Kaip sukurti „kapsulės“ spintą?

Pasaulyje pop­u­liarė­jant gre­ita­jai madai, vis dau­giau kalbama apie neigiamą mados poveikį aplinkai. Tek­stilės pra­monė yra viena iš labi­au­siai gam­tos ištek­lius nau­do­jančių bei aplinką teršiančių pra­monės šakų. Tačiau augant žmonių sąmoningu­mui, pamažu keiči­asi ir var­to­jimo įpročiai. Vis dau­giau žmonių užuot pildę spin­tas nereikalin­gais daik­tai, renkasi koky­biškus daik­tus ir su min­i­maliu drabužių kiekiu kuria ide­al­ius drabužių derinius. Tokie drabužių deriniai dar vad­i­nami  „kap­sulės“ spinta.

Kap­sulės“  spinta — tai drabužių deriniai, kurie yra panašaus stil­i­aus ir spalviškai dera tarpusavyje.

Pagrind­inė idėja – mums pil­nai užtenka 33 daiktų spin­toje (įskai­tant batus ir aksesuarus). Deri­nant įvair­ius drabužius ir pridedant naujų aksesuarų, kaskart atrodysime vis naujai.

Prik­lau­so­mai nuo gyven­imo būdo kuri­ami darbo, lais­valaikio ir pramogų, vakarinių ir proginių drabužių deriniai. Turint tok­ius drabužių derinius nereikės švaistyti nei pinigų, nei energi­jos, negana to, tau­sosime gam­tos išteklius.

Kodėl verta kurti „kap­sulės“ spintą:

◦ Mažiau sprendimų — visada žinosite, kad turite kuo apsirengti ir visi daik­tai dera tarpusavyje.

◦ Įsi­gysite koky­biškus drabužius.

◦ Jausitės geriau.

◦ Taupysite laiką ir pinigus.

◦ Dau­giau erd­vės ir švaros namu­ose, mažiau nereikalingų drabužių.

◦ Mažiau laiko preky­bos cen­tru­ose, mažiau priežiūros nemylim­iems drabuži­ams, mažiau skalbimo ir lyginimo.

◦ Mažiau impul­sy­vaus pirkimo.

◦ Prail­gin­site drabužių dėvėjimo laiką, mažin­site neigiamą mados indus­tri­jos poveikį gamtai.

◦ Pakeisite požiūrį į daik­tus, supr­a­site, kad maži pokyčiai gali išlaisvinti.

Kaip sukurti „kap­sulės“ spintą?

1. Nus­pręskite, kok­ius drabužių derinius norite turėti: dar­bas, namai, laisvalaikis/pramogos ar kt.

2. Išimkite visus drabužius iš spin­tos (!) ir sug­rupuokite: patinka, gal­būt, nepatinka, sezoniniai drabužiai.

3. Pasi­likite tik tuos drabužius, kurie patinka. Iš jų sudėliokite tar­pusavyje der­ančius  kom­plek­tus dar­bui, laisvalaikiui/pramogoms ir tt. Nepamirškite ava­lynės ir aksesuarų.

4. Sukur­tus derinius  į spintą dėkite atski­rai: drabužiai dar­bui, drabužiai laisvalaikiui/pramogoms.

5. Papildykite, jei ko nors trūk­sta. Prieš perkant naują drabužį visada žinokite, kad jis turės derėti su trim-keturiais jau turi­mais daiktais.

6. Sudary­tus derinius nešiokite visą sezoną (spintą papildykite tik kartą per sezoną!)

7. Peržiūrėkite ir sut­varkykite drabužių spintą prieš kiekvieną sezoną.

Sezoninius drabužius sudėkite atski­rai. Drabužius, kurių nenešio­jote metus ir tuos, kurie nepatinka, par­duokite arba atid­uokite lab­darai, sudėvėtiems rūbams nau­dokite tek­stilės konteinerius.

Ar tau patiko „kap­sulės“ spin­tos idėja taip pat, kaip ir mums? Jei taip, dalykis šiuo straip­sniu su drau­gais.

Scroll to Top