Sveikesni pietūs darbe

Aktyvi prot­inė ar fiz­inė veikla darbe iš orga­nizmo reikalauja nemažai energi­jos.

Deja, pasirūpinti visaverte mityba darbe pritrūk­sta laiko. Todėl dau­guma dirbančiųjų kas­dien susiduria su dilema – ką rink­tis pietums: sveikus, gre­i­tus ar pigius pietus?

Darbo vietose žmonės praleidžia apie 60 proc. savo aktyvios dienos laiko. Taigi darbo metu žmonės užkandžiauja du arba tris kartus. Praktika rodo, kad darbuotojai darbo metu dažnai užkandžiauja mažaverčiais produktais, valgo prie kompiuterio. Ši elgsena veda prie sveikatos problemų, o vėliau ir prie mažėjančio darbingumo, našumo, pasitenkinimo darbu.

Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į mūsų mitybos įpročius darbo vietoje. Norint rūpintis sveika mityba įmonėje, rekomenduojama ne tik supažindinti darbuotojus su sveikos mitybos principais, bet ir atkreipti jų dėmesį, kaip tinkamai ir sveikai maitintis kiekvieną dieną.

Darbe pietų laikas yra rib­o­tas, tačiau net ir tokiomis aplinky­bėmis, per daug savęs neap­sunk­i­nant, gal­ima pasirūpinti tin­kama mityba. Atsineš­dami namu­ose ruoš­tus pietus į darbą sutaupysime ne tik pinigų, galėsime mėgautis koky­bišku maistu, bet ir turėsime dau­giau laisvo laiko — atgausime pasi­vaikščio­dami parke ir kvėpuo­dami grynu oru.

Iš namų atsineštas maistas darbe:

 • padės sutaupyti 500 eurų per metus.
  Negi tiek daug uždirbame, kad kas­di­eną val­gy­tume dienos pietus? Užuot kiekvieną dieną pietavę kav­inėse, darbe val­gykime iš namų atsineštą, sveiką ir koky­bišką maistą. Nauda Jums — per metus sutaupysime apie 500 eu (val­gant kav­inėje kar­tus 4 kar­tus per savaitę, kai dienos pietų kaina — 3 eu).
 • yra geres­nės koky­bės.
  Pačių gam­intas mais­tas daž­nai yra sveikes­nis, nes jame bus mažiau druskos, cukraus, nereikalingų riebalų. Patys rinkdamiesi maisto ingren­di­en­tus ne tik sveikiau maitin­simės, bet ir jausimės laimingesni, nes žinosime, ką valgome.
 • nereikia palikti arbat­pinigių.
  Mėgau­damiesi savo atsineštu maistu darbe, ne tik galėsime pasirikti pietų vietą — parkas, poil­sio kam­barys — bet ir nesuk­sime galvos dėl arbat­pinigių padavėjui.
 • mažiau streso.
  Žinodami, kad turime iš anksto paruoš­tus pietus, patir­sime mažiau streso darbe — nebereikės skubėti pietauti kav­inėje arba bėgti į preky­bos cen­trą. Ilgainiui patiria­mas stre­sas darbe gali tapti nuo­var­gio priežas­timi ar išpro­vokuoti kitas sveikatos prob­le­mas: virškin­imo funkci­jos sutrikimus, padidėjusį rūgštingumą, išsekimą ir kt.
 • padeda išlaikyti ide­alų kūno svorį.
  Norint būti sveikiems ir žvaliems visą darbo dieną, rekomen­duo­jama pietus val­gyti tuo pačiu metu, nes atėjus laikui val­gyti, gau­siau išsiskiria virškin­imo sul­tys, atsir­anda apeti­tas, o paval­gius – mais­tas geriau suviršk­i­na­mas. Pietus rekomen­duo­jama val­gyti 4 – 6 val. po pus­ryčių. Tuo pačiu metu val­go­mas jūsų pačių ruoš­tas mais­tas padės geriau kon­troli­uoti kūno svorį ir mažins por­eikį per­si­val­gyti vakare.

Tam, kad galė­tume mėgautis pačių ruoštu maistu darbe turime: plan­uoti iš anksto ir turėti patogią pietų dėžutę. Dali­namės recep­tais, kurie ne yra ne tik gardūs, leng­vai paruoši­ami, bet ir suteiks taip reikalin­gos energi­jos darbe.

Avokadų salo­tos su energi­jos teikianči­ais daigais:

Pomi­do­rai
Agurkas
Salieras
Kaliaropė
Saulė­grąžų daigai
Avokadai
Daig­inti avinžir­niai, spin­dulinės pupuolės ir lęšiai
Pagar­di­name pipi­rais ir riešutų aliejumi.

Daig­intų avinžirnių salo­tos su moliūgų sėk­lomis:

mėgiamos salo­tos,
saulė­grąžų daigai,
agurkas,
pomi­do­ras,
daig­intų avinžirnių ir spin­dulinių pupuolių,
jūros dum­b­lių,
moliūgų sėklų ir riešutų aliejus.

Tuno salo­tos su saulė­gražų daigais:
Įvairios daržovės
Salo­tos
Saulė­grąžų daigai
Kiauši­nis
Tunas
Avokadas

Avinžirnių salo­tos su saulėje džiov­in­tais pomi­do­rais:
Virti avinžir­niai
Paprikos
Alyvuogės
Saulėje džiov­inti pomi­do­rai
Mėly­na­sis svogū­nas
Bak­lažanai
Kra­pai, kalen­dra
Mėgia­mas salotų padažas arba naminis majonezas.

Avinžirnius užpilkite van­de­niu ir palikite išbrinkti (geri­au­siai per naktį arba 6–10 val.). Prieš užver­dant van­de­niui, avinžirnius išjunkite ir palikite (avinžir­niai išbrinks). Bak­lažanus pakepinkite kep­tu­vėje be riebalų (neper­gyvenkite, bak­lažanai be riebalų iškepa puikiai). Į pietų dėžutę dėkite papriką, saulėje džiov­in­tus pomi­dorus, žalių ir juodųjų alyvuogių, mėly­nojo svogūno, bak­lažanus. Pagardinkite kra­pais, kalen­dra, mėgiamu salotų padažu arba naminiu majonezu.

Scroll to Top