Prekės/paslaugos tiekėjų atrankos kriterijų pavyzdys

Įmonėms tenka rūpintis produktų atsargomis ir (arba) paslaugomis, kurios laikui bėgant, gali turėti poveikį aplinkai. Dėl šios priežasties įmonės privalo kontroliuoti savo tiekimų grandinę ir reikalauti, kad tiekėjai laikytųsi aplinkos apsaugos reikalavimų, pavyzdžiui, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip, kad iki minimumo sumažintų perkamų produktų ir (arba) paslaugų poveikį aplinkai.

Dalinamės atrankos kriterijais, kurių pagrindu konkursą organizuojanti pusė vertins pateiktus pasiūlymus.

Socialiai atsakingos įmonės partnerių atrankos kriterijų pavyzdys

1.     Paslaugos kaina;

2.     Įvykdymo laikas;

3.     Diegiamos sistemos sertifikuotų specialistu kiekis;

4.     Pasiūlyto sprendimo techninės dalies privalumai (pvz. aukštas pateikiamumo procentas);

5.     Eksploatavimo išlaidų efektyvumas (aptarnavimo, abonentiniai mokesčiai);

6.     Pasiūlymas pateiktas programinei ir techninei įrangai iš vieno tiekėjo būtų privalumas, tai leistu derinti tokius klausimus tik su vieną proceso puse;

7.     Įdiegtos sistemos programinės ir techninės dalies garantiniai terminai;

8.     Pogarantinio programinės ir techninės įrangos aptarnavimo sąlygos. Įvardinti aptarnavimo variantai, įkainiai;

9.     Techninės dalies sprendimo aplinkosaugos charakteristikos (pvz. elektros taupymas, neblogina ekologinės situacijos ir pan.);

10.  Tiekėjo socialinė atsakomybė.

 

TVARUMAS (priedas)

  1. Įvadas

Šis Tvarumo priedas įtvirtina politiką ir apima bendruosius reikalavimus, skirtus prekių Tiekėjams / paslaugų Teikėjams ir susijusius su teisės ir socialinių normų laikymusi, aplinkosauga ir prekių saugumu. Tiekėjai privalo užtikrinti, kad visi subtiekėjai / subrangovai būtų supažindinti su šiais reikalavimais ir jų laikytųsi.

 

  1. Pasirašydamas šį Priedą, Tiekėjas / Teikėjas įsipareigoja:

Teisės normų laikymasis

– Laikytis visų taikomos (-ų) teisinės (-ių) sistemos (-ų) įstatymų.

Korupcijos ir kyšininkavimo draudimas

– Netoleruoti korupcinės veiklos ir kyšininkavimo bet kokia forma, įskaitant mokėjimus arba kitokios naudos pasiūlymą valstybės tarnautojams, siekiant paveikti sprendimo priėmimą, pažeidžiant įstatymus, ir tuo neužsiimti.

– Nepriimti jokių mokėjimų, dovanų ir kitokio atlygio iš trečiųjų asmenų, jeigu tai galėtų paveikti arba atrodo, kad paveikia jų objektyvumą, priimant verslo sprendimus.

Intelektinė nuosavybė

– Gerbti užsakovo intelektinės nuosavybės teises, informaciją ir praktines žinias (know-how).

Apskaita ir mokesčiai

– Atlikti visus finansinius sandorius ir apskaitos įrašus, remiantis mokesčių įstatymais, įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais ir bendrai pripažintais apskaitos standartais teisingai ir neklaidinamai.

– Nepriimti, nepalengvinti ir netoleruoti pinigų plovimo.

Pagarba pagrindinėms darbuotojų teisėms

– Skatinti vienodas galimybes ir elgesį su savo darbuotojais, nepriklausomai nuo jų odos spalvos, rasės, tautybės, socialinės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, politinių ar religinių įsitikinimų, lyties ar amžiaus.

– Gerbti asmens orumą, privatumą ir kiekvieno asmens teises.

– Užtikrinti teisingą atlyginimą ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintą minimalų darbo užmokestį.

– Neviršyti maksimalaus darbo laiko, įtvirtinto galiojančiuose įstatymuose.

– Įdarbinti tik tuos asmenis, kurie atitinka galiojančius minimalaus darbuotojo amžiaus reikalavimus.

Aplinkosauga

– Turėti aplinkos gerinimo programą, kurioje būtų numatytas tikslas ir veiksmų planas.

– Maksimaliai sumažinti gamtos išteklių, įskaitant vandens ir elektros energijos, sunaudojimą ir nuolat gerinti aplinkosaugą.

– Maksimaliai sumažinti ir atsakingai tvarkyti atliekas ir prekių likučius.

– Saugoti biologinę įvairovę, palaikant ekosistemų paslaugas, įskaitant oro kokybės gerinimą, klimato apsaugą, vandens gryninimą ir apsaugą nuo korozijos.

– Išmokyti darbuotojus, kurie yra atsakingi už aplinkosaugos funkcijų atlikimą, priežiūrą ir vertinimą, siekiant užtikrinti tinkamą įgūdžių lygmenį ir kompetenciją.

– Tobulinti su aplinkos priežiūra susijusią veiklą ir palaikyti atvirą dialogą su vietos bendruomene ir visuomene.

Prekių saugumas

– Pateikti prekes / paslaugas, kurios nekelia grėsmės žmonių sveikatai, turtui ir aplinkai.

Genetiškai modifikuotas maistas ir sudedamosios dalys

– Užtikrinti, kad vartotojams būtų aiškiai nurodyta, kad prekė yra genetiškai modifikuota arba į jos sudėtį įeina genetiškai modifikuotos sudedamosios dalys, o genetiškai modifikuotos prekės turi būti etiškai priimtinos ir saugios aplinkai bei žmonėms.

  1. Kitos sąlygos

Šis Tvarumo priedas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Pasirašius abu šiuos Priedų egzempliorius, po vieną egzempliorių įteikiama Pirkėjui ir Tiekėjui / Teikėjui.

Šis Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja neribotai arba iki to momento, kai Šalys pasirašo naują šio Priedo redakciją.

Pasirašytas Priedas tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

Scroll to Top