Kaip šuo gali pagerinti tavo gyvenimo kokybę

Veiki­au­siai kiekvieno mūsų gyven­ime buvo myli­mas gyvūnėlis: šuo ar katytė, tri­ušis ar žiurkė­nas. Vieni gyvū­nais rūpinosi tik vaikys­tėje, kiti gyvūnus aug­ina visą gyven­imą ir neį­si­vaiz­duoja, kad galėtų būti kitaip. Ir tai, pasak spe­cial­istų, yra puiku, mat gyvū­nai gali teikti ne tik dži­augsmo ar tapti tikrais šeimos nar­i­ais, bet ir pager­inti mūsų sveikatą.

Šuo gydo — ben­drav­i­mas su gyvūnu page­rina fiz­inę ir emocinę žmo­gaus būklę.

Remi­antis įvairi­ais tyri­mais nus­tatyta, kad aktyvus ben­drav­i­mas su šunimi skatina smegenų veiklą ir kelia stiprius emocinius išgyven­imus. Žmonės, kurie turi šunis, yra fiz­iškai aktyvesni ir rečiau turi viršsvorį. Labi­au­siai papli­tusi gyvūnų ter­api­jos sri­tis — gydy­mas šunimis. Ji dar vad­i­nama kanis­ter­apija arba dogoter­apija. Šuo –protin­giau­sias, emo­ciona­li­au­sias ir labi­au­siai linkęs ben­drauti iš visų naminių gyvūnų, todės aki­vaizdu, kad ši gydymo gyvū­nais rūšis papli­tusi labi­au­siai. Gyvū­nai sug­eba pajusti įvairias sveikatos grėsmes, padeda greičiau atsis­tatyti po chirurginių operacijų.

Šuo gali padėti nekalbiems ir neso­cial­izuotiems vaikams, kaip ir uždariems nelinkusiems ben­drauti suau­gusiems žmonėms. Šuns draugi­joje jie tampa atviresni, dau­giau kalba, lengviau par­odo savo emo­ci­jas, lengviau randa kon­taktą su aplinkiniais.

Jei nori patirti besą­ly­gišką meilę.

Šiuo metu gyvūnų prieglau­dose labi­au­siai trūk­sta maisto, vaistų, apklotų, jūsų aukų, bet svar­biau­sia – drau­gys­tės. Gyvū­nai diena iš dienos laukia ne tik, kad juos pašertų, bet ilgisi nuošir­daus žmo­gaus dėme­sio ir šilu­mos. Dar­bai kuri­uos atlieka savano­riai yra patys įvairi­ausi — nuo gyvūnų vedžio­jimo iki fotografav­imo ar darbo kom­pi­u­teriu. Savanorystė gyvūnų prieglau­dose — tai ne tik pagalba gyvū­nams, bet puikus sveikatos užtaisas visai šeimai.

Šuo vaikui — ką reikia žinoti prieš įsigyjant. 

Dažnoje šeimoje, aug­i­nančioje mažus vaikus, ateina laikas, kai vaikas paprašo nupirkti ne sesutę ar broliuką, bet šuniuką. Manoma, kad žmo­gaus požiūris į šunis susi­for­muoja 6–13 gyven­imo metais, o tai reiškia, kad šuo gali būti labai naudin­gas, jei namu­ose yra nedidelių vaikų. Šuo daž­nai atsiduria šeimos dėme­sio cen­tre, ir vaikas išmok­sta ne tik pats gauti dėme­sio, bet ir rodyti jį kitam, rūpin­tis gyvūnu, mokosi pasiaukojimo.

Norint įsi­tik­inti, ar vaikas galės ir sug­e­bės pasirūpinti nau­juoju draugu, gal­ima parepetuoti šuniuko vedžio­jimą — vaiką pažadinkite anksti ryte, pasiū­lykite išeiti į lauką ir ten pabūti maži­au­siai dešimt min­učių. Jei troški­mas laikyti aug­intinį tebuvo įnoris, greiči­au­siai po tokio išbandymo jo įsigi­ji­mas bus atidė­tas ateičiai.

