Kiemturgis: galimybė užsidirbti savo kieme

Užuot išme­tus nereikalin­gus daik­tus, galite juos par­duoti tiesiog savo kieme. Tokio išpar­davimo metu ne tik gausite papil­domų pajamų, bet ir geriau susi­pažin­site su kaimy­nais bei saugosite gamtą.

Dauge­lis iš mūsų karts nuo karto paste­bime, kad namu­ose susikaupė daug nebereikalingų daiktų. O ką jau bekalbėti, kai nus­prendži­ame kraustytis ir keiči­ame gyve­namąją vietą — būtent tuomet supran­tame, kiek daug turime (ne)reikalingų daiktų.

Kur dėti nereikalin­gus daiktus:

a) išvežti į dau­giagabar­ičių daiktų sąvar­tyną (reikalin­gas papil­do­mas laikas ir spe­ciali trans­porto priemonė),

b) par­duoti savo kieme ir užsidirbti.

Amerikiečiai tai vad­ina kiemo arba garažo išpar­davimu: „yard sale“, „garage sale“. Kiem­turgiu­ose par­duo­dami nereikalingi, geros koky­bės daik­tia, kurie kitam šei­mininkui bus tikras lobis. Panašius išpar­davimus orga­nizuokite kartu su kaimy­nais — tai bus puikus laiko pralei­dimo būdas bei gal­imybė užsidirbti. Viet­inėje ben­druomenėje įrenkite vietą su sto­geliu. Ben­dradar­biau­jant su savi­valdybe gal­ima orga­nizuoti išpar­davimus ir turėti atsak­ingą žmogų, kuris rūpin­tųsi ir ter­i­torija, ir daiktais.

Kaip par­duoti daik­tus savo kieme?

PASIRUOŠIMAS.

1.Atrinkite daik­tus, kuri­uos plan­uo­jate par­duoti. Daik­tus surūši­uokite pagal paskirtį — žais­lai, buit­inė tech­nika, bal­dai. Nus­tatykite maži­ausią kainą, už kurią keti­nate par­duoti, pvz. kny­gos — 50 centų. 

2. Nus­tatykite par­davimo datą. Geri­au­sia namų apy­vokos daik­tus par­duoti savait­galį, pvz., šeš­ta­di­enį iki pietų.

3. Rekla­muokite. Jei niekas neži­nos — niekas neateis ir nepirks. Todėl svarbu apie baldų išpar­davimą infor­muoti kaimynus visais įmanomais būdais: socialin­i­u­ose tin­klu­ose, skel­bimų lentoje, nuorodomis ant stulpų, įmesti kvi­etimą į pašto dėžutes.

PARDAVIMO DIENA.

1.Nepamirškite nuorodų. Iš anksto pasiruoškite žen­klus, kurie padės atvykti į vietą be vargo ir papil­domų rūpesčių. Tam puikiai tiks nuoro­dos su rodyk­lėmis ant stulpų.

2. Kvieskite pagal­bininkus. Nesistenkite visko atlikti vieni, paprašykite vaikų, draugų pagalbos.

3. Kainas užrašykite ant popieri­aus lape­lio ir lip­nia juosta prik­li­juokite prie daiktų. Svarbu neper­vert­inti par­duo­damų daiktų. Kiem­tur­gio tik­slas — ne užsidirbti, o min­i­maliai kom­pen­suoti išlaidas.

4. Par­duo­damus daik­tus sudėkite pagal paskirtį, pavyzdžiui: žais­lai, kny­gos, buities reikmenys.

5. Sukurkite jaukią atmos­ferą — leiskite jūsų mėgstamą muziką, papuoškite kiemą, pirkėjus vaišinkite van­de­niu. Nepamirškite pasirūpinti šiukšli­adėžėmis (popierius, stik­las, plastikas).

6. Siū­lykite “paskutinės min­utės kainą”. Kaip žinia — geri­au­sios prekės “išgaruoja” pir­mos, todėl mažiau pak­lau­sias prekes par­duokite už žemesnę kainą.

PO KIEMTURGIO.

1.Nepamirškite nuimti žen­klus rodančius į jūsų kiemą ir sut­varkyti aplinką.

2. Daik­tus, kurių nepavyko par­duoti, padovanokite tiems, kam jų labi­au­siai reikia.

 

SVARBU ATMINTI: Geri­au­sias būdas saugoti ir gamtą, ir savo pinig­inę — pirkti mažiau.

Scroll to Top