Kaip sumažinti įmonės išlaidas vandeniui?

Geri­amojo van­dens par­davinėjimo preky­bos cen­tru­ose mada atke­li­avo iš Vakarų val­sty­bių, negal­inčių dži­augtis požem­i­nio van­dens lobi­ais. Lietuva yra viena iš nedauge­lio pasaulio val­sty­bių, kuri turi dide­les gėlo, požem­i­nio van­dens atsar­gas ir kur cen­tral­izuotu van­den­tiekiu tiekia­mas 100 proc. požem­inis van­duo.

Van­duo Iš Čiaupo Yra Piges­nis. Kam mokėti pini­gus, jei kone nemoka­mai – van­den­tiekio van­duo irgi kain­uoja, bet jis yra net 200 kartų piges­nis, nei par­duo­tu­vėje par­duo­damas į plas­tikinius butelius supil­sty­tas geriama­sis van­duo – tokios pat koky­bės van­dens gal­ime įsip­ilti ir iš čiaupo. Apie 40% van­dens par­duo­damo preky­bos cen­tru­ose yra tiesiog čiaupo van­duo. Van­dens rinka šiuo metu klesti — tai greiči­au­siai augan­tis gėrimų rinkos seg­men­tas pasaulyje.

Cen­tral­izuo­tas Van­duo Koky­biškes­nis. Van­duo buteliu­ose papras­tai atitinka tuos pačius stan­dar­tus kaip ir van­duo iš čiaupo, tačiau energi­jos sąnau­dos yra nepa­ly­gi­namos: van­duo iš čiaupo atbėga tiesiai iš vamz­dynų, o van­duo prieš patek­damas į butelius turi pere­iti ilgą gamy­bos, per­vežimo, par­davimo ir butelių perdirbimo pro­cesą, kuriam reikia daug dau­giau energi­jos ir kuro.

Van­duo Iš Čiaupo Kav­inėse Nemoka­mai? Kav­inės ir restoranai retai kada tiekia van­denį grafin­u­ose, par­duo­tu­vėse nėra geri­amo van­dens aparatų, iš kurių žmonės prisip­iltų van­dens į savo tarą, viešose vietose nerasi geri­amo van­dens fontanėlių. Įdomu, kad kav­inėse, kurios nemoka­mai vaišina van­de­niu iš čiaupo, klien­tai sug­rįžta daž­niau ir taip yra stipri­na­mas ben­duomeniškumo jausmas.

Net ir Socialiai Atsakingose Įmonėse Dar Galioja Stereoti­pai. Nepaisant to, jog daug inves­tuota į van­dens valymo ir gerin­imo tech­nologi­jas, net ir val­sty­binės insti­tu­ci­jos įvairiems rengini­ams ir toliau perka van­denį buteliu­ose. Tokios išlai­dos neside­rina su nuostatomis raciona­liai nau­doti mokesčių mokė­tojų lėšas. Įvairios įmonės ir orga­ni­zaci­jos, viešai deklaruo­jančios socialiai atsakingo ver­slo ver­tybes, vis dar perka van­denį buteliuose.

Van­duo Iš Čiaupo — Mažesnė Žala Gam­tai. Į butelius išpil­sty­tas van­duo taip pat daro didelį poveikį aplinkai. Didži­u­liai ištek­liai ir energija sunau­do­jami gam­inti ir šalinti pakuotėms, iš kurių 80 % sudaro vienkart­inė, neužpil­doma tara. Plas­tikiniai buteliai, nepatekę į perdirbimo sto­tis, baigia savo gyven­imą kaip plas­tiko laužas. Gali­au­siai yra ir į butelius išpil­styto van­dens trans­portavimo iš šaltinio į par­duo­tuvę ir į namus poveikis, įskai­tant triukšmą, spūstis, CO2 ir kitok­ius išmeta­mus teršalus.

Kokia Van­dens Kokybė Ten Kur Gyveni Tu? Geri­amo van­dens kokybę esame įpratę vert­inti pagal skonį, kvapą ir spalvą. Spe­cial­is­tai tvirtina, kad Lietu­voje van­den­tiekio van­duo yra saugus var­toti ir pasižymi lygiai tokiomis pat savy­bėmis kaip ir pirk­ti­nis van­duo, tačiau yra šviežesnis. Esant abejonėms, įsitik­inti kokį van­denį iš tikrųjų geri­ame gal­ime ištyrę van­dens mėginius lab­o­ra­tori­jose visoje Lietu­voje. Geriamas van­duo tin­ka­mas nau­doti ir laiko­mas švariu jeigu jame nėra mikroor­ga­nizmų, paraz­itų ir medži­agų, gal­inčių sukelti pavojų sveikatai.

 –Ką Tu gali daryti kitaip?–

Turė­dami išskirt­inę priv­i­legiją Lietu­voje gerti požem­inį van­denį iš čiaupo, rekomen­duo­jame neš­vaistyti pinigų perkant van­denį plastikiniuose buteliuose, kuris genda greičiau, teršia gamtą plas­tiku, eikvoja žemės resur­sus jį transportuojant, bet ir žemina įmonės reputaciją.

Rekomen­duo­jame: 

➟ Gerk dau­giau van­dens (iš čiaupo) kas­dien.

➟ Rank­inėje ar kuprinėje turėk ger­tuvę su van­de­niu. Jaus­damas van­dens svorį norėsi juo atsikratyti ir gersi daugiau.

➟ Nau­dok ekologišką, daugkart­inę ger­tuvę, kurią nemoka­mai prip­ildysi visur kur bėga van­duo iš čiaupo.

➟ Kav­inėse ar restoran­u­ose prašyk nemokamo van­dens iš čiaupo.

➟ Įmonės svečiams siūlyk vandens iš ąsočio – tai ir gardu, ir atsakinga.

Scroll to Top