Tiesa tokia, jog daž­nai vaikams pirk­dami naminius gyvūnus tėvai juos įsi­gyja ir sau. Dau­gybė pareigų tenka suau­gusiems, nes keturko­jus reikia maudyti, dresuoti, vedži­oti, skiepyti bei atsakingai rūpin­tis aug­in­tiniu ir tuomet kai jis serga ir sensta.

Šuo pagyvenu­siam žmogui. 

Šuo namu­ose yra puikus „vais­tas“ nuo daugeliui vyres­nių žmonių būdingo neju­draus gyven­imo būdo. Pasi­vaikščio­ji­mai su šunimi sumažina širdies ir krau­jagys­lių ligų (miokardo infarkto ir kitų) riziką. Šuo bent dali­nai kom­pen­suoja ben­drav­imo trūkumą, padid­ina šei­mininko savivertę, sustip­rina pasitikėjimą sav­imi, sumažina baimes. Žaidi­mai su šunimi mobi­lizuoja judėjimo aparatą, vysto motorines funkci­jas, taip pat sumažina psi­chologinę įtampą. Šuns (kaip ir katės) seilėse yra fer­mento lizocimo, kuris naik­ina kenksmin­gus mikroorganizmus.

Prieš perkant šunį atsakyk į šiuos 5 klausimus:

1. Ar visi šeimos nar­iai pri­taria šiai idė­jai?
2. Ar Tavo gyve­n­amoji vieta tinka išsirink­tai šuns veislei?
3. Ar gali gyvūnui suteikti tin­ka­mas gyven­imo sąly­gas?
4. Ar turėsi kam palikti šuniuką, kai negalėsi juo pasirūpinti ilgesnį laiką — išvaži­u­osi į kelionę, susirgsi?
5. Ar esi pasiryžęs kiekvieną ryta ir vakarą, per lietų ar dar­ganą šuniuką išvesti pasivaikščioti?

Pagrind­inės šuns laikymo namu­ose taisyklės.

Šuo turi turėti savo pas­tovią vietą (guolį), savo dubenėlį ėdalui ir van­de­niui, savo šepečius ir šukas. Paste­bėta, kad guo­lis (nedidelė patalpa arba kam­pelis su užuo­laidėle) yra reikalin­gas kiekvienam šuniui. Guo­lis – tai vieta, kur šuo gali pasis­lėpti ir išsaugoti savo “aš”, galų gale tiesiog pasitraukti nuo šei­mininko ir pail­sėti. Turėk omenyje, kad guolyje negal­ima šuns bausti. Daž­nai šuo atlieka šeimos nario vaid­menį, tačiau negal­ima perdė­tai suž­moginti jo, mait­inti nuo stalo, leisti gulėti ant sofos, graužti kas papuolė.

Inven­to­rius šuniui laikyti.

Laikant šunį, reikia turėti jo priežiūrai reikalingą inven­torių:
• antkak­lio dirželį. Antkak­lis turi būti stiprus (odos, odos pakaitalų ar brezento).
• antsnukį. Žiemą rekomen­duo­ja­mas odi­nis antsnukis, o vasarą — met­al­i­nis.
• ilgą ir trumpą pavadėlius. Trumpas odi­nis ar brezen­ti­nis pavadėlis — nuo 1 metro iki pusantro, nau­do­ja­mas vedant šunį greta. Vien­ame pavadėlio gale turi būti užrak­tas prisegti prie antkak­lio, o kitame gale — kilpa rankai įkišti. Ilgas pavadėlis nau­do­ja­mas dresuo­jant šunį, ypač pra­dini­ame etape.

»Ką pasakytų šuo, jei galėtų prabilti?«

• Mano gyven­i­mas trunka 10–15 metų, kiekviena akimirka praleista su Tavimi man didelis dži­augs­mas.
• Kalbėk su man­imi dau­giau. Net jeigu aš nesuprantu Tavo kal­bos, aš suprantu Tavo intonaciją.
• Tu turi savo mylimą darbą, šeimą, drau­gus, pomėgius, o aš — Tave.
• Pagirk mane daž­niau.
• Duok man laiko suprasti ko nori Tu.
• Nepyk ant manęs ilgai ir nebausk griež­tai.
• Skirk man laiko. Atmink, kad pasi­vaikščio­ji­mai su Tavimi lauke — geri­au­sia mano dienos dalis.
• Mylėk ir rūpinkis man­imi net senatvėje.

Scroll to Top