Kaip pradėti rūšiuoti įmonėje ir suburti motyvuotą komandą?

Dėl atsak­ingų žmonių, tokių kaip Tu, rūši­av­i­mas namu­ose tampa įprastu reiškiniu į kurį įsitraukia vis dau­giau šeimų. Tačiau rūši­av­i­mas darbe dauge­lyje Lietu­vos biurų — vis dar „mis­ija neį­manoma“. Sta­tis­tika byloja, kad atliekų nerūši­uoja didžioji dalis šalies biurų, o perdirbamos atliekos vis dar keli­auja į mūsų šalies sąvar­tynus ir teršia gamtą!

Rūši­av­i­mas biure ne tik taupo įmonės išlaidas, mažina įmonės CO2 pėd­saką, bet ir did­ina dar­buo­tojų bei klientų lojalumą, kuria ben­drumo jausmą, skatina dar­buo­tojų atsakomybę. Rūši­uo­jant biure yra maži­na­mas šiukšlių kiekis, taupomi pinigai, palaikoma tvarkinga aplinka, rūpina­masi gam­tos ištekliais.

 7 žings­niai, kurie padės rūši­uoti biure

1. Suburkite komandą. Jei taip nutiko, kad įmonė, kuri­oje dirbate, vis dar nerūši­uoja, sub­urkite kole­gas į Žaliąją Komandą. Pris­tatykite rūši­av­imo naudą vadovui, drauge nus­tatykite tik­slus ir imk­itės veik­los. 

2. Nus­pręskite ką rūši­uoti. Kiekvienos dar­bovi­etės speci­fika yra kitokia, tačiau papras­tai biu­rai rūši­uoja popierių, plas­tiką, stiklą bei bater­i­jas. Rūši­av­imo dėžes pas­tatykite mato­mose ir dar­buo­to­jams pato­giose vietose.

3. Kvieskite rūši­uoti visus. Išsiųskite linksmus elek­tron­inius pranešimus kole­goms, infor­muokite apie naują ini­ci­atyvą, pris­tatykite Žalio­sios Koman­dos nar­ius, kvieskite rūši­uoti visus darbuotojus.

4. Paskirk pasi­matymą biuro valy­to­jai. Kar­tais nutinka ir taip, kad išrūši­uo­tos atliekos vis dėlto nuke­li­auja į ben­drą šiukšlių kon­tein­erį ir visas dar­bas nueina perniek. Kad taip nenu­tiktų, apie nau­joves nepamirškite infor­muoti biuro valymo įmonę.

5. Sumažinkite popieri­aus nau­do­jimą. Visus doku­men­tus, infor­ma­ciją, sąskaitas siųskite tik elek­tron­iniu pavi­dalu, spaus­dinkite ir kopi­juokite tik būt­i­nus doku­men­tus (nau­dokite ir antrąją lapo pusę). Taip sumažin­site popieri­aus sunau­do­jimą iki 80 proc.

6. Sekite sta­tis­tiką. Paskirkite Žalio­sios Koman­dos narį, kuris bus atsakingas už sta­tis­tikos rinkimą. Pasiekimus apžvelkite kartą per mėnesį ben­drame kolek­tyvo susirinkime.

7. Išrinkite nugalė­to­jus. Išrinkite dau­giau­siai sutaupiusį skyrių ar dar­buo­toją, apdovanokite nugalė­to­jus (pramoga atrak­cionų parke ar kt.), skatinkite pasitempti kitus. Kartu su Žaliąja Komanda ini­ci­juokite kitus draugiškus aplinkai pro­jek­tus, tok­ius kaip miškų sodin­i­mas, upės (ežero) ar pelkių valymas.

 

Scroll to Top