Pasaulis be balionų danguje — Lietuva taip pat!

Ar teko dan­guje matyti kylančius spalvo­tus balionus, prip­ildy­tus heliu? O gal patys orga­ni­za­vote šventę, kurios pagrin­di­nis akcen­tas — balionų su heliu palei­di­mas į dangų? Ves­tu­vių, gim­ta­di­enių, krikš­tynų, val­sty­binių ar dar­bovi­etės švenčių metu lei­dži­ame balionus į dangų. Dauge­lyje pasaulio šalių masi­nis balionų lei­di­mas į dangų yra draudžia­mas įstatymu, o Lietu­voje — ypatin­gos pro­gos atribu­tas. Kaip sukurti šventinę nuo­taiką be heliu prip­ildytų balionų?

Užsienio šal­yse baudžiama

Dide­lio kiekio balionų palei­di­mas į dangų yra baudžia­mas kai kuriose Jung­tinių Amerikos Val­sti­jose ir mies­tu­ose, Aus­tral­i­jos ir Jungt­inės Kar­a­lystėje region­u­ose. Jei Flori­dos val­sti­joje į dangų paleis­tumėte 10 ir dau­giau helio balionų, jūs galė­tumėte būti nubausti 250 dolerių bauda. Niu­jorke vieno helio baliono palei­di­mas į dangų jums kain­uotų 10 dolerių, o Mire­lande masi­nis balionų palei­di­mas galėtų užtraukti iki 500 dolerių baudą.
Šal­ti­nis: http://www.longwood.edu/cleanva/balloonlaws.htm.

Kas pakylą, tas ir nusileidžia

Fak­tas: iš 100 pro­centų į dangų paleistų helio balionų, į žemę (jūrą) nusileis — 100 procentų.“

Dži­aug­damiesi balion­ais dan­guje, tačiau net nesusimąs­tome, kur sva­jones pil­dan­tys helio balionai nusileis. Lietu­voje įprasta net ir val­sty­bines, o ką jau bekalbėti apie šeimos šventes pažymėti helio balionų lei­dimu į dangų. Negana to, Žemės dieną (!), miesto šventes, mokyklų baigimą, kitas ypatin­gas pro­gas pažymime į dangų leis­dami helio dujomis prip­ildy­tus balionus. Negana to, paleis­dami į dangų balionus ne tik patys (nesą­moningai) terši­ame gamtą, bet ir mokome tai daryti ir savo vaikus.

VšĮ „Rūpi“, sąmoningumą skati­nančios visuomeninė orga­ni­zaci­jos, savano­riai, valy­dami Ner­in­gos paplūdimio pakrantes, pastebi, kad didelė dalis šiukšlių graži­au­siose Kuršių Ner­i­jos pakran­tėse yra šven­tiniai balionai. Ir šių šiukšlių kiekis kiekvien­ais metais tik auga. Balionų likučiai upėse, ežeru­ose, mišku­ose ar lauk­inėje gam­toje rodos jau nieko nebeste­bina. Apie sužalo­tus gyvūnus kalbame retai: žuvė­dros, vėžliai, maži ar dideli paukščiai — vis dau­giau gyvūnų nukenčia nuo neap­dairaus žmo­gaus poveikio aplinkai. Balionų šiukšlės daro poveikį ir van­dens gyvū­nams, ir paukšči­ams, ir visai gamtai.

Puikios idėjos: kuo pakeisti helio balionus

Ar įmanoma pakeisti įsisenėjusį įprotį ir švęsti šventes be helio balionų? Pasaulyje kiekvien­ais metais vis dau­giau žmonių prisi­jun­gia prie judėjimo — šven­tės be balionų. Dali­namės rekomen­daci­jomis, kurios jūsų šventę pavers dar įspūdingesne (ir sąmoningesne), o neigia­mas poveikis aplinkai sumažės.

Ką mes gal­ime daryti kitaip?

Roman­tiškoms šven­tėms. Balionų lei­di­mas į dangų sim­bolizuoja sva­jonės palei­dimą, jos ati­davimą aukštes­nėms jėgoms. Tą puikiai gali pakeisti gėlių, medžio lapų vainikų lei­di­mas į van­denį.
Ypatinga proga. Kartu su šven­tės sveči­ais pasodinkite medį.
Vaikų šven­tėms. Vaikų šven­tėms pažymėti ir linksmy­bėms puikiai tiks ait­varai, muilo bur­bu­lai, pin­jatos, popieriniai bum­bu­lai, žvakės, spalvoti vėjo malūnėliai, medži­ag­inės vėli­avėlės, kurias galėsite panau­doti daug kartų.
Judrūs žaidi­mai. Užuot pasyviai lei­dus į dangų balionus, paraginkite svečius juok­tis ir judėti. Tam puikiai tiks vaik­iška šok­dynė. Šok­inėji­mas su šok­dyne garan­tuos puikią nuo­taiką. Jei esate kūry­bingi ir drąsūs — šven­tės dalyvius pakvieskite šok­inėti per ilgą virvę. Kitas puikus būdas išjud­inti vaikus ir sukurti puikią nuo­taiką — žaidi­mai su spalvo­tomis juos­tomis prir­iš­tomis prie lazdelės (meninės gim­nas­tikos atribu­tas).
Šeimos šven­tės. Kartu sodinkite aro­matin­gas gėles, kurios ne tik dži­u­g­ins visą vasarą, bet ir pri­trauks bites bei drugelius.

Orga­nizuokime šventes, kurių atribu­tai liks mūsų aplinkoje ir neiške­li­aus į jūras ir miškus. Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės dide­lio poveikio jūsų gyven­imo koky­bei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas!

Spauskite patinka ir neleiskime balionų į dangų!

Scroll to Top