Pirtis, kuriai nieko nereikia pirkti

Gera pir­tis ir leng­vas garas daugeliui yra neat­sie­jama vasaros dalis. Pir­tyje nurim­sta kūnas ir siela, čia atgau­name jėgas ir energiją. O po geros pir­ties daž­nas užduoda sau klausimą, ar gali būti dar geriau? Patir­tis rodo, kad taip. Poil­sis pir­tyje gali būti dar koky­biškes­nis jei tik į pir­ties pro­cesą įnešime šiek tiek dau­giau žino­jimo ir asmeninės kūrybos.

Norė­dami gerai pail­sėti pir­tyje ir pasimė­gauti kitoki­ais nei kas­di­eniai pojūči­ais, nepri­val­ome papil­do­mai išlaidauti — pirkti van­tas, pir­ties arbatas, aro­ma­tinius aliejus, kre­mus ir tt. Viską ko reikia gerai ir koky­biškai pirčiai gal­ime rasti aplink mus — gam­toje. Šian­dien dali­namės pir­tininkų patari­mais, kurie padės sutaupyti, pajusti begal­inį mal­on­umą ne tik po pir­ties, bet ir ruošiantis pirčiais..

Surišk savo vantą

Pir­ties mėgė­jai žino, kad tikroji pir­ties kar­alienė – vanta. Norint surišti gerą vantą tereikia pasirinkti sau tinkančius/patinkančius augalus. Augalus, kuri­uos rišime į savo vantą žmo­gus jaučia intu­ityviai. Renkan­tis augalus galite nau­do­tis šiomis taisyk­lėmis: pasirinkti tradicinį vari­antą, pvz. beržinė vanta, arba rink­tis augalus pagal “tre­jos devyne­r­ios” taisyklę (devini skirtingi augalai po tris šakas).

Tam kad vanta būtų stipri ir neiširtų jau po pir­mojo vano­ji­mosi, svarbu ją sur­inšti pro­fe­sion­a­liai. Surišk dvi mažas van­tas (tokias, kad leng­vai tilptų į delną), sudėk jas kotais į vidų ir surišk (kaip par­o­dyta žemiau), per­suk kaip par­o­dyta nuo­traukoje ir vėl surišk. Palik ilgesnę virvelę, jei norėsi savo rankų vantą džiov­inti žiemai. Nors šis būdas atrodo kiek pai­nus, bet pabandžius bent vieną kartą — rezul­tatas atsipirks.

Van­toms rinkis beržines, liepos, ąžuolo, juodųjų ser­bentų, kadu­gio šake­les. Aukščiau par­o­dytu metodu gali rišti van­tas iš kelių augalų, t.y. viena vanta beržinė, kita — ažuolo šake­lių. Surišus tokią vantą gausi stiprią ir aro­mat­ingą vantą — beržas švel­nes­nis pir­ties pradžiai, ąžuo­las pabaigai. Vasarą nau­dok šviežias van­tas, o žiemai — džiov­in­tas, kurias rekomen­duo­jama rišti iš šiek tiek padžiov­intų šake­lių. Pir­tininkai sako, kad liepos van­tas moterys gali nau­doti ir karš­toje vonioje — tiesiog liepos vantą įmesk į vonią ir mėgaukis aro­mat­er­apija man­u­ose nemokamai.

Geri­au­sia pir­ties arbata — iš vietinių žolelių

Nors dauge­lis pratęs pir­tyje gaiv­in­tis ne tik van­de­niu, bet ir silp­nais alko­holini­ais gėri­mais, tačiau aro­matinga vietos žolelių arbata padės geriau atsi­palaid­uoti, pajusti ryšį su gamta. Ir tam, kad mal­o­niai atsi­gaiv­in­tum pir­tyje visiškai nereikia pirkti pir­ties arbatos. Geri­au­sia pir­ties arbata yra ta kurią pasigamini pats. Pir­ties arbatai puikiai tiks — liepų, mėtų, žemuogių, ser­bentų lapų arbatos, taip pat stum­bražolės, juoza­žolės lapeliai.

Grožio paslap­tys po pirties

Nuo seno moterys skyrė daug dėme­sio savo grožiui odos priežiūrai. Nors kos­metikos pra­monė siūlo dau­gybę gaminių ir priemonių (taip pat ir spe­cialiai skirtų pirčiai), pačios geri­au­sios priemonės — tai, kas natūralu, šviežia, ran­dama čia pat (darže, lauke, vir­tu­vėje). Spe­cial­is­tai pastebi, kad Lietu­voje per mažai nau­do­jame tai ką turime geri­au­sia, net ir molis, kurį be vargo rasime dažnoje sody­boje, puikiai tiks jaun­i­nančiai kaukei.

Dali­namės natūralių ir leng­vai pagam­i­namų kaukių recep­tai. Užtruksi tik kelias min­utes, o rezul­tatas — jaunesnė dešimčia metų (šypt).

Rūg­pi­enio ir ser­bentų kaukė. Natūralų rūg­pi­enį sumaišyk su ką tik iš daržo nuskin­tais ir sutrin­tais juo­daisi­ais ser­ben­tais ar kit­o­mis sezon­inėmis uogomis.

Molio kaukė. Tam, kad pasigam­inti puikią molio kaukę visiškai nereikia pirkti atvež­tinio molio. Užuot pirkus, natūralų molį, kurį lent­g­vai rasi daž­name žemės lop­inė­lyje Lietu­voje netoli van­dens, sumaišyk su aliejumis.

Medaus ir pieno kaukė. Maiti­nančiai kaukei puikiai tiks šaukš­tas medaus sumaišy­tas su 1 arba­tiniu šaukšteliu pieno.

Geri­au­siai oda medži­a­gas įsisavins tuomet, kai atsivėru­sios poros, todėl kaukes dėk po pir­ties. Rekomen­duo­jama kaukes laikyti 15–20 min­učių. Visas kaukes, kurias tepame ant veido, gal­ime tepti ir ant kūno.

O kokios Tavo natūralios pir­ties paslap­tys? Pasi­da­lyk savo patir­timi komen­taru­ose žemiau.

Scroll to Top