Kaip sutaupyti 5 proc. kiekvienais metais nuo įmonės elektros energijos sąskaitos?

Mes tam­pame vis sąmoniningesni energi­jos var­to­jimo sri­tyje — tai rodo didelė energiją tau­pančių elek­tros lem­pučių ir žibintų pak­lausa. Tačiau yra didelė tikimybė, kad mes ar ar kole­gos išei­dami iš patal­pos kar­tais pamirš­tame išjungti šviesą.

Pradėti taupyti gal­ima mažais žingsneli­ais – išjun­giant nenau­do­ja­mus pri­etaisus, atidžiai skai­tant gaminio etiketes ir pasirenkant efek­tyvesnį pri­etaisą, įsigy­jant energiją tau­pančius pri­etaisus ir elek­tros lemputes.

Didži­au­sia prob­lema – pasyvus elek­tros pri­etaisų nau­do­ji­mas, t.y. elek­tros pri­etai­sai yra įjunti į tin­klą (pvz. pavasaros atostogų metu), tačiau nėra naudojami.

Štai kele­tas rekomen­dacijų, kurios padės taupyti savo pini­gus ir žemės resursus:

  • Įprask išjungti šviesą net jei išeini iš patal­pos tik kelioms minutėms.
  • Nau­dok pri­m­in­imus šalia jungik­lio “Išeini? Išjunk mane”.
  • Pasirink efek­tyvesnes, energiją tau­pančias lemputes.
  • Vietose, kur reikalinga krypt­inė šviesa, nau­dok reflek­torines lem­pas (pietų stalo, paveik­slų ar gėlių apšvietimas).
  • Nuo­lat valykite dulkes nuo švies­tuvų ir lem­pučių. Dulkės gali net per pusę sumažinti šviesos srautą.
  • Nau­dok kaip įmanoma dau­giau natūralios dienos šviesos (sta­las prie lango ir kt.).
  • Įtraukite į elek­tros taupymą vaikus ir kolegas.

Pakeitę savo kas­di­e­nius įpročius, raciona­liai nau­dosime gam­tos ištek­lius, kurie būtini tai pačiai elek­tros energi­jos gamy­bai bei  prisidėsime prie anglies dvideginio (CO2) išme­timo į aplinką  mažinimo.

Scroll to Top