Sode, kaip ir gyvenime, dažnai mažiau yra daugiau. Lėtasis sodininkavimas

Danielė Šležienė

Gre­itis, apėmęs mūsų gyven­imus, suke­lia adren­a­l­iną, o tuo pačiu ir jausmą, kad pamažu praran­dame mėgav­imąsi tuo, ką darome. Net ir sode užuot mal­o­niai leidę laiką ir pasimė­gavę gamta varžomės — kas anksčiau ir dau­giau pasodins, kas įsigis “geri­au­sius” įrankius, sėk­las, sod­inukus, kas nuims didži­ausią derlių.

Prieš pris­taty­dami sodą, kurio priežiūra nereikalauja daug pas­tangų, siūlome pasiel­gti netradi­ciškai – sus­toti. Sus­toti tam, kad sodininkav­imo dži­augs­mas taptų kitokio gyven­imo pradžia: su tikrais pojūči­ais ir jaus­mais. Lėtu­mas – anaip­tol ne tingu­mas ir ne vien fiz­inė būsena. Lėtas gyven­imo būdas – tai gyven­i­mas tokiu greičiu ir ritmu, koks jis yra tin­ka­mas kiekvienam žmogui asmeniškai. Tai proto būsena, lei­džianti suprasti tikru­o­sius savo por­eik­ius, kiekybę paver­sti kokybe, o darbą sumažinti taip, kad netektų daryti to paties kelis kar­tus.

Nau­jas požiūris į sodą leng­vai sud­e­rina ir poilsį, ir darbą

Keičiantis požiūriui į sodininkav­imą įmanoma atrasti ir nau­jas savo pačių gal­imybes. Negal­ima turėti lėto sodo, jei visur bėgama. Bet nuo ko nors pradėti reikia. Tad kodėl nepa­bandžius pradėti nuo dalykų, kurie duoda konkrečius ir aki­vaizdžius rezul­ta­tus bei dos­niai atliepia į įdė­tas pastangas.

Užsi­aug­i­nus nedidelį, vieno kvadra­tinio metro sodelį, leng­vai išmok­stama valdyti ir numatyti reikalin­gus resur­sus, kad sodas ati­tiktų asmeninius ar šeimos por­eik­ius. Tokiu būdu nebeš­vais­tomas laikas, žemės plotai, ištek­liai. Pradėjus nuo vieno kvadra­tinio metro ir paju­tus savo gal­imybes ir por­eik­ius sodo plotą gal­ima plėsti pamažu.

Kur gali vykti lėta­sis sodininkav­i­mas? Vieno kvadra­tinio metro lysvės principas

Sodas yra konkreti vieta erd­vėje, taip pat ir žmo­gaus bei gam­tos kūry­bi­nis proce­sas. Todėl sodininkav­i­mas tampa ne tik veiksmu, bet gyven­imo būdu, visų pirma aug­i­nančiu patį sodininką. Tai reiškia, kad dau­giabučio balkone gali vykti tikres­nis sodininkav­i­mas nei didelį plotą uži­manči­ame darže.

Laiko, ištek­lių bei vietos taupymo filosofiją atspindi vieno kvadra­tinio metro sodininkav­i­mas. Bute (balkone) taip pat gal­ima susikurti kuo tikri­ausią sodą, suteikiantį begalę nau­dos ir mal­on­umo. Idėja prik­lauso nuo tik­slo ir galimybių.

Lėtai sodininkauti gali visi

Lėtai sodininkauti gali visi: bet kokio amži­aus, bet kokios social­inės padėties, fiz­inės ar psich­inės sveikatos žmonės. Nereikia lenkti nugaros ir plūk­tis vagose, nereikia net žemės sklypo turėti. Lėta­sis sodininkav­i­mas suteikia gal­imybę įvert­inti savo tikru­o­sius por­eik­ius bei sumažinti darbo apimtis. Toks sodininkav­i­mas reikalauja išmokti strateguoti kuri­ant bei prižiūrint sodą.

Nuo ko pradėti?

1. Užduok sau klausimą, kodėl man reikia sodo/daržo?

Pir­ma­sis eta­pas kuri­ant sodą gali būti įveik­tas tik radus atsakymą į klausimą, kam to reikia. Tai sunki­au­sia dalis. Nau­ja­jam sodininkui vertėtų nusi­mesti įtampą ir išor­inį spaudimą, nes sprendimus pri­ima tik jis. Atsak­ius į šį klausimą, didžioji dalis atsakymų į klausimą “kaip?” ateina savaime.

