Kaip rytą paversti geriausia dienos dalimi?

Leiskite pak­lausti, kaip atrodo jūsų rytas: sku­biai ruoši­ate pus­ryčius ar med­i­tuo­jate, mėgau­jatės karšta arbata ar ieškote raktų? Nuo to, kaip suplan­u­osime ir praleisime pir­mas dienos valan­das, prik­lausys ne tik tai, kaip jausimės, bet ir kokia bus likusi mūsų dienos dalis.

Šiuo metu kaip niekada daug žmonių susiduria su stresu ir nuo­la­tiniu skubėjimu. To priežastis – didė­jan­tis gyven­imo tem­pas ir pojūris, kad visuomet vėlu­o­jame ir nieko nespė­jame padaryti. Tyri­mai atsklei­džia, kad ramus rytas gali padėti sub­alnsuoti mūsų dieną ir padėti įgyvend­inti tikslus.

Tvarkingai sus­taty­tos pir­mo­sios pabudimo valan­dos yra atsikar­to­janti dis­ci­plina, prak­tikuo­jama dauge­lio sėk­mingų žmonių. Dienot­varkės laiky­ma­sis suteikia žmogui opti­mizmo ir valios. O kai turime šias dvi savybes, gal­ime nuver­sti kalnus, kadangi lengviau susi­dorosime su iššūki­ais, stresu, mūsų pro­tas taps rames­nis ir skaidresnis.

Ryto rit­u­alams vertėtų skirti bent valandą kas­dien. Štai kele­tas rekomen­dacijų, kurios padės rytus paver­sti geri­au­sia dienos dalimi:

1. Keltitės anksčiau

Nus­tatykite žad­in­tuvą anksčiau nei esate įpratę. Pasirinkite ramų, pavyzdžiui, varpe­lio garsą, kuris, nesukels dide­lio šoko vos pabudus.

Žadin­tuvą pas­tatykite tolim­i­au­si­ame kam­bario kampe. Kai žadin­tu­vas yra šalia mūsų, jį lengva ignoruoti, tačiau jei žad­in­tu­vas yra toli, esame priver­sti išlipti iš lovos ir jį išjungti. O jei jau išli­pome — tai ir pabudome.

Iš mie­g­amojo išeikite tik pabudus. Išsi­valę dan­tis ir nusiprausę veidą jau būname pamiršę šiltą lovą.

2. Skirkite 15 min­učių rytinei jogai

Skirkite laiko ryt­inės jogos pra­ti­mams. Kad būtų lanks­tus ne tik kūnas, bet ir mintys, rekomen­duo­jama rytą pradėti saulės pasveikin­imo pra­ti­mais. Saulės pasveikin­imą sudaro 12 jogos  pozų, deri­nančių savyje kvė­pavimą ir tem­pimo pra­timus. Po trumpos ~15 min­učių mankš­tos jausimės žvalai ir pakylėtai.

Jogos pra­ti­mai ne tik padeda susitelkti į save, kūną prip­ildo tyla ir ramybe, bet ir išvalo visa, kas neram­ina ir nereikalinga. 

3. Gerkite dau­giau vandens

Dieną pradėkite puodeliu šilto van­dens su pusės cit­ri­nos sul­timis. Van­duo su cit­rina apsaugo mūsų orga­nizmą nuo radikalų ir stip­rina imuninę sis­temą, padeda sureg­uli­uoti virškin­imo sis­temą, vit­a­m­i­nas C padeda atsin­au­jinti odos ląstelėms, gražina mūsų odą. Van­duo su cit­rina šarmina orga­nizmą, nor­mal­izuoja orga­nizmo pH pusi­ausvyrą.

4. Šalto ir karšto van­dens terapija

Kon­trasti­nis dušas – nepa­main­o­mas sveikatos ir pasitikėjimo sav­imi šalti­nis. Jis ypač veiksmin­gai žad­ina orga­nizmą ryte, stip­rina imu­nitetą, gražina odą, gerina sav­i­jautą bei ugdo valią. Užsi­grūd­inę žmonės išlei­džia mažiau pinigų vais­tams ir skiepams, nebijo peršalti, jauči­asi energin­gesni ir atkak­liau siekia savo tikslų.

Kon­trastinį dušą pradėkite šiltu van­de­niu. Šaltą van­denį įjunkite tik tada, kai paju­site, kad kūnas gerai įšilo. Kaital­i­oti karštą ir šaltą van­denį pakaks tris kar­tus. Po karštu dušu stovėkite 30–40 sekundžių. Po to 15–20 sekundžių pabūkite po šalto van­dens srove. Pro­cedūrą kar­tokite 3 kar­tus. Kon­trastinio dušo pro­cedūrą rekomen­duo­jama baigti šaltu van­de­niu. Po dušo išsitrinkite rankšluosčiu. 

5. Koky­biški pusryčiai

Skirkite laiko skaniems ir sveikiems pus­ryči­ams. Gal tai bus žalia­sis kok­teilis, aro­matinga kava, sumalta rank­iniu kavos malūnėliu, su meile surinktų žolelių arbata, o gal sveika košė. Pasigaminkite daig­intų grikių pus­ryčius: pusė stik­linės daig­intų grikių, sezoninių vaisių ar uogų (kri­aušė, bananas, obuolys), pagardinta imbiero šakn­imi ir cinamonu.

Ryte giliai įkvėpk. Atsi­palaid­uok. Pajausk save. Pamilk rytus.

Scroll to Top