Skanaus! 5 gardžios kavos paslaptys

Leiskite pak­lausti, ar mėgstate kavą?

Kavos eksper­tai pabrėžia, kad nors Lietu­voje suvoki­mas apie kavą keiči­asi, tačiau tik nedauge­lis susimąsto, kad pirk­dami kavą kav­inėse ar degal­inėje ne tik turime taik­stytis su prastesne kavos kokybe, bet ir menkesniu kavos aro­matu. Tačiau išties gerą, aro­mat­ingą ir koky­bišką kavą gal­ime pasiruošti patys, tereikia žinoti kelias kavos paslap­tis. Negana to, pačių paruošta kava sumažinsi gam­tos taršą vienkar­tini­ais plas­tikini­ais puodeli­ais, leis mėgautis koky­biškos kavos aro­matais ir padės sutaupyti 1,5 eu ir dau­giau per dieną (20 eu per mėnesį ir 200 eu per metus). Taigi, kokią kavą rink­tis ir ką verta žinoti, kad kavos pasaulis atsiskleistų visomis spalvomis?

Žinokite kilmės šalį

Norint mėgautis išskir­tinių aro­matų kava rekomen­duo­jama rink­tis ara­bikos kavos pupelių rūšį. Afrikoje gam­i­nama kava yra šiek tiek rūgštes­nio sko­nio, cen­trinės Amerikos šalių kava pasižymi gėlių aro­matais (Kosta Roka) ir yra šiek tiek švel­nes­nio bei saldesnio sko­nio. Geri­au­sia rink­tis vidu­tinio skru­din­imo, nemaltą kavą.

Skru­din­imo data atsklei­džia kavos kokybę

Renkan­tis kavą atkreip­kite dėmesį kavos skru­din­imo datą — kuo mažiau laiko praėjo nuo skru­din­imo datos, tuo kava koky­biškesnė. Pavyzdžiui, prieš savaitę skrud­inta kava atskleis savyje brand­in­tus aro­ma­tus, tuo tarpu prieš metus skrud­inta kava bus bek­vapė ir beskonė.

Malta kava “galioja” 15 min.

Mal­tos kavos galio­jimo laikas gali nuste­binti ne vieną kavos mylė­toją. Net ir šviežiai malta kava, pasak ekspertų, savo aro­ma­tus išlaiko 15 min. O ką jau bekalbėti apie maltą kavą preky­bos cen­tru­ose. Negana to, nerekomen­duo­jama patiems malti kavą preky­bos cen­tru­ose esančiose sav­i­tarnos kavos mal­imo maši­nose — daž­nai tokios mal­imo maši­nos turi dulkių, yra užterš­tos ir gali sug­ad­inti net geros koky­bės kavą. Geri­au­sias būdas mėgautis gera kava — kavą malti rank­ine kava­male. Rank­i­nis malūnėlis kavą sumals vien­odais, stam­bios druskos dydžio gabalėli­ais. Jei namu­ose tokios mal­imo mašinėlės netu­rite, galite malti ir elek­trine, tačiau stenkitės kavos nesutrinti į miltus.

Leiskite užvir­in­tam van­de­niui šiek tiek atvėsti, tik tuomet plikykite kavą

Rekomen­duo­jama eksper­i­men­tuoti ir patiems atrasti savo mėgiamos kavos paruošimo būdą. Sumalkite kavą trimis skirtin­gais būdais. Kuo smulkiau sumalta kava, tuo gėri­mas bus stipres­nis. Kuo mal­i­mas rupes­nis, tuo kava lengvesnė, kvapesnė ir netgi san­tyk­i­nai saldesnė. Be to, vien­odai sumaltą kavą gal­ima užpilti skirtin­gos tem­per­atūros van­de­niu — geri­au­siai kavos aro­ma­tus atskleis ne ver­dan­tis van­duo, o šiek tiek atvėsęs t.y. apie 80 °C.

Mėgauk­itės BE cukraus

Daž­ni­au­siai į ver­dančiu van­de­niu plikomą kavą įbe­ri­ame cukraus, įpil­ame šalto pieno, viską gre­itai maišome, ir gau­name kažkokį gėrimą. Tačiau tam, kad pajusti visus kavoje sukaup­tus sko­nius rekomen­duo­jama mėgautis kava be cukraus. Cukrus kavos puode­lyje užgoš aro­ma­tus ir neturėsime gal­imy­bės pasimė­gauti visais kavos poskoniais.

Atminkite, kad kavos tirščiai yra vertinga žali­ava, kurios nevalia išmesti. Jie puikiai tiks gėlėms tręšti, kom­pos­tui, kaukėms kūnui ir vei­dui gam­inti. Negana to, patyrę žve­jai sako, kad kavos tirščiai padeda rasti sliekų — tiesiog išpilkite juos ant žemės, o sliekai patys išlys į paviršių.

Užuot pirkus prastes­nės koky­bės kavą plas­tikini­u­ose puodeli­u­ose, skirkime laiko sau, mėgaukimės su meile užaug­inta ir paruošta kava. Taip ne tik geriau pajusime kavos pupelėje sukauptą saulės energiją, bet ir labiau rūpin­simės gamta, kuri ją sub­randino — mažin­sime besaikį var­to­jimą ir išmetamo plas­tiko kiekį.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Jūsų gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

Scroll to Top