 2. Įvertink savo por­eik­ius bei galimybes

Perdė­tas veik­lumas – tik­slo neb­u­vimo išraiška” Markas Tvenas.

Vertink, strateguok, ieškok, tačiau lėtai. Pati vieta daž­nai pasu­fleruoja sąly­gas bei tok­ius priežiūros būdus kaip lysvių įrengimą ir laistymo sis­temas, taip pat nulemia augalų pasirinkimą. Žmo­gus, išmokęs išgirsti tai, išmok­sta išgirsti ir kitus bei save.

3. Pasirink tin­kamą plotą

Vieno kvadra­tinio metro sodininkav­ime įpras­tai nau­do­jamos uždaros dėžės su dugnu arba for­muo­jama pakelta lysvė su rėmais. Tokios lysvės žemė nemindoma, todėl ji tampa puri, gerai sug­e­ria drėgmę ir kvėpuoja. Vieno kvadra­tinio metro sode nau­do­jant dėžes gal­ima nesudėtin­gai dėli­oti kon­struk­ci­jas ne tik plokš­tu­moje, bet ir ver­tikaliai arba vienu metu der­inti hor­i­zon­talų ir ver­tikalų aug­in­imo būdus.

Turint didelį žemės plotą, vienas kvadra­ti­nis metras gali tapti sodo dėlionės dal­imi, kuri gali būti kuriama šach­ma­tine, sudėt­ingų raštų ar reg­u­liar­i­ojo sodo stil­i­aus tvarka. Gali driek­tis mini­atiūriniai Lietu­vos peiza­žai ar improvizaci­jos japoniško sausojo sodo tema. Ši sis­tema tėra atskaitos sis­tema, padedanti apskaiči­uoti erd­vės suvokimą, laiką ir por­eik­ius: tarsi lagam­i­nas su svar­biau­si­ais dalykais prieš tolimą kelionę.

4. Kom­pon­uok augalus

Vien­ame kvadrate gali tilpti visas augalų pasaulis, kolek­cija, kom­pozi­cija. Kadangi sodas – ne tik val­gomi augalai, čia puiki­au­siai tinka kak­tu­sai, samanos, atogrąžų augalai. Sodininkav­imui tin­kami visi augalai, netgi nekultūriniai. Sąvoka “pik­tžolė” turėtų būti pamiršta. Sodas kuria­mas atsižvel­giant į pagrindines taisyk­les: sėjo­mainą, augalų tar­pusavio sud­eri­na­mumą, šviesos, šilu­mos ir drėg­mės por­eik­ius, o svar­biau­sia – į indi­vid­u­al­ius por­eik­ius bei priežiūros papras­tumą. Prik­lau­so­mai nuo augalų, norų ir por­eikio sodeliai gali būti kuri­ami vienam sezonui arba ilgamečiai.

Ką gal­ima sod­inti 1kv/m sode?

Suma­niusiems susikurti pir­mąjį sodelį patar­tume pradėti nuo vieno sezono mišraus darže­lio. Laikyk­itės prin­cipo: sod­inu šiai dienai, strateguoju į ateitį. Todėl laik­i­nai galite įsod­inti augalus iš daržo ar pirk­tinio vazonėlio, o vėliau, jei taps dideli, perkel­site į didesnę erdvę (šis patari­mas ypač tinka tiems, kurių 1m2 sodelis yra, pvz. dau­giabučio balkone)

Sode­lyje galėtų augti kelios didesnės ir aukštes­nės daržovės, prieskoniniai augalai, vais­tažolės, gėlės ir keli “ska­niukai”, pvz. pomi­do­rai, uoginės dumplūnės, bazi­likai, lap­iniai salierai, serenčiai, žemuogės.

Svarbu: augalų deri­na­mumo lentelėmis nau­dok­itės atsar­giai. Tin­kamos lentelės su visais atsaky­mais niekada nepavyko sukurti — agurkai gal ir nesipyk­sta su pomi­do­rais, tačiau jų augimo sąly­gos skiri­asi iš esmės.

5. Surask ben­dram­inčių, dalykis sėk­lomis ir patirtimi

Ben­dram­inčiai yra neat­sie­jama lėtojo sodininkav­imo dalis, todėl dalyk­itės sėk­lomis, daigais ir patir­timi. Nesil­i­aukite ieškoti savojo sode­lio varianto, kurkite, mėgauk­itės ir dalyk­itės žal­iąja idėja.

Scroll to Top