.

– How cold shower can change your life –

Any­one who leads a mean­ing­ful life will attest to a few truths. In order to achieve any­thing, dis­com­fort is going to play a mas­sive role. Con­di­tion­ing your brain to accept, sur­vive, and embrace dis­com­fort is one of the prac­tices that can greatly impact the rest of your life.

– Cold water holds a magic of its own –

Cold water has more oxy­gen in it than hot water, and there­fore has an alka­liz­ing and detox­i­fy­ing effect. Plus, cold water is known to wipe away neg­a­tive energy from our bod­ies.  Reg­u­larly expos­ing the body to cer­tain kinds of nat­ural stresses (like cold water) can enhance health. Pro­mot­ers of cold water ther­apy say that it can boost immune func­tion, decrease inflam­ma­tion and pain, and increase blood flow.

Cold water ther­apy is sim­ple and prac­ti­cally free — all you need is your own shower.

– How to Use Cold Water Therapy –

• Make sure the bath­room is heated. Never get out of a cold shower into a cold room.

• Start off with the hot water. When you’re ready, just turn it down to cold. Once you’ve fin­ished with your usual shower, you can step away from the water stream and turn off the hot water, while leav­ing the cold water running.

• Move slowly from your feet to your hands and then your face. Then finally you can step your whole body under the cold stream. Let the cold water run over your scalp, face, the front of your body, then down your back.

• You can begin with a shower that lasts only a cou­ple of sec­onds. Work up to what­ever is com­fort­able for you. Even after a full month, the entire process should last no more than 40 sec­onds.

• Repeat the pro­ce­dure three times — 3 times hot, 3 times cold.

• Always begin with hot and end off with cold.

These show­ers sound ter­ri­fy­ing if you’ve never done one. They sound amaz­ing if you’re a veteran.

You’ll start see­ing the ben­e­fits right after the first shower, and it only gets bet­ter as you con­tinue. Give this rou­tine a try and see!

Scroll to Top