Medus: kaip išsirinkti tinkamą?

Medus turi begalę gydomųjų savy­bių. Spe­cial­is­tai rekomen­duoja medų var­toti ne tik tada, kai sergame, bet ir tuomet kai esame sveiki, t.y. profilaktiškai.

Medų žmonės atrado ir pamėgo prieš tūk­stančius metų, pavyzdžiui, sen­ovės Egit­pte medus buvo nau­do­ja­mas, kaip pini­gas, vok­iečiai medumi paskanin­davo užpiltines, o Amerikos indė­nai meduje kon­ser­vavo surink­tus vai­sius ir vais­tažoles, juo gydė žaizdas.

Medų var­toti labai naudinga, nes jame yra žmo­gaus orga­niz­mui reikalingų min­er­alinių medži­agų: geležies, kalio, kalcio, magnio, natrio, vit­a­m­inų. Be to, medus pasižymi ir antibak­ter­inėmis savy­bėmis. Jis yra var­to­ja­mas viršu­tinių kvė­pavimo takų uždegimo (larin­gito, farin­gito, sinusito, tra­cheito, ūmaus bron­chito) atve­jais kaip antibak­ter­inė ir kosulį maži­nanti priemonė. Meduje esanti gliukozė gerina širdies veiklą, skatina medži­agų apykaitos pro­ce­sus bei padeda neu­tral­izuoti nuod­ingąsias medžiagas.

Sveikatai stiprinti ir pro­fi­lak­tiškai rekomen­duo­jama rink­tis tik natūralų, koky­bišką medų. Jis turi būti reiki­amos kon­sis­ten­ci­jos, gero sko­nio, be pašalinių kvapų. Vakare išgerta arbata su medumigerina miegą, ypač tinka var­toti jautriems asmenims nemi­gos metu.

Kokį medų rinktis?

Liepų medus – šviesiai gel­tonas, kar­tais gelsvai žalsvas, mal­onaus liepų žiedų kvapo. Tinka gydyti peršal­imo ligas, malšina kosulį, skatina prakaitavimą.

Grikių medus – tam­siai gel­tonas ar rudas, aštraus specifinio sko­nio ir kvapo. Jis turi daug geležies ir bal­tymų. Itin rekomen­duo­ja­mas vyrams ir visiems, tur­in­tiems širdies prob­lemų, nes nelei­džia kalkėti kraujagyslėms.

Aviečių medus – nuo šviesiai geltono su žalsvu atspalviu iki tam­saus kaip smala, susikristal­iza­vęs darosi labai šviesus su pilkšvu ar melsvu atspalviu, kristal­izuo­jasi smulkiai, mal­onaus aviečių kvapo. Tinka peršal­imo ligoms gydyti, malšina kosulį, gal­ima var­toti profilaktiškai.

Obelų medus padeda virškin­imo sistemai.

Pievų medus yra poliflori­nis, t. y. surink­tas iš dauge­lio augalų žiedų, mal­onaus sko­nio, gel­tonas arba gelsvai rusvos spalvos. Jame yra daug aro­ma­tinių medži­agų, nemažai B grupės ir C vit­a­m­inų. Jis vertin­gas nusil­pusiems žmonėms ir peršal­imo ligoms gydyti.

Miško medus – daž­ni­au­siai tam­sus (prik­lauso nuo miško augalų), turi daug min­er­alinių medži­agų, kalio ir natrio druskų. Labai naudin­gas žmo­gaus organizmui.

Rapsų medus liaud­ies med­i­ci­noje mažiau pri­imti­nas. Be veik­liųjų medži­agų, rap­su­ose yra ir alie­jaus, todėl šį medų labai mėgsta pirtininkai.

Per dieną rekomen­duo­jama 1–6 šaukšteliai medaus.

Sveikatai stiprinti, ir jai išsaugoti, ir kaip papildo medaus reikia labai nedaug. Suaugęs žmo­gus per dieną gali suval­gyti 60–90 gramų (1 šaukštelis — 10 g) šiųmečio medaus. Rekomen­duo­jama gryną medų ištir­pinti šil­tame vir­in­tame van­denyje arba vais­tažolių arba­toje (medų dėti į šiltą arbatą). Ištir­pin­tas medus geriau įsisav­ina­mas. Po 1–2 mėne­sių daryk pertrauką.

Rekomen­duo­jama val­gyti su koriu.

Bitininkai sako, kad geri­au­sias medus su koriu – jis išsaugo visas gydomąsias savybes. Be to, vaške vit­a­mino A (karotino) yra dau­giau nei morkose. Kram­tant medaus korį, vit­a­m­i­nas pasisav­ina­mas per burnos gleiv­inę. Prary­tas gabalėlis vaško slop­ina kenksmin­gas viršk­i­namojo trakto medži­a­gas. Seilės tir­pina aktyviąsias vaško medži­a­gas, kurios palankiai veikia dan­tis. Korį reikia čiulpti ir kram­tyti. Kai medų išči­ulpi­ame, korį reikia išspjauti.

Kaip pažinti tikrai vert­ingą medų?

Tin­ka­mai bitininkų paruoš­tas medus po maž­daug 23 savaičių kristal­izuo­jasi. Medų sutvirtina biologinė medži­aga – gliukozės krista­lai. Kristal­izacija – vienas medaus koky­bės rodik­lių. O jei tame meduje dar yra baltų taške­lių ar mar­murą pri­me­nančių juostų, sakoma, kad tai – medus su gri­et­inėlės puta (gliukozė). Jei tokios „gri­et­inės“ labai daug, vad­i­nasi, toks medus labai vertingas.

Scroll to Top