Nori atrodyti stilingai, tačiau neplanuoji siaubti parduotuves?

Gre­ita Mada — Ar Tikrai Madinga?

Apie kiekvien­ais metais besikeičiančias mados rekomen­daci­jas nuo­lat skait­ome žurnaluose. Šiuo­laik­inė mada skatina pirkti, dėvėti, mesti ir vėl pirkti naują, t.y. “mad­ingą rūbą”.

Mada su sąžine

Ekologija pamažu ski­nasi kelią ir į mados pasaulį. Vakarų šal­yse vis dau­giau žmonių užuot siaubę par­duo­tuves, nus­prendžia per­siūti ir der­inti nau­jai jau turimus drabužius. Didžiųjų mados sos­tinių gatvėse daž­nai pamatysi stilin­gus praeivius, kurių orig­i­nalūs, per­siūti rūbai ne tik labiau išsiskiria, bet ir geriau atrodo nei gre­itoji mada.

Kodėl svarbu neš­vaistyti tekstilės?

Aug­i­nant rūbams skirtą medvilnę, ji purškiama pes­ti­cidais, chemikalais, kurie kenkia ne tik gam­tai ir ūkininkams, bet ir ją nešio­jančiam pirkėjui. Gamy­bos pro­ceso metu nau­do­jami sin­te­tiniai dažai. Negana to, rūbų trans­portavi­mas palieka milžinišką CO2 pėd­saką, švais­toma energija juos išausti, pasiūti, skalbti bei prižiūrėti. Tik apie 14 proc. drabužių yra perdirbama, kiti keli­auja į sąvar­tynus, kur, kenkdami aplinkai, pradeda pūti.

» Ką Tu Gali Daryti Kitaip? «

Pirkti mažiau. Kiekvieną kartą prieš perkant drabužius sau ar vaikui, pagal­vok, ar man jo reikia. Gal­būt tavo drabužinėje jau yra panašus rūbas, kurio Tu nedėvė­jai visus metus.

Surengti rūbų pasikeitimo vakarėlį. Kodėl nesuren­gus rūbų pasikeitimo vakarėlio su draugėmis? Atsinešk savo ir vaikučių nenešio­ja­mus rūbus, o draugės — savo. Kiekviena išsirinks, kas jai tinka ir patinka. Taip visos atsin­au­jins savo rūbų spintą neišleis­damos nei cento.

Per­siūti rūbus ir sukurti išskirt­inį stilių. Ką darai, kai supranti, kad Tavo mylima palaid­inė tapo šiek tiek per siaura, o gal tiesiog nebe­madinga? Kodėl nepa­bandžius jos per­siūti ar perdeko­ruoti? Užsir­ašyk į siu­vimo kur­sus ar nunešk palaid­inę siūti mokanči­ais kaimynei. (Žiūrėk žav­ingą 5 min. video (anglų kalba), kuri­ame suži­nosi, kaip atrodyti stilin­gai ir jaustis laiminga.)

Prail­ginti rūbo dėvėjimo laiką. Daryk taip, kaip nurodyta etiketėje, tik dar švel­niau. Skalbk rūbus žemes­nėje tem­per­atūroje — audinys bluks mažiau, o skys­tas skalbik­lis padės išskalbti kokybiškiau.

Pirkti ekologiškos medvil­nės rūbus. Esant gal­imy­bei pirk iš ekologiškos medvil­nės, kurios aug­in­imui buvo sunau­dota mažiau van­dens ir pes­ti­cidų, pasiū­tus rūbus. Ekologiška medvilnė aug­i­nama nenau­do­jant pes­ti­cidų, insek­ti­cidų ir trąšų. Audinių iš ekologiškos medvil­nės gamy­bai nenau­do­jami jokie chemikalai ar dažai, tur­in­tys sunkiųjų met­alų, organinių chloro junginių. Apdirbimo metu nau­do­jamos tik leng­vai suyrančios medžiagos.

Atid­uoti kitiems. Gerus dar­bus daryti gera. Vieni laukia spe­cialių gerumo akcijų, o kiti patys imasi ini­ci­atyvos. Pasiteirauk pažįs­tamų ir atid­uok nereikalin­gus rūbus socialiai remt­inų šeimų vaikams ar tiems, kuriems jie bus didelis dži­augs­mas.

Sudėvė­tus rūbus mesti į tek­stilės kon­teiner­ius. Nau­dokis tek­stilės kon­teine­r­i­ais, į kuri­uos gal­ima mesti drabužius, ava­lynę, patalynę, antk­lodes, užuo­laidas ir žaislus.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Tavo gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas!

Scroll to Top