Patarimai: 105

Vietiniai maisto produktai — mada ar nauda?

Jei neturi savo daržo — greiči­au­siai daržoves ir vai­sius perki preky­bos cen­tre. Nors Lietu­vos preky­bos cen­tru­ose gal­ima rasti jau per 200 rūšių egzotiškų vaisių ir daržovių, tačiau …

DAUGIAU

Kodėl verta rinktis vietinius maisto produktus

Jei neturime savo daržo — greiči­au­siai daržoves ir vai­sius perki preky­bos cen­tre. Nors Lietu­vos preky­bos cen­tru­ose gal­ima rasti jau per 200 rūšių egzotiškų vaisių ir daržovių, tačiau …

DAUGIAU

Gamtos galia ar 25 skiepai?

Liau­dies tra­di­ci­jos Lie­tu­vo­je te­bė­ra stip­rios, tačiau vis mažiau žmonių susimąsto, jog vaistų pra­monė, gau­dama didelius pel­nus, sėk­min­gai užgožia natūralias gam­tos dovanas – …

DAUGIAU

Skanaus! 5 gardžios kavos paslaptys

Leiskite pak­lausti, ar mėgstate kavą? Kavos eksper­tai pabrėžia, kad nors Lietu­voje suvoki­mas apie kavą keiči­asi, tačiau tik nedauge­lis susimąsto, kad pirk­dami kavą kav­inėse ar degal­inėje …

DAUGIAU

Įsimintiniausi gimtadieniai — BE dovanų!

Laukiant gim­ta­di­enio didži­au­sias iššūkis — dovanos rinki­mas. Užuot skyrę vienas kitam dau­giau dėme­sio, bėgio­jame po preky­bos cen­trus ieško­dami mate­ri­alių dovanų (kurių jubil­ia­tui …

DAUGIAU

Medus: kaip išsirinkti tinkamą?

Medus turi begalę gydomųjų savy­bių. Spe­cial­is­tai rekomen­duoja medų var­toti ne tik tada, kai sergame, bet ir tuomet kai esame sveiki, t.y. profilaktiškai. Medų žmonės atrado ir pamėgo prieš …

DAUGIAU

Kaip rytą paversti geriausia dienos dalimi?

Leiskite pak­lausti, kaip atrodo jūsų rytas: sku­biai ruoši­ate pus­ryčius ar med­i­tuo­jate, mėgau­jatės karšta arbata ar ieškote raktų? Nuo to, kaip suplan­u­osime ir praleisime pir­mas dienos…

DAUGIAU

Pušų spygliai — vitaminų užtaisas!

Kai suži­no­jau, kad japonai perka Lietu­voje į gražias dėžutes supakuo­tus pušų spyglius ir veža į Japoniją, paju­tau ir gėda, ir dži­ugesį. Vit­a­m­inų, vit­a­mininių gėrimų ir kitų gėry­bių …

DAUGIAU

Gyvenimas BE plastiko (I)

Vir­tu­vės kar­a­lystėje lanks­tu­sis plas­tikas tapo nepakeiči­amu mūsų draugu. Pabandykite suskaiči­uoti, kiek į plas­tiką įpakuotų pro­duktų kas dieną nusiperkate par­duo­tu­vėje, kiek …

DAUGIAU

Kaip sukurti „kapsulės“ spintą?

Pasaulyje pop­u­liarė­jant gre­ita­jai madai, vis dau­giau kalbama apie neigiamą mados poveikį aplinkai. Tek­stilės pra­monė yra viena iš labi­au­siai gam­tos ištek­lius nau­do­jančių bei aplinką …

DAUGIAU

Gyvūnų terapija

IEVA ir ARTŪRAS į vienkiemį mišku­ose atsikraustė prieš tris vasaras. Iki tol pora gyveno įprastą civ­i­lizuotą gyven­imą: dirbo, bėgo, skubėjo. Bet vis pas­va­jo­davo apie tylą ir ramybę tarp …

DAUGIAU

Kur nenaudojami daiktai virsta pinigais

Daž­nai net nesusimąs­tome, kad papil­domų pajamų gal­ime gauti tiesiog apsidairę savo namu­ose — riedučiai, kny­gos, vaik­iškas dvi­ratukas, nenešio­jami rūbai ir taip toliau. Negana to …

DAUGIAU

Kiemturgis: galimybė užsidirbti savo kieme

Užuot išme­tus nereikalin­gus daik­tus, galite juos par­duoti tiesiog savo kieme. Tokio išpar­davimo metu ne tik gausite papil­domų pajamų, bet ir geriau susi­pažin­site su kaimy­nais bei saugosite…

DAUGIAU

Vandens iš čiaupo?

Van­duo plas­tikini­u­ose buteliu­ose yra geres­nis ir sauges­nis, bent taip mus bando įtik­inti preky­bininkai ir gam­into­jai. Van­dens buteliu­ose etiketės, tokios kaip “van­duo iš gręžinio”…

DAUGIAU

Idėja Lietuvai

Prie ini­ci­atyvos „Idėja Lietu­vai“ prisidėjo ir VšĮ „Rūpi“, mums labi­au­siai rūpi laim­ingą gyven­imą nešančios gerovės kūrimas.Siūlome visiems nutarti iš ko sudaryta medži­aga, kurią…

DAUGIAU

Pirtis, kuriai nieko nereikia pirkti

Gera pir­tis ir leng­vas garas daugeliui yra neat­sie­jama vasaros dalis. Pir­tyje nurim­sta kūnas ir siela, čia atgau­name jėgas ir energiją. O po geros pir­ties daž­nas užduoda sau klausimą, ar …

DAUGIAU

5 žingsniai siekiantiems sutaupyti daugiau

Pirk­dami žmonės patenk­ina galybę savo por­eikių. Vie­niems pirki­mas yra laiko pralei­dimo būdas, kitiems — būtinybė, tretiems — atpil­das už nudirb­tus dar­bus. Tyri­mai rodo, kad dau­giau nei …

DAUGIAU
Scroll to Top