Vietiniai maisto produktai — mada ar nauda?

Jei neturi savo daržo — greiči­au­siai daržoves ir vai­sius perki preky­bos cen­tre. Nors Lietu­vos preky­bos cen­tru­ose gal­ima rasti jau per 200 rūšių egzotiškų vaisių ir daržovių, tačiau spe­cial­is­tai rag­ina rink­tis vietinius produktus.

Vieti­nis mais­tas, tai pro­duk­tas, kuris gam­i­na­mas vietoje ar regione; par­duo­damas kuo arčiau var­to­tojų t.y. par­davimo vieta yra artimi­au­sia vieta iki kurios var­to­to­jas gali nuvykti (ats­tu­mas nuo 1 iki 50 km); par­duo­damas vietos maž­meninėje par­duo­tu­vėje arba lauko tur­gavi­etėje pagal vietos sutartį; var­to­to­jams siūlo­mas dėl vienos ar kelių išskir­tinių savy­bių, pavyzdžiui, sko­nio, šviežumo, labai geros koky­bės, kultūrinės moty­vaci­jos, vietos tradi­cijų, gamin­imo tik toje vietovėje, gyvūnų gerovės, nekenkimo aplinkai, sveikatos aspektų ar tvar­ios gamy­bos; susi­jęs su vietinio maisto sistema.

Vietiniai pro­duk­tai — vienas didži­ausių „mados klyksmų“ pasaulinėje maisto pra­monėje sparčiai pop­u­liarė­jan­tis ir Lietu­voje. Neteisinga būtų teigti, jog Lietu­voje užaug­inti maisto pro­duk­tai yra sveikesni ar ekologiškesni nei atvež­tiniai. Tačiau nenug­inči­ja­mas fak­tas yra tas, kad juos trans­portuo­jant buvo sunau­dota mažiau kuro, dėl trumpes­nio kelio iki pirkėjo jie neb­uvo papil­do­mai purški­ami chemikalais, vietiniai pro­duk­tai pakuo­jami paprasčiau, be to Lietu­voje neaug­i­namos GMO kultūros.

Ruduo — tai tin­kami­au­sias metas val­gyti kuo dau­giau šviežių vaisių ir daržovių, o siekis mait­in­tis vietini­ais pro­duk­tais turėtų tapti kiekvieno, nor­inčio gyventi ekologiškai, tik­slu.

Val­gy­damas vietinius pro­duk­tus geriau pažinsi save, tradi­ci­jas, geriau suprasi maisto tiekimo grand­inę, var­tosi koky­biškesnius pro­duk­tus ir svar­biau­sia — tapsi sąmoninges­nis, pajusi gyvybę, kuri supa Tave. Tu dži­augsiesi ekologišku maistu, o gamta — ekologišku ūkininkavimu.

 

– 4 Paprasti Žings­niai Var­toti Dau­giau Vietinių Produktų –

 

vietiniai produktai1. Pasaulyje sveiki­ausi maisto pro­duk­tai auga ir Lietuvoje!

JAV mity­bos spe­cial­isto Jonny Bow­den sudary­tame sveiki­ausių pro­duktų pasaulyje dešim­tuke pir­mo­siose vietose – burokėliai ir kopūs­tai. Pasak amerikiečio, burokėliai itin dos­nūs folatų, didži­au­siu vėžio priešu laikomų druskų, bei antiok­si­dantų, orga­niz­mui žalin­gus laisvu­o­sius radikalus surišančių medži­agų. O kopūs­tai taip gerai įvert­inti dėl didelės sul­forafano (chem­inė medži­aga, skati­nanti su vėžinių ląstelių daug­in­imusi kovo­jančių enz­imų gamybą) kon­cen­tracijos. Dešim­tuke rasime ir kitas Lietu­voje augančias daržoves: sly­vas (6), mėlynes (10), moliū­gus bei moliūgų sėk­las (7).

2. Didink vietinių maisto pro­duktų kiekį. Kiekvieną kartą apsiperkant rinkis dau­giau vietinių pro­duktų. Pavyzdžiui, jei pirkai 10 proc. vietinių pro­duktų, dabar rinkis 20 proc., vėliau 30 proc. ir daugiau.

3. Prekes pirk ūku­ose, turgeli­u­ose ar mažose krautu­vėlėse. Pas­taruoju metu sparčiai auga mažų par­duo­tu­vėlių skaičius, kuriose par­davė­jas mielai pasakoja apie šviežius dienos pro­duk­tus, papasakos apie gam­intoją ar pasiūlys para­gauti. Dau­guma pirkėjų dži­au­giasi galė­dami prisidėti prie vietinių ūkininkų gerovės, o ne did­inti preky­bos monop­o­listų pelną. Dėl šių ir kitų priežasčių pasi­vaikščio­ji­mas po turgelį ar apsipirki­mas krautu­vėlėse tampa kur kas mielesniu laiko pralei­dimu nei skub­o­tas apsipirki­mas preky­bos centre.

4. Pasigamink pats namu­ose. Daugelį pra­moniniu būdu gam­i­namų pro­duktų gal­ima pasigam­inti ir namu­ose. Pavyzdžiui naminis majonezas, nam­inė duonapomi­dorų padažas ar gėri­mai gali tapti ne tik sveikesniu šeimos pasirinkimu, bet ir Tavo firminiu patiekalu.

Scroll to Top