Keisk automobilį į dviratį. 9 priežastys tai padaryti jau šiandiena

1. Dvi­ratis — Jaun­ys­tės Šal­ti­nis. Minant ped­alus tu atrodysi jaunes­nis, nes dirba visi kūno rau­menys (skirtin­gai nei vairuo­jant auto­mo­bilį). Pažįs­tame nuo­lat dvi­račio ped­alus minančius gar­baus amži­aus vyrus, kurie atrodo lyg jaunuoliai!

2. Sutaupysi ir Įgausi Puikią Fiz­inę Formą. Sutaupysi nutrauk­damas sporto klubo abo­nentą. Svorių kil­no­ji­mas uždaroje patalpoje niekuomet neat­stos važi­av­imo gry­name ore. Ped­alų myn­i­mas pri­lygsta puikiai kar­dio treniruotei, kuri yra širdies rau­mens bei krau­jagys­lių sis­te­mos stiprin­imo pamatas. Svarbu ir tai, kad važi­av­i­mas dvi­račiu nėra toks žalin­gas mūsų sąnar­i­ams kaip, pavyzdžiui, bėgimas.

3. Naudinga emocinei sveikatai. Buvi­mas gry­name ore orga­niz­mui padės geriau pasisav­inti deguonį, graži aplinka – atsi­palaid­uoti. Įrodyta, kad streso hor­monas, kurį gam­ina žmo­gaus orga­niz­mas, gali būti slop­ina­mas tik fiziniu krūviu, todėl pasi­važinėjęs dvi­račiu jausiesi ne tik fiz­iškai energin­ges­nis, bet ir emo­ciškai stabilesnis.

4. Pamatai Kitokį Savo Miesto Veidą. Tu pamatysi kitokį savo miesto veidą nei Tavo drau­gai sėd­in­tys už auto­mo­bilio vairo. Pasirink trumpesnį ir pato­gesnį maršrutą nei įpras­tai vyk­stama auto­mo­biliu — išvengsi lavi­rav­imo tarp auto­mo­bilių, kvė­pavimo išmeta­mo­siomis dujomis ir triukšmo. Važi­uo­damas parku ar mažiau judri­omis gatvėmis ste­bėsi naują miesto veidą.

5. Dvi­ratis kaip Priemonė CO2 Pėd­sako Mažin­imuiCO2 pėd­saką paliekame apie tai net nesusimąsty­dami – važi­uo­dami liftu, nau­do­damiesi motor­inėmis trans­porto priemonėmis, elek­trini­ais pri­etai­sais, šildy­dami patal­pas, val­gy­dami iš toli atvež­tus maisto pro­duk­tus. Paskaiči­uota, kad vietinio trans­porto CO2 emisija jau sudaro ~6% žmo­gaus veik­los suke­liamos emisi­jos ir toliau labai sparčiai auga. Nežiūrint į pasaulin­ius pasiekimus, maži­nant degalų sunau­do­jimą nau­jose trans­porto priemonėse, auto­mo­bilių kiekis didėja dar didesniu tempu.

6. Su Dvi­račiu Niekuomet Nevėlu­osi. Važi­uo­damas dvi­račiu leng­vai aplenksi eismo spūstis. Bet jeigu taip nutiktų, kad vėlu­oji į darbą, viršininkui visuomet gali pasakyti, kad nuleido dvi­račio padangą. Tu žinai, kad pataisyti užtruks tik kelias min­utes, bet jis — ne.

7. Nereikia Rūpin­tis Auto­mo­bilio Draudimu. Tau nereikės leisti pini­gus auto­mo­bilio draudimui, rūpin­tis reg­is­tracija ar sukti galvą atvykus į tech­n­inę auto­mo­bilių priežiūrą. Tik pagal­vok, kiek puikių priedų dvi­račiui Tu įsi­gysi už sutaupy­tus pinigus.

8. Lengva Rasti Parkav­imo Vietą. Tu be vargo rasi laisvą stovėjimo vietą dvi­račiui pato­giau­siose vietose prie įėjimo į preky­bos cen­trus, biu­rus ar mokyklas.

9. Tu visuomet turėsi pasi­didži­av­imo vertą “dvi­ra­tininko įdegį”!

Scroll to Top