Kaip sumažinti išlaidas kurui 5 proc?

Dauguma sutiks, kad kuro kainos degalinėse nedži­ug­ina, o išlaidos degalams auga kiekvieną mėnesį. Geri­au­sias būdas taupyti degalus – keisti vairav­imo įpročius. Venk staigių pagre­itėjimų ir stab­dymų, skaiči­uok vidutinį gre­itį bei ste­bėk situaciją kelyje.

Kuo ekonomiškiau važi­uoji, tuo ekologiškiau — taip taupomi ir pini­gai, ir saugoma aplinka, kuri­oje gyve­name. Kiekvienas sudegęs dyzelino litras „pagam­ina“ apie 2,7 kg anglies dvideginio.

10 Efek­tyvių Patarimų, Padėsiančių Taupyti Degalus
  1. Keliones plan­uokite iš anksto. Vienos kelionės metu sut­varkyk kelis reikalus.
  2. Venkite nebūt­inų kelionių. Užuot važi­avę auto­mo­biliu ir gaišęs laiką miesto kam­sči­u­ose, nusiųskite el. laišką ar tiesiog paskambinkite.
  3. Nuo­lat rūpinkitės auto­mo­bilio tech­nine būkle ir padan­gomis (slėgį padan­gose tikrink kartą per du mėnesius).
  4. Pasirinkite tin­kamą važi­av­imo gre­itį ir, svar­biau­sia, važi­uokite toly­giai, venkite staigių stab­dymų.
  5. Greičiau per­junkite pavaras – t.y. kai varik­lis pasieks 2000–2500 apsukų per min­utę (anksčiau dyze­lio varik­li­u­ose, vėliau – ben­zino). Palaikykite pas­tovų gre­itį ir nes­pauskite akcel­er­a­to­ri­aus ped­alo iki dugno.
  6. Išjunkite variklį, jei sus­to­jote dau­giau nei vienai minutei.
  7. Jei nėra būtiny­bės, nejunkite oro kondi­cionieri­aus (sėdynių šildymo). Važi­uo­jant miesto sąly­gomis, ši priemonė kuro sunau­do­jimą gali padid­inti net iki 1L/100 km.
  8. Važi­uo­jant uždaryk auto­mo­bilio lan­gus.
  9. Nevežiokite nereikalingų daiktų – papil­do­mas svoris padid­ina kuro sąnaudas.
  10. Nepirkite didesnio auto­mo­bilio nei iš tikrųjų reikia.
Scroll to Top