Kaip teisingai pradėti dieną? Tobulo ryto ritualai

Dau­gu­mos iš mūsų rytas yra judrus, užim­tas ir aktyvus, kuomet nėra laiko mėgautis kava ir ramiai ruoštis į darbą. Ar kada pagalvo­jai apie asmeninius ryto rit­u­alus, kurie lemia dienos nuo­taiką? Tiesą sakant, visi juos turime. Kaip sukurti savo ryto rit­u­alus, kurie padės pradėti dieną be streso, atgaivins protą ir suteiks energijos?

Štai kele­tas rekomen­dacijų, kurios padės Tavo rytus paver­sti geri­au­sia dienos dalimi!

Žad­in­tuvą pas­tatyk tolim­i­au­si­ame kampe.

Kai žad­in­tu­vas yra šalia tavęs, lengva jį ignoruoti. Jei Tavo žad­in­tu­vas toli, tu turi išlipti iš lovos. Jei jau išli­pai — Tu pabu­dai. Pasis­tenk išeiti iš mie­g­amojo tik pabudus. Įprask nes­pausti “snausti”.

Pasveikink saulę arba sportuok 15 min.

Kad būtų lanks­tus ne tik kūnas, bet ir mintys, rekomen­duo­jama rytą pradėti saulės pasveikin­imo pra­ti­mais. Saulės pasveikin­imą sudaro 12 jogos  pozų, deri­nančių savyje kvė­pavimą ir tem­pimą. Pra­timus atlik iš lėto. Po trumpos ~15 min­učių mankš­tos nejausi mieguis­tumo, jausiesi žvalus ir šviežias.

Gerk dau­giau vandens.

Dienos pradžioje išgerk stik­linę kam­bario tem­per­atūros van­dens, po to išgerk stik­linę van­dens su cit­rina ir medumi.

Skirk 10 min pasiruošimui vakare.

Jei rytais sportuoji  sporto klube ar namu­ose darai jogą, rūbus pasiruošk iš vakaro. Taip sutaupysi brangų ryt­inį laiką. Be to vakari­nis sportinių rūbų pasiruoši­mas did­ina moty­vaciją sportuoti ir mažina pasiteisinimus.

Žaisk su laiku — leisk sau eiti miegoti anksčiau.

Niekas kitas tavęs nepažįsta tai, kaip Tu pats. Jei save vadini pelėda, vakare eik miegoti penkiomis min­utėmis anksčiau, o ryte atsi­bus 5 min anksčiau nei įprasta. Mažais žingsneliai įprasi keltis laiku ir sumažinsi rytine įtampą. Nesi­griebk drastiškų sprendimų (pvz, prie­saika nuo ryt keltis dviem valan­dom anksčiau nei įprasta). Visi įpročių pokyčiai pasieki­ami lengviau, kai yra daromi mažais žingsneliais.

Dain­uok!

Tyri­mai rodo, kad mūsų fiz­inę būklę lemia emocinė sav­i­jauta. Vad­i­nasi, kokios bus Tavo mintys, taip jau­sis ir Tavo kūnas. Mūsų smegenys reaguoja į veiksmus, kuri­uos mes darome ir pri­ima atitinka­mus sprendimus, pvz. jei mes dain­u­osime ryte, tuomet smegen­ims nusiųsime sig­nalą, kad viskas tiesiog puiku ir bus sunku blo­gai jaustis. Išbandyk ryt­inį dainavmą ir įsi­tikink ar tai tinka Tau.

Scroll to Top